İş Sağlığı ve Güvenliği

SGK’nın maluliyet, iş Kazası ve meslek hastalığı konularına ilişkin değişiklikler

Maluliyet, iş kazası ve meslek hastalığına bağlı çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespitlerinde yaşanan tereddütlerle ilgili hususlarda SGK,  aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılmasını öngörmüştür.

1) Sevke İlişkin İşlemler:

06/1 1/2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “Emeklilik İşlemleri” konulu 2018/38 sayılı Genelge hükümlerinde sevk işlemlerine ilişkin usul ve uygulamalar belirtilmiştir.

1.1. Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği ile Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinin beşinci maddelerinde, Kurum Sağlık Kurullarınca yapılacak değerlendirme ve tespitlerde esas alınacak sağlık kurulu rapor/raporlarını düzenlemeye;

a)Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri,

b)Devlet üniversite hastaneleri,

c) Sigortalıların ikamet ettikleri illerde bu hastanelerin olmaması durumunda, sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili Sağlık Bakanlığı Devlet hastaneleri, yetkilendirilmiştir. Bahse konu Genelgenin 7.Bölümünün;

a)” I .Sevk İşleminin Yapılacağı Durumlar” alt başlıklı bölümünde “Malullük ve yaşlılık sigortasına ilişkin çalışma gücü kaybı, meslek hastalığı/iş kazası sonucu meslekte kazanma gücü kaybı oranı ile erken yaşlanma tespit talebinde bulunan sigortalıların, talep tarihinden önceki 6 ay içerisinde Kurumca yetkilendirilmiş hastanelerce düzenlenmiş durum bildirir sağlık kurulu rapor asılları, asıllarının olmaması durumunda düzenleyen hastane yetkilisince başhekimlik mührü ve ıslak imza ile aslı gibidir şeklinde onaylanmış fotokopileri veya noter tasdikli suretleri ile müracaat etmeleri halinde bu raporları,

Maluliyet tespiti talebinde bulunan sigortalı çocukları ile başka birisinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engellilik tespiti yapılacak çocukların Kurumca yetkilendirilmiş hastanelerce düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarının mevcut olması durumunda (süre sınırlaması olmaksızın) bu raporların asılları, asıllarının olmaması durumunda düzenleyen hastane yetkilisince başhekimlik mührü ve ıslak imza ile aslı gibidir şeklinde onaylanmış fotokopileri veya noter tasdikli suretleri

içerir şekilde hazırlanacak dosyalar değerlendirilmek üzere Kurum sağlık kuruluna gönderilecektir. Yapılacak değerlendirme sonucu gerekli görülmesi halinde, Kurulca yeniden muayene istenilebilecektir. “

b)”3.Sevk işlemini Yapacak Üniteler ve Sağlık Kurulu Raporu (SKR) Düzenlemeye Yetkili Sağlık Hizmet Sunucuları” alt başlıklı bölümünün 3.2.1 maddesinde yer alan “Sigortalılar veya hak sahibi çocukları, ikamet ettikleri illerde bulunan Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkilendirilmiş devlet hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri, Devlet üniversite hastaneleri, belgelenmesi kaydıyla Kurumca yetkilendirilmiş hastaneler dışında kalan yataklı sağlık hizmeti sunucularının yoğun bakımında tedavisi devam eden ve başka bir hastaneye nakli hayati risk taşıyanlar yatmakta olduğu hastanelere sevk edilecektir”, hususlarına ilişkin hüküm bulunmaktadır.

Buna göre, mevcut raporların değerlendirilmesi, mükerrer işlemlerin önlenmesi, kurumlar arası bürokratik işlemlerin azaltılması ve tespit sürecinin kısaltılması için sigortalıların ikametlerine en yakın Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkilendirilmiş devlet hastanelerince düzenlenmiş sağlık kurulu raporları da Kurum Sağlık Kurullarında değerlendirilecektir.

I .2. Belgelenmek kaydıyla sigortalının hastalığından/hastalıklarmdan dolayı takip ve tedavisinin yapıldığı hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkilendirilmiş devlet hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri veya devlet üniversite hastanelerinden biri ise; öncelikle bu hastanelere sigortalının sevki yapılacaktır.

I .3. Hali hazırda, malul sayılmayan, meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespit edilmiş veya vazife malullerinden maluliyet derecelerinin yeniden tespitini yazılı olarak isteyen sigortalıların hastalıklarında artma veya yeni bir hastalığın ilave olduğu veya eksik muayene gerekçeleri ilc müracaatlarmda Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularına sevkleri yapılmaktadır.

Ancak, hastalığında]hastalıklarında artma, yeni hastalığının ortaya çıkması veya eksik muayene gerekçeleri ile başvuran sigortalıların başvuru tarihinden önceki 6 ay içerisinde Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenmiş 2018/38 sayılı Genelgede usulü belirlenmiş durum bildirir sağlık kurulu raporları değerlendirilmek üzere Kurum sağlık kuruluna gönderilecektir.

2) Meslek Grup Numarası

Sigortalının geçirdiği kazanın iş kazası olup olmadığına ilişkin düzenlenen “İş Kazası Karar Tutanağı”nda Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği eki “B cetveline” göre tespit edilecek meslek grup numarasının da yer alacağı, bu numaranm belirlenemediği durumlarda Sosyal Güvenlik Denetmenleri marifetiyle tespit edileceği hususu 2017/1 1 sayılı Genelgede talimatlandırılmıştır.

Dosyada yer alan bilgilere göre, meslek grup numarasının Unitenin/Komisyonun tespit ettiğinden farklı bir meslek grup numarası olabileceğine Kurum Sağlık Kurulunca/Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca kanaat getirilmesi halinde, konuya ilişkin açıklama yapılarak ilgili dosya meslek grup numarasmın yeniden değerlendirilmesi amacıyla ilgili Ünite/Komisyona iade edilecektir.

Meslek Grup Numarasını belirlemeye yetkili Ünitenin/Komisyonun kararı nihai olup bu karara göre işlem tesis edilecektir.

UYGULAMALI SGK&İŞ KİTAPLARI SATIŞI

3) Birden Fazla Meslek Hastalığı Durumu

Sigortalının meslek hastalığına tutulduğu iddiası üzerine düzenlenen sağlık kurulu raporunda birden fazla mesleki hastalık tanısının olması durumunda, Kurum Sağlık Kurulunca bu hastalıklara ilişkin ayrı ayrı değerlendirme yapılacak olup, talebe ilişkin tek karar düzenlenecektir.

4) Talep Halinde İlgililere Belge Verilme Usulü

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu ve Kurum Sağlık Kurulu kararları 2018/38 sayılı Genelgenin Dördüncü Kısım Yedinci Bölüm “7.9. Kurum Sağlık Kurulu Kararlarının Bildirimi” alt başlığında belirtilen hükümlere göre ilgililere bildirilecektir. Bu bildirimlerin ekinde ayrıca söz konusu kurul kararları gönderilmeyecektir.

İlgililerin talep etmeleri durumunda; Kurul kararlarına esas teşkil eden sağlık kurulu raporlarının bir örneği,Anılan Kurullarca düzenlenen kararların ise hekim bilgilerinin (isim, soyadı, imza, diploma no, sicil no vs.) gizlenmiş bir örneği, mevzuata uygun şekilde verilecektir.

5) Hak Sahibi Çocuğun Maluliyet Değerlendirmesi

Mevcut uygulamada tahsis dosyalarına ilişkin maluliyet, iş kazası ve meslek hastalığına bağlı tespit talepleri dosyaların bulunduğu ilin bağlı olduğu Kurum Sağlık Kurulunca değerlendirilmektedir.

4/1 -a kapsamında vefat etmiş sigortalıların Genel Müdürlüğümüzde bulunan ölüm tahsis dosyaları 2019 yılından itibaren taşra birimlerine devredilmeye başlanmıştır. Buna göre. bu dosyalardaki hak sahibi çocukların ilk maluliyet tespitleri, daha önce Ankara Kurum Sağlık Kurulunca verilmiş ara karar ile kontrol muayenesi değerlendirmeleri dosyanın devredildiği ilin bağlı olduğu SGK Sağlık Kurulunca sonuçlandırılacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir