Çalışan

KAMU MÜHENDİSLERİ KANUN TEKLİFİ

TBMM’ye gönderilen KAMU MÜHENDİSLERİ KANUN TEKLİFİ ile; Son yıllarda, sağlık, yargı, eğitim, askeri ve güvenlik gibi birçok alanda çalışan personelin ekonomik haklarında (maaşları dışında ilave ödemelerle) çeşitli iyileştirmeler yapıldığı görülmektedir. Ancak, kamuda görevli mühendislerin denk olduğu birçok üst kariyer meslek gubunun gelirlerinde ve emekli maaşlarında ciddi iyileştirmeler yapılırken, kamu mühendislerine yönelik düzenleme yapılmamıştır. Bu durum, kamuda görev yapan üst kariyer meslek grupları arasında gelir farklılıklarına yol açtığı gibi, hem aktif çalışma hayatında hem de emeklilik döneminde dengelerin bozulmasına ve gelir eşitsizliğine neden olmuştur.

Ülkemizin her alanında görev yapan mühendisler, kamu kaynaklarım en verimli şekilde kullanarak kamu yararına çalışmalar yürütmektedir. Kamu mühendisleri, yaptıkları işlerden dolayı birinci derecede teknik, mali ve hukuki sorumluluk taşımaktadırlar. Birçok kanun ve yönetmelik, kamuda çalışan mühendisleri, yaptıkları işlerden dolayı uzun yıllar sorumlu tutmaktadır. Bu nedenle, kamu mühendislerinin görevleri, verdikderi hizmet ve üstlendikleri sorumluluklar göz önünde bulundurularak tazminat haklarının ve yıllar içinde kazandıkları deneyim ve bilginin karşılığımn verileceği bir mühendislik meslek kanunu gerekmektedir. Kamu mühendislerinin, sadece aktif çalışma hayatım değil, emeklilik dönemini de kapsayacak kapsamlı bir meslek kanununu çıkıncaya dek, gerek çalışma gerekse emekliliklerinde ilave emeklilik ödeneği verilerek, yıllarca devlete hizmet etmiş emekli kamu mühendislerinin kariyerlerine uygun bir emekli maaşı almaları sağlanması gibi hak kayıplarını giderecek bazı düzenlemeler kanun teklifi ile hedeflenmektedir.

 

 

KAMU MÜHENDİSLERİ KANUN TEKLİFİ

MADDE I- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde eklemiştir.

“EK MADDE 87— Bu Kanuna göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, peyzaj mimarı, iç mimar, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı, şehir plancısı ve bölge plancısı kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara (25.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır.

Birinci fıkra kapsamında yapılacak ödeme, ölenlerin mülga 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine mülga 68 inci maddede belirtilen oranlar üzerinden ödenir. Bu madde uyarınca verilecek ilave ödeme, 5454 sayılı Kanunun I inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dâhil edilmez.

Bu madde kapsamında ilave ödemeden yararlanacaklardan, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dâhil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilir. Bu ödemeden yararlanma şartlarım kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler. Zamamnda bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır. Bu fıkra uyarınca ilave ödemeleri kesilenlerin, çalışmalarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilave ödemeleri, çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren yeniden ödenmeye başlanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için geçmişe dönük herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu maddedeki hükümler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki meslek mensubu sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.”

MADDE 2- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 175 inci maddenin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklemiştir.

“Ancak; yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, peyzaj mimarı, iç mimar, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı, şehir plancısı ve bölge plancılarının kadro şartı aranmaksızın; büro, servis veya birim sorumlusu, şef, teknik şef, atölye şefi, yapı denetim (kontrol) şefi, grup başmühendisi, yapı denetim (kontrol) amiri hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde almakta oldukları aylığın üçte biri, şube müdürlüğü hizmetinin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde almakta oldukları aylığın üçte ikisi ikinci görev aylığı olarak ödenir. Sorumluluklara bağlı olarak görevleri dolayısıyla uğradıkları tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmedilecek faize ve sigortalı aleyhine ileri sürülen tazminat talebine ilişkin mesleki sorumluluk sigorta kapsamma dâhil edilir.”

MADDE 3- 657 sayılı Kanunun eki (I) sayılı Cetvelin “II- Teknik Hizmetler Sınıfı” bölümünün (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

5400

“a) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli   4800   yükseköğretim          veren          fakülte          veya     4000

yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki 4 3400 hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis,3100

Yüksek Mimar, Mimar, Peyzaj Mimarı ve İç 2950 Mimar ile Şehir Plancısı ve Bölge Plancısı 2750 unvanım almış olanlar 2650”

MADDE 4- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 41- 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan Teknik Hizmetler Sınıfı yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, peyzaj mimarı, iç mimar, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı, şehir plancısı ve bölge plancısı kadrolarında çalışanlara (25.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık tutarda ek tazminat ödenir. Ek tazrninata hak kazanılmasında ve bu tazminatın ödenmesinde, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümler uygulanır. Bu tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.”

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Not: 3.7.24 tarihinde CHP tarafından verilmiştir. Halen TBMM’de işlem görmektedir.

İSA KARAKAŞ/EMEKLİLİK/SGK DANIŞMANLIK/DENETİM ve Eğitim Hizmetlerinden faydalanmak için;
 WhatsaAp (Mesaj için):0542-7922334  isakarakas@gmail.com
Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir