SGK İşveren Rehberi

SGK AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ İŞLEMLERİNDE YENİ UYGULAMAYI DEVREYE KOYDU

5510 sayılı Kanunun “Prim belgeleri ve işyeri kayıtları” başlıklı 86 ncı maddesinde;

“Bu Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddesine tabi sigortalılar ile sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalılar için işverenlerce Kuruma verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin şekli, içeriği, ekleri, ilgili olduğu dönemi, verilme süresi ve diğer hususlar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.” Hükmü yer almaktadır.

Yine Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanmasına ilişkin 102 nci maddesinde,

“Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için cari aya ilişkin düzenlenecek asıl, ek veya iptal nitelikteki örneği Ek-9’da bulunan aylık prim ve hizmet belgesini;

 • Özel nitelikteki işyeri işverenleri, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23 ‘ünde,
 • Resmî nitelikteki işyeri işverenleri ise, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23 ‘ünde,
 • Bazı özel nitelikteki işyeri işverenleri ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasında; bazı resmî nitelikteki işyeri işverenleri ise ayın 1 ‘i ile 30’u arasında ücret alan sigortalılar çalıştırdığından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince;
 •  Ayın I ‘i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23 ‘ünde,

2) Ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23 ‘ünde, saat 23.59’a kadar e-Sigorta kanalıyla Kuruma göndermek zorundadırlar.” Denilmektedir.

Yine, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmemesi halinde, süresi dışında düzenlenen belgelerin internet ortamında gönderilmesi mümkün bulunmadığından, süresi dışında verilecek aylık prim ve hizmet belgelerinin kağıt ortamında düzenlenerek işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden verilmesi veya posta kanalıyla gönderilmesi gerekmekte idi.

Ancak, işverenlerimizin yasal verilme süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgelerini internet ortamından göndermelerine olanak sağlayacak e-Bildirge v.2 programları tamamlanarak Kurumumuz internet sayfasında bulunan “e-SGK-İşveren-e-Bildirge v.2” menusu üzerinden işletime alınmış bulunmaktadır.

Bu kapsamda, işverenlerimiz yasal süresi dışında düzenlemiş oldukları aylık prim ve hizmet belgelerini kağıt ortamında düzenlemeksizin e-Bildirge v.2 uygulaması üzerinden Kurumumuza gönderebileceklerdir.

Söz konusu uygulama 2008/10. Ay aylık prim ve hizmet belgesi ve sonrası dönemlere ilişkin olarak kullanılabilecek olup, işverenler (B)-Yasal Süresi Dışında Verilmiş APHB” kodu ile bu kapsamdaki belgelerini gönderebileceklerdir.

İşverenlerimizce sisteme kaydedilen belgeler gerekli incelemenin yapılarak onaylanabilmesi amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğünün/sosyal güvenlik merkezinin onay ekranlarına düşecek ve ilgili ünite tarafından onaylanmasının ardından tahakkuk ve hizmet kayıtları oluşacaktır.

(B)-Yasal Süresi Dışında Verilmiş APHB” kodu ile işverenlerce sisteme kaydedilen belgeler için toplu onay yapılamayacaktır.

Ancak, işverenlerce sisteme yüklenip ünite tarafından denetime gönderilen belgelerin tahakkuk kısmı denetime sevkle birlikte oluşacak ve işverenlerce oluşturulan tahakkuk ödenebilecek olmakla birlikte bu tür belgelerin hizmet kayıtları denetim neticesine göre oluşturulacaktır.

İşverenler sisteme kaydetmiş oldukları belgelerin ne aşamada olduğuna ilişkin bilgiye e-Bildirge v.2 ekranlarında bulunan “Şube Onayı Gerektiren Belge Durumları” menüsü üzerinden ulaşabileceklerdir. Ünite tarafından yapılan inceleme neticesinde, işverence sisteme kaydedilen belgenin tamamının işleme alınmayacağı yada kısmi olarak işleme alınmaması gereken bir kısmının olduğu durumlarda belge ünite personelince reddedilecek, reddedilen belgeler işveren ekranlarına düşecek ve işverenlerce sistemden silinebileceği gibi düzeltme yapılmak suretiyle (denetim neticesinde işlem yapılan belgeler hariç) tekrar onaylanabilecektir.

Her muhasebeci, personelci ve avukatın elinin altında bulunması gereken  eserimizin 2019 baskısı çıktı!!!

 

SGK&İŞ Mevzuatında YÜKÜMLÜLÜKLER ve İDARİ PARA CEZALARI İle Çözüm Yolları El Kitabı” 2019/3.Baskı.

 

 

Güncel Yargı Kararlarıyla Donatılmış, Örnekli, Açıklamalı, Çok Sayıda İtiraz- Dava Dilekçesi-Form- Belge ve Bilirkişi rapor Örnekleriyle donatılan eserimizde;

 • “SGK” Uygulamasında Yükümlülükler, İdari Para Cezaları, İtiraz ve Dava Yolları
 • İŞ KANUNU” Uygulamasında İdari Para Cezaları ve ÇözümYolları
 • “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” Uygulamasında Yükümlükler, İdari Para Cezaları ve Çözüm Yolları
 • “İŞKUR ve İşsizlik Sigortası” Uygulamalarında İdari Para Cezaları ve Çözüm Yolları
 • “BASIN Ve DENİZ İŞ KANUNU” Uygulamalarında İdari Para Cezaları Ve Çözüm Yolları
 • “YABANCILAR MEVZUATINDA” İdari Para Cezaları
 • SENDİKALALAR MEVZUATINDA” İdari Para Cezaları ve Çözüm Yolları
 • İtiraz ve Dava Yolları, Erken Ödeme avantajı , püf noktalar… yer almaktadır.

 

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir