SGK İşveren Rehberi

Yeni SGK (MPHB) beyannamesine ilişkin en çok sorulan sorular ve cevapları

MPHB (Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi) vermekle yükümlü olanlar kimlerdir?

4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar hariç) bildirmekle yükümlü olanlar ile  Geçici 20.maddesi kapsamındaki sandıklar, (Sandık personelinden işsizlik sigortası primi kesilenler)    Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermekle yükümlüdür.

MPHB elektronik ortamda verilmesi zorunlu mudur?

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin verdiği yetkilere dayanılarak muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin elektronik ortamda verilmesi zorunludur. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi hiçbir durumda kağıt ortamında verilemeyecektir.

MPHB (ne zaman ve nereye verilecektir?

Sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren muhtasar ve prim hizmet beyannamesi en geç ertesi ayın 26 ıncı günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine verilecektir.

 1. İçinde bulunulan ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ne zaman ve nereye verilecektir?

İçinde bulunulan ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 26’sı saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine verilecektir.

 1. Biten özel bina inşaat ve ihale konusu işler için muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin takip eden ay beklenilmeden verilmesi mümkün müdür?

Evet. Biten özel bina inşaat ve ihale konusu işler ile çalıştırılan tüm sigortalıların işten ayrılış bildirgesi verilmiş olan işyerleri için, sadece prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, işlemlerin gerçekleşmiş olduğu ay içerisinde de verilebilecektir.

 1. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi hangi durumda Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş sayılacaktır?

5510 sayılı Kanuna göre her bir işyerinde çalıştırılan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, mükellef/işveren veya aracılık yetkisi verilmiş gerçek/tüzel kişiler tarafından onaylanarak vergi dairesine verildiği anda Kuruma da verilmiş sayılır.

 1. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesinde hata bulunması halinde beyanname kabul edilecek midir?

Hayır.Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde, primin tahakkuk ettirilmesini engelleyen hata tespit edilmesi halinde bu hata kaynağı ile birlikte beyannameyi gönderene elektronik ortamda bildirilecek ve beyannameyi gönderen tarafından söz konusu hatalar düzeltildikten sonra beyanname tekrar gönderilecek, hata olmaması halinde kabul edilecektir.

 1. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin tahakkuklar elektronik ortamda mı iletilecektir?

Evet. Onaylama işlemi tamamlanan beyannameye ait tahakkuk fişi/fişleri düzenlenerek mükellefe/işverene veya aracılık yetkisi verilmiş gerçek/tüzel kişiye elektronik ortamda iletilecektir. Bu ileti tahakkuk fişinin/fişlerinin mükellefe/işverene tebliği yerine geçecektir.

 1. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki istenen bilgiler sigortalı bazında mı doldurulacaktır?

Evet. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde prime esas kazanç ve hizmet bilgileri her bir işyeri için sigortalı bazında istenilen bütün bilgiler doldurulacaktır.

 1. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin düzeltme beyannamesi verilirken beyannamede yalnızca düzeltme yapılacak sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri mi yer alacaktır?

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin düzeltme beyannamesi verilirken;

 • Bütün bilgiler yeniden girilerek düzeltme beyannamesi gönderilebilir veya
 • Sadece iptal edilmek, değiştirilmek veya eklenmek istenilen bilgiler girilebilir. Sadece iptal edilmek, değiştirilmek veya eklenmek istenilen bilgilerin girilebilmesi için düzeltme beyannamesinde yer alan “Bu döneme ilişkin önceki beyannamemde/beyannamelerimde beyan ettiğim sigortalı çalışan bilgilerinin aşağıdaki tabloda yapmış olduğum değişlik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ederim.” kutucuğunun işaretlenmesi gerekmektedir.
 1. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen yasal süresi dışında verilmiş olmakla birlikte yasal süresi içinde verilmiş gibi kabul edilen haller nedeniyle verilmesi gereken düzeltme beyannameleri nasıl verilecektir?

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen yasal süresi dışında verilmiş olmakla birlikte yasal süresi içinde verilmiş gibi kabul edilen hallerden;

 • Toplu İş Sözleşmesine (TİS) ilişkin belgeler e-Bildirge v.1’den verilmeye devam edilecektir.
 • Diğer haller kağıt ortamında aylık prim ve hizmet belgesi ile verilecektir.

Söz konusu düzeltme beyannameleri Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen haller için öngörülen tarihleri takip eden ayın 26 ıncı günü saat 23.59’a kadar elektronik ortamda verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilecektir.

Beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mevcut e-beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermeleri mümkün müdür?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dışında kalan ve Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı elektronik ortamda yerine getirilmesi gereken yükümlülükler için Sosyal Güvenlik Kurumundan şifre alınması gerekmekte midir?

Evet. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dışında kalan ve Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı elektronik ortamda yerine getirilmesi gereken yükümlülükler için Sosyal Güvenlik Kurumundan şifre alınması gerekmektedir.

e-Bildirge kullanıcı başvurusu bulunamadı hatası alınması halinde yapılması gerekli olan işlem nedir?

İşyerlerinin e-Bildirge başvurusu olması halinde ise bu hata mesajı verilmektedir. Bunun için e-bildirge kullanıcı başvurusunda bulunmak gerekmektedir.

Beyannamede yer alan meslek adı ve kodu hangi kriter esas alınarak bildirilecektir?

Meslek adı ve kodunun bildirilmesinde beyannamenin verilmesi gereken ayda/dönemde sigortalıların fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodu bildirilecektir.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Sigortalıya yapılan ücret ve ücret dışı ödeme toplamının prime esas kazanç üst sınırını aşması halinde bildirim nasıl yapılacaktır?

 • Sosyal güvenlik kurumuna ilişkin yapılması gereken bildirim prime esas kazanç üst sınırına kadar yapılacaktır.
 • “İlgili Döneme Ait Gelir Vergisi Matrahı” sütununa yapılan ödemenin tamamı yazılacaktır.
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi hangi kodlu beyannameler ile verilebilmektedir?

1003A Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile 1003B Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirim yapılması mümkündür.

 

Vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunmayan, sadece çalıştırdıkları sigortalıların prim ve hizmet bildirimlerini yapmak amacıyla 0003 gelir stopajı mükellefiyeti açtıranlar hangi kodlu beyanname ile bildirim yapabileceklerdir?

Bu durumdakiler 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini ile bildirim yapabileceklerdir.

1003B Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile hangi halde bildirim yapılabilecektir?

1003B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre beyannamelerini kendileri gönderebilen mükelleflerin çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin hem vergi kesintileri hem de sigorta primlerini, ücret ödemeleri dışında kalan diğer vergi kesintilerinden ayrı olarak beyan etmek istemeleri halinde kullanılabilecektir. Bunun için vergi dairesinden 0095 vergi türünden mükellefiyet açtırılması ve “MuhSGK Özel Yetki” kullanıcısı tanımlı şifre alınması gerekmektedir.

Genel bütçe kapsamında kamu kurumlarında döner sermayeden ödeme yapılan sigortalıların bildirimi nasıl yapılacaktır?

Genel bütçe kapsamında kamu kurumlarında döner sermayeden ödeme yapılan sigortalıların bildirimi için Sosyal Güvenlik Kurumunda ayrı bir işyeri dosyasının bulunması ve bunlar için vergi kesintisi yapılması halinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirim yapılacaktır.

Genel bütçe kapsamında kamu kurumlarında döner sermayeden ödeme yapılan sigortalıların bildirimi için ayrı bir işyeri dosyası açılmadan genel bütçeden bildirim yapılan sigortalılar ile birlikte aynı dosyadan bildirim yapılıyorsa aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirim yapılacaktır.

Beyannamenin sisteme girilmesinden sonra beyannamenin sigorta primlerine ilişkin kısmının onaylanması işlemi nereden yapılacaktır?

Beyannamenin sisteme girilmesinden sonra beyannamenin sigorta primlerine ilişkin kısmının onaylama işlemi e-beyanname sistemi üzerinden yapılacaktır.

Bu bakımdan, e-bildirge V2 sisteminde onaylama işlemi yapılmayacak olup; V2 sisiteminde beyannamenin sigorta primlerine ilişkin kısmı görüntülenecektir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile yapılan sigorta bildirimlerine ilişkin oluşan tahakkukların ödeme sürelerinde değişiklik var mıdır?

Hayır. Sigorta bildirimlerine ilişkin oluşan tahakkuklar mevcut olarak belirlenen sürelerde ödenecektir.

Ücret ve ücret dışı ödeme yapılan ancak 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılmayanlar için beyannamenin Sosyal Güvenlik Kurumuna ilişkin kısmının bildirilecek midir? Hayır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasının kapsamı dışında kalanlar kimlerdir?

Genel Bütçeli Kuruluşlar, 28, 46 ve 47 numaralı belge türüyle bildirim yapan İş-Kur Genel Müdürlüğü , Ek-9 uncu madde kapsamında Kolay işverenliğe geçen ev hizmetleri ve konut kapıcılığı işyerleri, 4/c kapsamındaki memurların bildirimi bu kapsamda değildir.

Aile sağlığı merkezleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulaması kapsamında mıdır?

Evet.  Aile Sağlığı Merkezleri SGK mevzuatına göre adi ortaklık veya gerçek kişi olarak tescil edilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemelere göre ise Aile Sağlığı Merkezindeki doktorlardan birisi adına 0003 gelir stopaj mükellefiyeti tesis edilmesi gerekmektedir.

Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli husus bağlı olunan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde Aile Sağlığı Merkezi tescilinde yer alan NACE kodunun “8621.02-Aile ve toplum sağlığı merkezleri tarafından sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile ebeler, hemşireler ve fizyoterapistlerce gerçekleştirilen paramedikal faaliyetler hariç)” olmasının sağlanmasıdır. Aile Sağlığı Merkezlerinin NACE kodlarının farklı olması durumunda beyanname gönderilemeyecektir. Bu nedenle Aile hekimliklerinin NACE kodunun doğru olması önem arz etmektedir.

Kolay işverenlik uygulamasına geçen apartman yönetimleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verecek midir?

SGK “Kolay İşverenlik Uygulaması” na geçen APARTMAN YÖNETİMLERİ’ nin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermelerine gerek bulunmamaktadır. Bu yöntemden yararlanmak isteyen apartman yönetimleri e-bildirge şifreleri ile http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/isveren_sistemi adresinden giriş yaptıktan sonra başvurularını tamamlayabilirler.

Kolay işverenlik uygulamasına geçmemiş apartman yönetimleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verecek midir?

Kolay işverenliğe geçmemiş apartman yönetimleri ise Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini e-Beyanname uygulaması üzerinden göndereceklerdir. Kolay işverenlik yöntemini seçmeyen apartman yönetimlerinin öncelikle apartmanın bulunduğu yere göre yetkili vergi dairesine başvurarak 0003 Gelir Vergisi Stopaj mükellefiyeti tesis ettirmeleri gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıranlar muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderecek midir?

Hayır. Ancak, 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamına geçmeksizin işyeri sicil numarası üzerinden ev hizmetlerinde çalışan sigortalılarını e-Bildirge sisteminden SGK’ya bildiren işverenler, sigortalı bildirimlerini 2020/Temmuz ayından itibaren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle yapacaklardır.

5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamına geçiş için 26.08.2020 tarihine kadar talepte bulunulması halinde muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilecek midir?

Hayır.  01.07.2020 tarihinden itibaren ek 9 uncu madde kapsamına geçişini 26.08.2020 tarihine kadar talep eden işverenler muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyecektir.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin düzenlenmesi sırasında sigorta bildirimleri bölümünde gün bilgileri ne şekilde girilecektir?

“Prim Ödeme Gün Sayısı”, ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan için ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün olması dikkate alınmaksızın) 30 gün olarak sisteme girilmelidir.

Bazı iş günlerinde çalışılmaması ve çalışılmayan günler için ücret alınmaması halinde çalışılmayan günler ayın kaç gün sürdüğüne göre ilgili ay/dönemdeki gün sayısından çıkartılarak prim ödeme gün sayısı belirlenecektir.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin gönderilmesi sırasında UAVT adresi bulunamadı.” şeklinde hata alan işverenlerin ne şekilde işlem yapmaları gerekmektedir?

“UAVT adresi bulunamadı.” şeklinde hata alan işverenlerin https://uyg.sgk.gov.tr/isyeriadresguncelleme/Welcome.do adresinden sisteme girip adreslerini tanımlanmaları gerekmektedir. Adresleri UAVT sisteminde kayıtlı değilse bir kereye mahsus “Ulusal Adres Veri Tabanında işyerinin adres bilgilerine ulaşılamamıştır.” kutucuğunu işaretlemeleri halinde bu uyarı mesajını almayacaklardır.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin gönderilmesi sırasında işyeri sicil sıra numarası, eski şube kod, yeni şube kod, il kodu, sigortalı T.C. kimlik numarası, sigortalı adı/soyadı, gün, kazanç gibi konularda hata alınması halinde ne şekilde işlem yapılacaktır?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesi sırasında işyeri sicil sıra numarası, eski şube kod, yeni şube kod, il kodu, sigortalı T.C. kimlik numarası, sigortalı adı/soyadı, gün, kazanç gibi zorunlu alanların eksiksiz ve doğru olarak sisteme kaydedilerek gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu bilgilerin hatalı girilmesi halinde beyannamenin onaylanması mümkün bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda mükelleflerimize/işverenlerimize hatalı girişlere ilişkin mesaj dönülmektedir.

 • “Soyadı bilgileri hatalıdır.” “Adı bilgileri hatalıdır.” “TC Kimlik Numarası, Sicil Numarası bilgileri hatalıdır.” gibi sigortalının tesciline ilişkin hatalar için https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap adresinden gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir.
 • SGK kayıtlarında işverence belirtilen işyeri numarası (eski şube, yeni şube,işyeri sıra no, il kodu, aracı kodu) hatalı ise bu mesaj verilmektedir. Bu durumda, eski şube, yeni şube, işyeri sıra no, il kodu ve aracı kodunun işverence kontrol edilmesi gerekmektedir.
 • Sigortalı adına bir işten çıkış tarihi yazıldı ancak sistemde belirtilen tarihli bir işten ayrılış bildirgesi yok ise “İşten Çıkış Bilgisi Yanlış” mesajı verilmektedir. Bunun için, işten ayrılış bildirgesi verilmemişse işverence düzenlenerek Kuruma verilmesi ya da verilmesine rağmen tarih hatalı girilmişse tarihin düzeltilmesi gerekmektedir.
 • Sigortalı adına bir işe giriş tarihi yazıldı ancak sistemde belirtilen tarihli bir işe giriş bildirgesi yok ise “İşe Giriş Bilgisi Yanlış” mesajı verilmektedir. Bunun için, işe giriş bildirgesi verilmemişse işverence düzenlenerek SGK’ ya verilmesi ya da verilmesine rağmen tarih hatalı girilmişse tarihin düzeltilmesi gerekmektedir.
 1. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilmesi aşamasında Vergi Kimlik Numarası ile SGK İşyeri Sicil Numarasının eşleştirilmesi gerekmekte midir?

Evet. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilirken sorun yaşanmaması için vergi kimlik numarası ile prim ve hizmet bilgileri bildirilecek SGK işyeri sicil numaralarının Başkanlığımız İnternet Vergi Dairesinde “Mükellef İşlemleri” modülünde “Mükellef Dosyası” altında yer alan “SGK 4/1-a İşyeri Sicil Bilgileri” bölümünden kontrol edilmesi ve eksik veya hatalı olan işyeri bilgileri için bağlı olunan Sosyal Güvenlik Merkezine başvurulması gerekmektedir.

 1. Bankaların merkez ve şube vergi numaraları farklı olduğundan, bunların merkezden muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermesi için nasıl bir işlem yapmaları gerekir?

 Evet. Bankaların kayıtlı işyerlerinin SGK sistemindeki tescil bilgilerinin (faaliyette bulunulan sektör alanı) “BANKA” olarak güncellenmesi halinde banka merkezinden gönderilen beyannameler tüm şubeleri içerir şekilde gönderilebilecektir.

2020/6 ve öncesi için geriye yönelik belgeler (B TAHAKKUK NEDENİ) ne şekilde verilecektir?

2020/6 ve öncesi için geriye yönelik belgeler (B TAHAKKUK NEDENİ) e-Bildirge v.2 den gönderilecektir. Ancak 2020/7 ve sonrası dönemleri için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kullanılacaktır. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile gönderilen çalışanlara ilişkin geriye yönelik bilgiler işveren intrada ilgili Kurum ünitesinin onayına düşecektir.

 1. SGK tescilinde genel bütçe olarak işaretlendiği için aylık prim ve hizmet belgesi göndermiş ancak daha sonra tescildeki genel bütçe kodu kaldırılmış işyerleri  muhtasar ve prim hizmet beyannamesi göndermek istediklerinde her hangi bir uyarı verilecek midir?

SGK sistemlerinde, tescilde genel bütçe olarak işaretlenmiş ve e-Bildirge v.2 uygulamasından Aylık Prim ve Hizmet Belgesi göndermiş ancak daha sonra tescildeki genel bütçe kodu kaldırılmış işyerleri için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderilmek istenildiğinde “Diğer ortamdan verilmiş belgeniz var belge veremezsiniz.” uyarısı verilmeksizin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderilmesine izin verilecektir.

 1. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için gerekli teknik ve mevzuat desteği alınabilecek kanallar nelerdir?

Beyannamenin vergi kesintileri ile ilgili bölümleri için Gelir İdaresi Başkanlığı adına, Vergi İletişim Merkezi (189) veya mphb@gelirler.gov.tr adresinden gerekli teknik ve mevzuat desteği verilmektedir. Beyannamenin “SGK Bildirimleri” bölümü ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi (170) veya isverensistemi@sgk.gov.tr adresinden gerekli hizmetler verilmektedir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir