sgk-prim-odeme-tarihi
Pratik Bilgiler SGK İşveren Rehberi

Güncel SGK eksik gün kodları

Eksik Gün Kodları; Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların eksik çalışma nedenleri aylık prim ve hizmet belgesine/muhtasar ve prim hizmet beyannamesine kaydedilecektir.

Sigortalının eksik çalışma nedenleri  e-Bildirge sistemi üzerinden aylık prim ve hizmet belgesinin/ e-beyanname sistemi üzerinden muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin gönderilmesi esnasında sistemde bulunan ve sigortalının durumuna uygun eksik gün nedeni seçilecek ayrıca ay içindeki eksik gün sayısı da girilecek olup eksik gün nedenlerinde aşağıda belirtilen kodlar esas alınacaktır.

01- İstirahat    13- Diğer Nedenler

03- Disiplin cezası      15- Devamsızlık

04- Gözaltına alınma  16- Fesih tarihinde çalışmamış

05- Tutukluluk            17- Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

06- Kısmi istihdam     18- Kısa çalışma ödeneği

07- Puantaj kayıtları   19- Ücretsiz doğum izni

08- Grev         20- Ücretsiz yol izni

09- Lokavt      21- Diğer ücretsiz izin

10- Genel hayatı etkileyen olaylar     22- 5434 SK ek 76, gm 192

11- Doğal afet 23- Yarım Çalışma

12- Birden fazla          24-Yarım Çalışma ve Diğer Nedenler

25-Diğer Belge/Kanun Türlerinden Gün Tamamlama

26-Kısmi İstihdama İzin Verilen Yabancı Uyruklu

27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler

28-Pandemi Ücretsiz İzin (4857 GEÇ.10.MD)

29-Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer Nedenler

Söz konusu eksik gün nedenlerine ilişkin sigortalıların eksik çalıştıklarını ispatlayan belgeler ise SGK tarafından  istenilmesi halinde ibraz edilecektir.

Güncel SGK&İŞ KİTAPLARI SETİ

Söz konusu eksik gün nedenlerine ilişkin sigortalıların eksik çalıştıklarını ispatlayan belgeler ise Kurumca istenilmesi halinde ibraz edilecektir.

Eksik gün bildiriminde esas alınacak belgeler:  Eksik gün bildirimi yapılan sigortalının durumuna uygun olan belge veya belgeler ibraz edilmesinin talep edilmesi halinde Kurum’a elden verilecek veya taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT Kargo ile gönderilecektir. Ay içinde 30 günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin;

 1. Kurumca elektronik ortamda alınabilenler hariç Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren rapor,
 2. Sigortalı ve işverenin imzasını taşıyan ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi
 3. Sigortalıya tebliğ edilen disiplin cezası uygulamasına ilişkin belge,
 4. Gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeler,
 5. Kısmi süreli çalışmalara ait sigortalı ve işverenin imzasını taşıyan yazılı iş sözleşmesi,
 6. Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları,
 7. Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği,
 8. İşe devamsızlığa ilişkin belgeler,
 9.  İş sözleşmesinin fesih edildiği tarihte çalışılmadığına dair belge,
 10. Kısa çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge,
 11.  5434 sayılı Kanunun Ek 76 ve Geçici 192 nci maddesine tabi olunduğunu gösterir belge,
 12. Yarım çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge,
 13. İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP üzerinden alınan sözleşmeler, eksik çalışmaya ilişkin belgelerdendir.

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.