İş Kanunu İşlemleri İşsizlik Sigortası ve İŞKUR

İİBF-SBF-Hukuk ve Mühendisler Çalışma Bakanlığına Müfettiş olabilirsiniz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7., 8. ve 9’uncu derecede açık bulunan İş Müfettişi Yardımcısı kadrolarına, Ankara’da yapılacak sınavla İşin Yürütümü yönünden görev yapmak üzere 70, İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden görev yapmak üzere 30 olmak üzere toplam 100 adet İş Müfettişi Yardımcısı alınacaktır.

1- Sınava Başvurabilecek Adayların Öğrenim Dalları, Atama Yapılacak İş Müfettişi Yardımcısı Kadro Sayısı, Sınava Girmeye Hak Kazanacak Aday Sayısı, KPSS Puan Türleri ve Başvuru İçin Taban Puanlar:

1.1-      İşin Yürütümü Yönünden (1.Grup);

 1.Grup:

Öğrenim Dalları: Hukuk, Siyasal Bilgiler, Siyasal Bilimler, İktisat, İdari Bilimler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleriyle, Bunlara Denkliği Onaylanmış Yerli ve Yabancı Yüksek Okullardan Birini Bitirmek.

Atama Yapılacak İş Müfettişi Yardımcısı Kadro Sayısı: 70 (yetmiş)

Sınava Girmeye Hak Kazanacak Aday Sayısı: 140 (yüzkırk)

Puan Türü: KPSS P42, KPSS P48

KPSS Taban Puanı: 85 (seksen beş)

1.2-      İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden (2., 3., 4.ve 5.Grup);

2.Grup:

Öğrenim Dalları: Makine Yüksek Mühendisi veya Mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Atama Yapılacak İş Müfettişi Yardımcısı Kadro Sayısı: 10 (on)

Sınava Girmeye Hak Kazanacak Aday Sayısı: 20 (yirmi)

Puan Türü: KPSS P2

KPSS Taban Puanı: 85 (seksen beş)

3.Grup:

Öğrenim Dalları: Maden Yüksek Mühendisi veya Mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Atama Yapılacak İş Müfettişi Yardımcısı Kadro Sayısı: 10 (on)

Sınava Girmeye Hak Kazanacak Aday Sayısı: 20 (yirmi)

Puan Türü: KPSS P2

KPSS Taban Puanı: 85 (seksen beş)

4.Grup:

Öğrenim Dalları: İnşaat Yüksek Mühendisi veya Mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Atama Yapılacak İş Müfettişi Yardımcısı Kadro Sayısı: 5 (beş)

Sınava Girmeye Hak Kazanacak Aday Sayısı: 10 (on)

Puan Türü: KPSS P2

KPSS Taban Puanı: 85 (seksen beş)

5.Grup:

Öğrenim Dalları: Elektrik, Elektronik Yüksek Mühendisi veya Mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Atama Yapılacak İş Müfettişi Yardımcısı Kadro Sayısı: 5 (beş)

Sınava Girmeye Hak Kazanacak Aday Sayısı: 10 (on)

Puan Türü: KPSS P2

KPSS Taban Puanı: 85 (seksen beş)

2- İş Müfettişi Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Şartları:

  1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak.
  2. b) Giriş sınavının yapılacağı 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve sonrası doğumlu olmak).
  3. c) 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) belirtilen puan türlerinin birinden, belirtilen taban puanın üzerinde alarak atanacak kadro sayınının 2 katı oranında olan sınava girmeye hak kazanabilecek adaylar arasında yer almak (Puan sırasına göre son adayla (küsuratı da dahil) aynı puanı alan adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır).
  4. d) Sınav başvurusu sırasında istenilen bilgi, belge ve beyanları eksiksiz ve doğru olarak sunmak/doldurmak (-Özgeçmiş/İş Talep Formunu düzenlemek, -Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyanda bulunmak, -Sağlık durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli olmak, -Tutum ve davranışları, varsa, sicili yönünden müfettişliğe engel durumu bulunmamak).
  5. e) (Yönetmelik hükümleri gereği İş Müfettişi Yardımcılığı Giriş Sınavına en fazla iki kere girilebileceğinden) Daha önce İş Müfettişi Yardımcılığı sınavına en fazla bir kez girmiş olmak.
  6. f) Sınav başvurusunu eksiksiz olarak tamamlamak.

3- Giriş Sınavı Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi:

3.1- Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

3.2- Başvurular elektronik ortamda 15.02.2023 Çarşamba günü saat 10.00’da başlayacak, 02.03.2023 Perşembe günü saat: 17.00’de son bulacaktır. Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

(Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan adaylar sorumlu olacaktır. Gerektiğinde adaylardan sundukları belgelerin asılları yahut beyanlarını ispat edici belgeler talep edilebilecek olup Giriş Sınav Kurulu kararıyla istenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar sınava girmeye hak kazanmayacaktır.)

4- Yazılı Sınav Yeri ve Zamanı:

Yazılı Sınav Yeri: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Söğütözü-Çankaya/Ankara)

Yazılı Sınav Zamanı: 19.03.2023 Pazar

I.Oturum: 09.30-12.00

II.Oturum: 13.00-15.00

III.Oturum: 15.15-17.15

(Oturumlara geç kalan adaylar oturum başlangıcının ilk yarım saatinde sınava kabul edilecek olup daha sonra gelen adaylar oturuma alınmayacaktır.)

 

5- Sınav, Sınav Konuları ve Değerlendirme:

İş Müfettişi Yardımcılığı Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşama olarak yapılır. Yazılı sınavı geçemeyen adaylar sınavda başarısız sayılarak sözlü sınava davet edilemez.

5.1- Yazılı Sınav:

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, başvuru bilgilerini, Kariyer Kapısı üzerinden çıktı olarak alacak ve başvuru bilgileri çıktısı ile üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle yazılı sınava katılabileceklerdir. Yanlarında geçerli kimlik belgesi bulunmayan kişiler sınava alınmayacaktır. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı Sınav Konuları:

Yazılı sınav, üç oturumda ve aşağıda belirtilen konulardan yapılır:

a- İşin Yürütümü Yönünden (1.Grup)

1- Birinci oturum: İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, Deniz İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, Türkiye İş Kurumu Kanunu, Uluslararası İşgücü Kanunu, Mesleki Eğitim Kanunu, Dernekler Kanunu, Hafta Tatili Hakkında Kanun, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu ve bunlarla ilgili tüzük ve yönetmelikler.

2- İkinci oturum: Anayasa hukuku, idare hukuku (genel esaslar, idari yargı, idari teşkilat), ceza hukuku (genel esaslar), ceza usulü hukuku (genel esaslar), kabahatler hukuku, medeni hukuk (aile ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticaret hukuku.

3- Üçüncü oturum: Mikro iktisat, makro iktisat, çalışma ekonomisi, Türkiye ekonomisi, kamu maliyesi, maliye politikası, Türk vergi mevzuatının genel esasları, genel muhasebe, bilanço ve mali tablolar analizi

b- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden (2.,3.,4.ve 5.Grup):

1- Birinci oturum: İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili alt mevzuat, Maden Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Tüzük ve diğer ilgili mevzuat).

2- İkinci oturum: İş Kanunu (genel hükümler), Basın-İş Kanunu, Deniz-İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, Türkiye İş Kurumu Kanunu, Uluslararası İşgücü Kanunu, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu, Dernekler Kanunu, Hafta Tatili Kanunu, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Hakkında Kanun, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu ve bunlarla ilgili tüzük ve yönetmelikler.

3- Üçüncü oturum: Anayasa hukuku, idare hukuku (genel esaslar, idari yargı, idari teşkilat), ceza hukuku (genel esaslar), ceza usulü hukuku (genel esaslar), kabahatler hukuku, medeni hukuk (aile ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticaret hukuku.

Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi ve İlanı:

1- Yazılı sınavda başarılı olabilmek için her oturumdan alınan puanın yüz üzerinden altmış puanın altında olmaması şartıyla üç oturumun ortalamasının yüz üzerinden yetmiş puan olması gerekir.

2-Yazılı sınavı kazanan adayların tamamı sözlü sınava davet edilir.

3-Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, Kariyer Kapısı platformu (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr), Bakanlık ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir ve yazılı sınavdaki başarı sırasına göre sözlü sınava çağrılır.

4- Sözlü sınava katılacak adaylardan belge istenmesi durumunda istenilecek belgeler, yazılı sınav sonuçlarının ilan edildiği listede duyurulacaktır.

5- Sözlü sınava katılmaya hak kazanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri içeren tebligat yapılır.

5.2- Sözlü Sınav:

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava davet edilecektir.

Sözlü Sınav Konuları:

(İşin Yürütümü ile İş Sağlığı Güvenliği Yönünden (Tüm Gruplar))

-Sözlü sınav, yazılı sınav konuları ile adayın anlama, ifade ve temsil yetenekleri dikkate alınarak yapılır. Buna göre sözlü sınavda, adayın;

a) Yazılı sınav kapsamındaki konular hakkındaki bilgisi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

Değerlendirmeye tabi tutulur.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir