İş Kanunu İşlemleri İşsizlik Sigortası ve İŞKUR

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin Bir Kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar

3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNUNA GÖRE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİNİN BİR KISMININ İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (l) Bu Usul ve Esasların amacı; 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 18 inci ve Geçici 12 nci maddeleri hükümleri uyarınca aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, aynı Kanunun 25 inci maddesi gereğince yapılacak ödemelerin bir kısmının 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan Devlet katkısı olarak karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işletmede mesleki eğitim gören, staj yapan ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrenciler, staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim kurumu öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu Usul ve Esasların kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 2- (l) Bu Usul ve Esaslar, 3308 sayılı Kanunun Geçici 12 inci maddesi ve 4447 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

 1. l) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
 • Fon: 4447 sayılı Kanun kapsamındaki İşsizlik Sigortası Fonunu,
 • Genel Müdürlük: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünü,
 • İŞKUR: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,
 • İşletme: Mesleki eğitim yapılan, mal ve hizmet üreten özel kurum, kuruluş ve işyerlerini,
 • İşletmede mesleki eğitiın: Bu Usul ve Esaslar kapsamında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme veya kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarım,

7) MEB: Millî Eğitim Bakanlığını,

 • MEB ilgili birimleri: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü,
 • Okul: Resmi ve özel mesleki ve teknik anadolu lisesi, çok programlı anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi, mesleki eğitim merkezi, mesleki açık öğretim lisesi ile diğer mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını,
 • Öğrenci: Resmi ve özel mesleki ve teknik anadolu lisesi, çok programlı anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi, mesleki eğitim merkezi ve mesleki açık öğretim lisesi ile diğer mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile yükseköğretim kurumu öğrencilerini,

I l) Ücret: 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesi gereğince öğrencilere ödenen tutarı, 12) YÖK: Yüksek Öğretim Kurulunu,

13) Yükseköğretim kurumu: Devlet ve vakıf yükseköğretiın kurumlarını, ifade eder.

Fon’dan öğrencilere ödenecek ücretlere ilişkin uygulama esasları

MADDE 4- (1) 3308 sayılı Kanunun Geçici 12 nci maddesi gereğince, öğrencilere, aym Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler, asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamaz. Mesleki eğitim görülen işletmede; yirmiden az personel çalışıyor ise ödenebilecek en az ücretin üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalışıyor ise ödenebilecek en az ücretin üçte biri, 4447 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendini alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir.

 • Öğrencilere, sözleşme gereği ödenmesi gereken ücretin, Devlet katkısına ilişkin kısmı İŞKUR tarafından Fon kaynaklarından, kalan tutar ise işletmelerce karşılanır.
 • İşletmeler, öğrenci ile yapılan sözleşmede belirlenen öğrenci adına gönderilecek Devlet

katkısı tutarı ve işletme payma düşen tutar, her ayın onuncu gününe kadar öğrencinin banka hesabına öder. İşletmelerce ödenen devlet katkısı tutarları aynı ayın en geç yirmi beşinci gününe kadar işletmelere ödenir.

 • Genel Müdürlük her okul, ilçe, il İle ülke genelinde öğrencilere ödeyeceği toplam ücret tutarlarını tespit ederek ihtiyaç duyulan Devlet katkısı tutarlarını belirler. Yükseköğretim kurumları tarafından tespit edilen tutarlar YÖK’e bildirilir. YÖK tarafından da, her ay ilgili yükseköğretim kurumlarına aktarılacak toplam Devlet katkısı tutarı belirlenir.
 • MEB ve YÖK bir önceki aya ilişkin yararlanıcı sayısını ve aylık olarak ödenecek Devlet katkısı tutarını her ayın en geç onuncu günü sonuna kadar İŞKUR’dan yazılı olarak talep eder, Ayın onuncu gününün hafta sonu tatiline veya resmi tatile denk gelmesi halinde, takip eden ilk iş günü bildirim yapılır.
 • Talep edilen tutarlar, bildirimin yapıldığı ayın onbeşinci gününe kadar MEB ile YÖK’ün bildireceği MEB Merkez Saymanlık Müdürlüğü ve YÖK Muhasebe Birimi adına açılan banka hesaplarına İŞKUR tarafından Fon’dan aktarılır. Ayın onbeşinci gününün hafta sonu tatilinc veya resmi tatile denk gelmesi halinde, aktarma işlemi takip eden ilk işgünü yapılır.
 • MEB Merkez Saymanlık Müdürlüğü ve YÖK Muhasebe Birimi aktarılan bu tutarları bütçe gelir ve gider hesapları ile İlişkilendirmeksizin okullar ve yükseköğretim kurumlarının muhasebe birimlerine aktarılmak üzere emanet hesaplara kaydeder. MEB ilgili birimleri ve YÖK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından okullara ve yükseköğretim kurumlarına aktarım yapılmasına ilişkin düzenlenen muhasebe işlem fişine istinaden emanetler hesabından okullara ve yükseköğretim kurumlarına ödemeler gerçekleştirilir. Okullara hizmet veren muhasebe birimleri ile yükseköğretim kurumlarının muhasebe birimlerince işletmelere ödenmek üzerc alınan tutarlar açılacak banka hesabına kaydedilerek gelirler hesabma alınır, Okullar ve yükseköğretim kurumları tarafından muhasebe işlem fişine istinaden giderler hesabına kaydedilen tutarlar ilgili muhasebe birimince işletmelere ödenir.
 • MEB ilgili birimleri ve YÖK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılan ödemelerde düzenlenecek olan muhasebe işlem fişine okullar ve yükseköğretim kurumlarının adı ile aktarılacak tutarları gösterir onaylı liste eklenir. Okullar ve yükseköğretim kurumları tarafından yapılan ödemelerde kanıtlayıcı belge olarak Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği kıyasen uygulanır.
 • (a) MEB ilgili birimleri tarafından düzenlenen muhasebe işlem fişi ile özel okullarda okuyan öğrencilerin devlet katkısı tutarları merkez saynıanlık müdürlüğü aracılığıyla işletmeye ödenir.

(b) Vakıf yükseköğretim kurumları YÖK tarafından aktarılan devlet katkısı tutarlarını kullanmış oldukları muhasebe sistemine göre muhasebeleştirir.

 • Devamsızlığı olan, hastalık izninde (raporlu) olan öğrencilerin bu günlere karşılık gelen ücretleri ödenmez.

(l l) Bu Usul ve Esaslar kapsamında öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.

Sorunıluluk

MADDE 5-(1) Okul müdürlükleri ve yükseköğretim kurumları tarafından MEB ve YÖK’e iletilen bilgilerin doğruluğundan ve belirlenen süreler içerisinde bildirilmesinden ilgili okul müdürlü eri ve yükseköğretim kurumları sorumludur.

2

 • İŞKUR’a yapılan yanlış, yersiz ve hatalı bildirimler nedeniyle yapılacak ödemelerden İŞKUR soıumlu değildir,
 • İşletmeler, öğrenci ile yapılan sözleşmede belirlenen öğrenci adına gönderilecek Devlet katkısı tutarı ve İşletme payına düşen tutar, her ayın onuncu gününe kadar öğrencinin banka hesabına ödemekle sorumludur.
 • MEB ve YÖK tarafından talep edilip İŞKUR tarafından zamanında aktarılmayan ya da eksik aktarılan tutardan dolayı MEB ve YÖK sorumlu tutulamaz,
 • MEB ve YÖK devlet katkısı tutarlarının okullara ve yükseköğretim kurumlarma zamanında aktarılmasından sorumludur.

Diğer hususlar

MADDE 6- (l) MEB ve YÖK tarafından sehven fazla talep edilen Devlet katkısı tutarı, bir sonraki ay talep edilecek tutardan mahsup edilir. Zamanında yapılmayan Devlet katkısı talepleri İse, bir sonraki ayda ya da takip eden aylarda yapılır.

 • MEB ve YÖK’ün muhasebe hizmetlerinin yürütüldüğü muhasebe birimlerince banka hesaplarına İŞKUR tarafından Fon’dan aktarılan tutara ilişkin bakiye her ay kontrol edilir. Banka hesabında kalan tutar bulunması halinde, MEB ve YÖK tarafından yapılacak talepte, bu bakiye tutar düşülür.
 • Devlet katkısı uygulamasının Bakanlar Kurulunca uzatılmaması halinde, ilgili eğitim ve öğretim dönemi sonu itibariyle MEB ve YÖK tarafından devlet katkısından kullanılmayan tutarlar İŞKUR’ a iade edilir.

Yetki

MADDE 7- (I) Bu Usul ve Esaslar kapsamında, ilgili kuruluşlar arasında işlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan talimat, protokol ve benzeri metinleri İmzalamaya Genel Müdürlük, İŞKUR ve YÖK temsilcileri yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 8- (l) Bu Usul ve Esaslar, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminden geçerli olmak üzere İmzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

(2) Devlet katkısı uygulamasının Bakanlar Kurulunca uzatılması halinde, bu Usul ve

Esasların uygulanmasına devam olunur.

Yiiriitıne

MADDE 9- (l) Bu Usul ve Esasları, Millî Eğitim Bakam ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 10.02.2017

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir