SGK İşveren Rehberi

SGK’nın en son teşvikinin uygulaması

I. Genel Bilgiler:

25/12/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7346 sayılı  Kanunun ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Ek 20. madde eklenmiş olup, anılan maddede;

“Herhangi bir sosyal güvenlik burumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlardan Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfında görev alanların bu aylıkları kesilmez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce birinci fıkra kapsamına girenler adına Kurum tarafından fazla veya yersiz olarak yapılan ödemeler borç çıkarılmaz, çıkarılmış borçların ödenmemiş olan kısımları terkin edilir ve tahsil edilmiş tutarlar iade ve mahsup edilmez. Bu fıkra hükümlerinin uygulanması sebebiyle geçmişe dönük aylık, aylık farkı ve bayram ikramiyesi ödenmez.

Birinci fıkra kapsamına giren kuruluşlar, ilgili kanunlarında belirtilen şartları haiz olmaları kaydıyla bu Kanun ile diğer kanunlar uyarınca sağlanan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlandırılır ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşvik, destek ve indirimlerinden usulüne uygun olarak yararlanılmış sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından tahsil edilmiş tutarlar iade ve mahsup edilmez. Bu fıkra hükümlerinin uygulanması sebebiyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere ilgili kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ve indirimlerinden geriye yönelik olarak yararlanılamaz ve yararlanılmış olan prim teşvik, destek ve indirimleri değiştirilemez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum ile ilgisine göre prim teşvik, destek ve indirimi sağlayan bakanlık ve/veya kurumca müştereken belirlenir.” Hükümleri yer almaktadır.

5510 sayılı Kanunun Ek 20 nci maddesi 25/12/2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup, anılan maddenin üçüncü fıkrasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

2- Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı,  Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfının Prim Teşvik Destek ve İndirimlerinden Yararlanması

Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfı, 5510 sayılı Kanunun Ek 20 nci maddesinin yürürlüğe girdiği 25/12/2021 tarihinden itibaren, ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar yönünden 2021/Aralık ayına ilişkin bildirimden (7 günlük), ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar yönünden ise 2021/Aralık dönemine ilişkin bildirimden (21 günlük) başlanılarak ilgili kanunlarında belirtilen şartları sağlamak kaydıyla 5510 sayılı Kanun, 4447 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 5746 sayılı Kanun, 5225 sayılı Kanun, 3294 sayılı Kanun, 2828 sayılı Kanun ve 6331 sayılı Kanunda yer alan prim teşviki, destek ve indirimler ile diğer kanunlarla düzenlenen/ düzenlenecek prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanabileceklerdir.

25/12/2021 tarihinden önce (2021/Kasım ayı/dönemi ve öncesinde) işyeri statüsü dışındaki diğer şartları yerine getirerek ilgili mevzuata uygun olarak prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanan bu kuruluşlar, yararlandıkları bu prim teşviki, destek ve indirimlerinden usulüne uygun olarak yararlanmış sayıldıklarından, ilgili mevzuata uygun olarak yararlandıkları prim teşviki, destek ve indirimler iptal edilmeyecektir.

5510 sayılı Kanunun Ek 20 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kuruluşların 25/12/2021 tarihinden önce (2021/Kasım ayı/dönemi ve öncesinde) yararlandıkları ancak ilgili kanunlarda belirtilen şartları sağlamamaları nedeniyle Kurumca iptal edilen prim teşviki, destek ve indirim tutarları iade ve mahsup edilmez.

5510 sayılı Kanunun Ek 20. maddesinin birinci fıkrasında sayılan kuruluşların, 25/12/2021 tarihinden önce (2021/Kasım ayı/dönemi ve öncesinde);

–    5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan aylar/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanması,

–    Yararlanılmış olan prim teşvik, destek ve indirimin başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirmesi, mümkün bulunmadığından, bu yönde gelecek talepler işleme alınmayacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir