İşte 2016 yılında emekli -çalışan ve işverenlere yapılacak destekler ve düzenlemeler

Hükümet programı kesinleşti ve açıklandı. 2016 yılında  Tüm işçi ve bağkur emeklilere  yıllık ilave

Kamu kurumları bu işlemleri yaparken dikkat

5510 sayılı Kanununun 5434 s. Kanunalişkin geçiş hükümleri başlıklı geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, “ Bu Kanundaaksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmışolup bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.”, Beşinci fıkrası ise, “Bu madde kapsamına girenlerin aylıklarının bağlanması, artırılması,azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmaları, diğer ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında bu KanunlaYürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır ve bu maddenin uygulanmasında mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri ayrıca dikkate alınır.”,hükmünü amirdir. Bu hükümler uyarınca, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayıbaşından önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi çalışanlar ile bunların dul ve yetimlerihakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümler de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerinegöre işlem yapılmakta, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve başlamış olanlar hakkında ise 5510sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır. Ancak, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğünden sonra ilk defa göreve başlamış olmaklabirlikte daha önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlar (yedek subaylık, vekillik hizmetiyada 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan, adına emeklilik keseneği ve kurum karşılığıkesilmeden görevinden ayrılanlar dahil) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca sigortalı sayıldıklarından bunlar hakkında da 5434 s.Kanun hükümleri dolayısıyla 2829s. K. hükümleri uygulanmaktadır. 24/3/1983 tarih ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak GeçenHizmetlerin Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 4 üncü maddesi ile, çeşitli sosyal güvenlikkurumlarına tabi olarak geçmiş hizmeti bulunanların bu hizmetlerinin aynı tarihlere rastlamamak şartıyla bu kanuna göre aylık bağlanmasına hak kazanıldığında birleştirileceği, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 18 inci maddesi ile de, SosyalSigortalar Kanununa tabi görevlerde bulunduktan sonra iştirakçi olanların, emeklilik keseneklerine, personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kademe

SGK’nın KAPLICA hizmetlerinden yararlan, SGK’dan yol, gündelik ve refaketçi parası da al bedava

SGK’nın kaplıca hizmetlerinden faydalanmak için her şeyden önce sigortalı olmak gerekmektedir. Sigortalı olanların bu

SGK idari para cezasının süresi içinde ödenmediği nedeniyle düzenlenen ödeme emrinin ve haciz işleminin iptaline karşı hangi mahkeme görevli?

Uyuşmazlık Mahkemesi  2012/120 esas sayılı kararında SGK tarafından  verilen idari para cezasının süresi içinde

İşletme emekli aylığı için Örnek dilekçe

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA (Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                          

Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman SOYLU’nun bilinmeyen özelikleri

En uzun süre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Faruk ÇELİK Tarım Bakanı oldu.

Yabancıların çalışma izinleri ve işlemleri silbaştan değişiklikler-1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, Yabancı İstihdamı Kanun Tasarısını, TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu.

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paralar ne oldu

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paralar ne oldu? İşte sorunun cevabı:  İşçi Ücretlerinden Ceza

İş Güvenliği Uzmanları ile işyeri hekimlerinin görev -yetki ..yönetmeliklerinde bugün değişiklikler yapıldı

İş  Güvenliği Uzmanları  ile işyeri hekimlerinin görev -yetki ..değişiklikler R.G:19.11.2015 Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Osmanlının SİGORTASI::))

SİGORTA İngiliz Büyükelçisi, eski Osmanlı  evlerinin dış duvarlarına asılan “Ya Hafiz” (Muhafaza Eden Rabbimiz) levhalarını

Kaçak sigortalı çalıştırılan işçilerin mahkeme kanalıyla sigortalılıklarının tespiti ve denetim elemanlarının tutanakları

Kaçak sigortalı çalıştırılan işçilerin mahkeme kanalıyla sigortalılıklarının tespitinin dayanağını 5510 sayılı Kanun’un 86. maddesi

Senelik izin nasıl kullandırılmalı

YILLIK izin süresinin ve izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene

Halen OSGB kurmak isteyenler için güncel yol haritası

6331 sayılı Kanun ile birlikte OSGB için bilen bilmeyen, anlayan anlamayan çok para kazanma

2015 Ekim ayında iflas eden işverenlerin işçilerine İŞKUR 1.304.432 TL ödedi

2015 Ekim ayında iflas eden işverenlerin işçilerine İŞKUR 1.304.432 TL ödedi. 4447 sayılı İşsizlik

Ortak sosyal güvenlikte ve yurtdışı borçlanmada 50.yıl

Almanya ile vatandaşlarımız için ortak sosyal güvenlikte ve yurtdışı borçlanmada 50.yıl geride kaldı. Türkiye-Almanya