SGK İşveren Rehberi

SGK tarafından Teminat kabul edilecek banka teminat mektupları ile sigorta kefalet senetleri

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10/1.   (2) numaralı bendinde, bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetlerinin teminat olarak kabul edileceği belirtilmiştir. 6183 sayılı Kanunun 48 ve/veya 48/A maddelerine istinaden yapılan tecil taleplerinde borçlular tarafından teminat olarak gösterilen banka teminat mektupları ile sigorta şirketleri […]

SGK İşveren Rehberi

SGK gecikme zammı ve cezası tutarlarını zamladı

Sosyal Güvenlik Kurumunca  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmeliğe göre  tecil faizinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği oranlarda uygulanacağı, Aynı maddenin beşinci fıkrasında, tecil faizi oranında değişiklik yapılması hâlinde bu değişikliğin R.G’de yayımlandığı tarihten önce tecil edilen alacaklara değişikliğin yapıldığı tarihe kadar eski oranlar, değişiklik tarihinden itibaren ise belirlenen yeni […]

SGK İşveren Rehberi

Geçici İş İlişkisine Aykırı Davrananlar Hakkında Yapılacak İşlemler

4904 sayılı Kanunun “Özel istihdam bürosu kurma izni ve geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin iptali”  başlıklı 18. maddesinde;”Kurumca verilen özel istihdam bürosu kurma izni; İzin verilmesi için aranan şartların kaybedilmesi veya taşınmadığının sonradan anlaşılması, 6098 sayılı Kanunun 26 ncı ve 27 nci madde hükümlerine aykırı davranılması, Kurumdan izin almaksızın geçici iş ilişkisi faaliyeti yürütülmesi, …….. […]

isa karakaş köşe yazıları
SGK İşveren Rehberi

SGK EKSİK GÜN Bildirimi Uygulamasında Değişikliğe Gitti

Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların eksik çalışma nedenleri aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kaydedilmektedir. 2020/20 sayılı Genelgenin “1.2.3.6- Eksik gün bildiriminde puantaj usulü çalışma” başlıklı maddesinde, “Eksik gün nedeni olarak 07-Puantaj kayıtları seçeneğini kodlayan işverenlerin, kısmi süreli bir iş sözleşmesi olmaksızın yalnızca puantaj kayıtlarındaki […]

SGK İşveren Rehberi

İŞYERİ AÇILIŞ BİLDİRGESİNE BAĞLI OLARAK CEZA VERİLMEYECEK İLLER

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili merkez olmak üzere Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle bu illerde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin 5510 sayılı Kanuna göre vermekle […]