SGK İşveren Rehberi

Telafi eğitimine ilişkin SGK işlemleri

03/04/2020 tarih ve 31088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2347 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara eklenen geçici 6 ncı madde;
2019-2020 öğretim yılında, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında görev yapmakta olanlar, COVID- 19 salgını nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılır.
Bu kapsamda ödeme yapılanlar, tatil edilen günlere ilişkin kendilerine telafi eğitimleri ve uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin görev verilmesi halinde, bu görevleri ayrıca ek ders ücreti ödenmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden birinci fıkra kapsamında yapılan ödemeler geri tahsil edilir.” hükmünü amirdir.
Söz konusu hükme göre, Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında görevlendirilen sigortalıların, tatil günlerinde üzerlerinde bulunan ek ders görevleri yapılmış sayılarak, karşılığında ek ders ücreti ödemeleri yapılmış ve sosyal güvenliğe ilişkin bildirim yükümlülükleri de Millî Eğitim Bakanlığınca yerine getirilmiştir. Ayrıca, tatil döneminde yapılamayan kurslar ile ilgili olarak telafi eğitimi ve uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin görev verilmesi durumunda, bu kişilere ek ders ücreti ödenmeyecek ve bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin ücretleri de geri tahsil edilecektir.
Söz konusu kapsamda yer alan kişilerin, telafi eğitimi yapılan sürelerde çalışmalarına ilişkin sigortalılık niteliklerinin değerlendirilmesi, sigortalılık ve aylık prim hizmet belgelerinin bildirilmesi yönünden yapılacak işlemler aşağıda belirtilmektedir.
1-Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında telafi çalışması yapılması halinde bu sürelerde geçen çalışmalara ait yeni bir işe giriş bildirgesi verilmesi istenilmeyecektir.
2-Eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen kişiler ek ders ücretinden yararlandırıldığından ve sosyal güvenliğe ilişkin hizmet bildirimleri yapıldığından, telafi çalışması süresince ilgililer sadece iş kazası ve meslek hastalığının tespitinde sigortalı sayılacak ancak bu telafi çalışmalarında geçen süreler için aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile Kurumumuza bildirim istenilmeyecektir.
3-Telafi çalışmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişilerden yapılan ödemeler geri alınacağından, ücretlerin geri alındığı dönemlere ilişkin iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilecektir. Bu dönemlere ilişkin iptal nitelikte verilen belgeler denetime gidilmeksizin işleme alınacaktır.
4-Ücretlerin geri alındığı dönemlere ilişkin iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmesi nedeniyle prim iadesini gerektiren durumun ortaya çıkması halinde 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir