SGK Emeklilik

SGK askerlik ve doğum borçlanmaları artık e-devlette

25/9/2018 tarihi itibariyle E-devlet üzerinden askerlik ve doğum borçlanma taleplerinin alınmasına ilişkin uygulamadaki eksiklikler giderilerek program 22/1/2019 tarihi itibariyle yeniden uygulamaya konulmuştur.

E-devlet üzerinden alınan askerlik ve doğum borçlanması başvuruları; (4/a) sigortalıları için 4a Hizmet Borçlanması/Borçlanma İşlemleri/E-devlet üzerinden yapılan başvurular menüsünde, (4/b) sigortalıları için ise Güvence/Borçlanmalar/E-devlet Başvuru Ön Talep Görüntüle menüsünde görüntülenmekte olup, bu başvurular sigortalıların talep tarihindeki son statüsüne göre son çalışmanın geçtiği ilgili ünitelere düşmektedir.

Ayrıca, başvuruların sigortalı bazında çıktısı alınabilmesine ve gerekçesi belirtilmek suretiyle bu başvuruların silinmesine imkan sağlanmış olmakla birlikte söz konusu başvurulara sistem tarafından otomatik olarak tarih ve sayı üretilmesi çalışmalarına da başlanacaktır.

Söz konusu çalışmaya sonuçlanıncaya kadar sigortalıların e-devlet üzerinden yapmış oldukları borçlanma taleplerinin bir dökümü alınarak evrak kaydından geçirilecek ve borçlanma işlemleri cari usullere göre sonuçlandırılacaktır. Bu şekilde kayda alınan başvurular mutlak suretle sigortalı dosyasında muhafaza edilecektir.

Borç tutarı, sigortalıların veya hak sahiplerinin e-devlet üzerinden talepte bulundukları tarihte geçerli olan Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenmiş prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak üzere tercihte bulunan günlük kazancı % 32’si oranında hesaplanacaktır. Borçlanma müracaatı 25/9/2018 ile 22/1/2019 tarihleri arasında olanların kazanç beyanı bulunmadığından bu kişilerin talepleri, müracaat tarihinde geçerli olan asgari günlük kazanç üzerinden borç tebliği yapılacaktır. Tebligat adresi olarak başvuru sahibinin memiş adresi kullanılacaktır. Memiş kayıtlarında adres bilgisi yer almayan kişilerin ise borçlanma talepleri, Kurum evrak kaydından geçirildikten sonra dosyasında muhafaza edilecektir. İlgilerce bu taleplere ilişkin yapılacak ikinci müracaatlarda borçlanmaya esas günlük kazanç değişmemiş ise e-devlet üzerinden alınan ilk talep üzerinden borç tahakkuku oluşturulacaktır. Aksi durumda, müracaat tarihinde borçlanmaya esas günlük kazanç değişmiş ise e-devlet üzerinden alınan ilk talep geçersiz sayılacaktır.

örnek ı- Sigortalı (A), 25/1/2019 tarihinde E-devıet üzerinden 31/7/2007-31/1/2008 tarihleri arasındaki askerlik süresini asgari günlük kazanç üzerinden borçlanma talebinde bulunmuştur. Yapılan incelemede, sigortalının memiş kayıtlarında adres bilgisi bulunmadığından herhangi bir işlem yapılmayarak borçlanma talebi dosyasına kaldırılmıştır. Daha sonra sigortalı tarafından 11/3/2019 tarihli dilekçeyle, 25/1/2019 tarihli askerlik borçlanması talebinin sonuçlandırılmasını talep etmiştir. Bu durumda, sigortalının ilk talebi olan 25/1/2019 ile ikinci kez talepte bulunduğu 11/3/2019 tarihi arasında borçlanma esas günlük kazançta bir değişiklik bulunmadığından 25/1/2019 tarihli talebi üzerinden borçlanma işlemi sonuçlandırılacaktır

Örnek 2- Sigortalı (B), 25/9/2018 tarihinde E-devlet üzerinden 06/11/2013 doğumlu çocuğu için doğum borçlanması talebinde bulunmuştur. Yapılan incelemede, sigortalının memiş kayıtlarında adres bilgisi bulunmadığından herhangi bir işlem yapılmayarak borçlanma talebi dosyasına kaldırılmıştır. Daha sonra sigortalı tarafından 5/2/2019 tarihli dilekçeyle, 25/9/2018 tarihli doğum borçlanması talebinin sonuçlandırılmasını talep etmiştir. Bu durumda, sigortalının ilk talebi olan 25/9/2018 ile ikinci kez talepte bulunduğu 5/2/2019 tarihi arasında borçlanma esas günlük kazancın değişmesi nedeniyle, 25/9/2018 tarihli talebin geçersiz sayıldığı sigortalıya bildirilecektir.

Diğer taraftan, borçlanma işlemi sonuçlandırılan kayıtlardan, borçlanma talebinde bulunulan tarih aralığı ile borçlanma programına girilen tarih aralığı birebir tutanların talepleri başvuru sayfasından otomatik olarak kaldırılacak olup, talepte bulunulan tarih aralığı ile borçlanma programına girilen tarih aralığı birebir tutmayan kayıtları ise gerekçe belirtilmek suretiyle silinerek başvuru ekranından kaldırılacaktır.

Ancak, belirtilen tarih aralığında borçlanılacak süresi bulunmayanlar ile borçlanma için gerekli şartları taşımayanlardan borçlanma talebi kabul edilmeyecek olanların talepleri, yazışma yapılmak suretiyle reddedilecek ve bu talepler başvuru ekranında gerekçesi bildirilmek suretiyle silinecektir. Örneğin, “sigortalının borçlanma talebi, 1/2/2019 tarih ve 1234567 sayılı yazı ile reddedilmiştir.” ya da “tescil tarihinden önceki süre için talepte bulunulduğundan, doğum borçlanması talebi reddedilmiştir.” şeklinde gerekçe girilerek silme işlemi yapılacaktır. Silinen başvurular, ilgili borçlanma menüsünün Borçlanma Başvuru Görüntüleme alt menüsünde görüntülenecektir. Silme işlemi yapılırken örneklerde olduğu gibi silme gerekçesinin açıklayıcı, anlaşılır ve net olmasına özen gösterilecektir.

Örnek 3- Sigortalı (C), 25/1/2019 tarihinde E-devlet üzerinden asgari günlük kazanç üzerinden 540 gün askerlik borçlanması talebinde bulunmuştur. Bu defa, 1/2/2019 tarihinde Kuruma şahsen müracaat ederek aynı sürelere ilişkin yeniden borçlanma talebinde bulunmuş ve işlemlerinin 1/2/2019 tarihli talebine istinaden sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır. Bu durumda, e-devlet üzerinden yapılan 25/1/2019 tarihli müracaatı silinecek ve silme gerekçe olarak da “1/2/2019 tarihli talebine istinaden 5/2/2019 tarih ve 1258645 sayı ile borç tebliği gönderilmiştir.” şeklinde açıklama girilecektir.

Örnek 4- Sigortalı (D), 26/1/2019 tarihinde E-devlet üzerinden 30/6/2016-30/6/2018 tarihleri arasındaki iki yıllık süre için doğum borçlanması talebinde bulunmuştur. Yapılan incelemede, sigortalının söz konusu tarih aralığı için borçlanma yapabileceği bir çocuğunun bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda, sigortalının talebi yazışma yapılarak reddedilecek olup, e-devlet üzerinden yapılan 26/1/2019 tarihli müracaatı silinecek ve silme gerekçe olarak da “sigortalının talepte bulunduğu 30/6/2016-30/6/2018 tarih aralığında borçlanılacak çocuğu bulunamadığından 8/2/2019 tarih ve 2597451 sayı ile borçlanma talebi reddedilmiştir.” şeklinde açıklama girilecektir.

Öte yandan, müracaat tarihindeki statüden farklı bir statüde borçlanma talebinde bulunanların talebi reddedilmeyecek, mevzuat farklılığının bulunmaması nedeniyle borçlanmanın doğru statüden yapılmasının sağlanmasını teminen gerekli yazışmalar yapılacaktır

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir