SGK İşveren Rehberi SGK Kamu İşlemleri

Sağlıkçıların SGK fiiili hizmet uygulama işlemleri

3 Ağustos 2018 Tarihli ve 30498 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 26/07/2018 tarihli ve 7146 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile; 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasındaki tabloya eklenen 20 nci sıra ile  11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanun,  25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanların hizmet sürelerine  bu işlerde geçen çalışma sürelerinin HER 360 GÜNÜNE 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI EKLENMESİ öngörülmüştür.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak görev yapan personelden sözkonusu madde kapsamında fiili hizmet süresi zammından faydalandırılacak olanların fiili hizmet süresi zammı prim belgelerinin 12.05.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 maddesinin onsekizinci fıkrasında belirtilen süreler içerisinde www.sgk.gov.tr internet adresindeki E-SGK bölümünde bulunan KESENEK BİLGİ SİSTEMİ uygulamasından e-sigorta ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi ve tahakkuk eden fiili hizmet süresi zammı kesenek, karşılık ve prim tutarlarının ise Yönetmeliğin 108 inci maddesinin onyedinci fıkrasında belirtilen süreler içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Prim belgelerinin yasal süresi içerisinde gönderilmemesi halinde idari para cezası kesenek-karşılık ve prim tutarlarının yasal süresi içerisinde ödenmemesi haline ise 89 uncu madde gereğince gecikme cezası ve zammı uygulanması gerekmektedir.

Buna göre,  (4/1-c) kapsamında sigortalı sayılanlardan Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasındaki tablonun 20 nci sırası gereğince fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak olan sigortalılara ilişkin fiili hizmet süresi zammı prim belgelerinin gönderilmesine yönelik hususlar aşağıda açıklanmıştır.

1) PRİM BELGELERİNİN GÖNDERİLME ŞEKLİ, SÜRESİ VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİ

   (4/1-c) kapsamında sigortalı olanların aylık fiili hizmet süresi zammı prim belgelerinin gönderilme süreleri Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinin onsekizinci fıkrasının (c) bendi ile, primlerin ödenme süreleri ise 108 inci maddesinin onyedinci fıkrasının (c) bendi ile belirlenmiş olup, sözkonusu Yönetmelik hükümleri gereğince;    

      a) (4/1-c) kapsamında ilk defa sigortalı sayılanlar yönünden

2008 yılı Ekim ayından sonra ,  (4/1-c) kapsamında ilk defa sigortalı olanların fiili hizmet süresi zammı primlerinin her ay  “Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi” ile Kesenek Bilgi Sisteminden;

  • -Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını ayın 15’inde peşin alan sigortalılar için, maaş döneminin bittiği güne ait ayın 14’ünden ayın son günü,
  • -Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını ayın 1’inde peşin alan sigortalılar için, ait olduğu ayın sonundan itibaren on beşinci günün sonu,
  • -Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını müteakip ayın 15’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için, maaş ödemelerinin yapılması gereken takvim ayının son günü,
  • -Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını müteakip ayın 1’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın on beşinci günü sonu, saat 23:59’a kadar her bir maaş ödeme dönemi için ayrı ayrı olmak üzere e-sigorta kanalıyla Kuruma gönderilmesi ve tahakkuk eden fiili hizmet süresi zammı prim tutarlarının da aynı sürelerde ödenmesi gerekmektedir.

 

b) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sigortalılar yönünden;

5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olup emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunan sigortalıların fiili hizmet süresi zammı kesenek/karşılık tutarlarının 12 ayı kapsayacak şekilde “Yıllık Fiilî Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi” ile Kesenek Bilgi Sisteminden ait olduğu yılı takip eden 3 ay içerisinde en geç 31 Mart günü saat 23:59’a kadar e-sigorta kanalıyla Kuruma gönderilmesi ve tahakkuk eden fiili hizmet süresi zammı kesenek/karşılık tutarlarının da aynı sürede ödenmesi gerekmektedir.

2) FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI PRİM ORANLARI 

  1. a) (4/1-c) kapsamında ilk defa sigortalı sayılanlar yönünden

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine göre,  4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışan sigortalılar fiili hizmet süresi zammı primi prime esas kazanç tutarları üzerinden;

40 ıncı maddeye göre  60 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işler için % 3,33,

40 ıncı maddeye göre  90 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işler için % 5, 40 ıncı maddeye göre 180 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işler için % 10, oranında tahakkuk ettirilerek tamamı işveren tarafından ödenecektir.

İlgili Kanunlarına göre sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar 40 ıncı maddeye göre 60 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işler kapsamında olduğundan sigortalıların prime esas kazanç tutarları üzerinden yararlandırılacakları gün sayısı ile orantılı olacak şekilde  % 3,33 oranında fiili hizmet süresi zammı primi tahakkuk ettirilecektir.

5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen bentlerden birden fazlasına dahil olanlar

için, en yüksek olan bentten fiili hizmet süresi zammının uygulanması gerekmektedir.

b) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sigortalılar yönünden;

5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olup emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunan sigortalılar için fiili hizmet süresi zammı kesenek/karşılık oranı %36 olup, sigortalıların yılın son ayındaki emeklilik keseneğine esas aylık tutarları üzerinden tahakkuk ettirilerek tamamı işveren tarafından ödenecektir.      

  5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen bentlerden birden fazlasına dahil olanlar

için, en yüksek olan bentten fiili hizmet süresi zammının uygulanması gerekmektedir.

 3) AYLIK/YILLIK FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI PRİM BELGELERİNİN KESENEK BİLGİ SİSTEMİNDEN GÖNDERİLMESİ

Aylık veya yıllık fiili hizmet süresi zammı prim belgeleri www.sgk.gov.tr internet adresindeki E-SGK bölümünde bulunan KESENEK BİLGİ SİSTEMİ uygulamasından e-sigorta ile gönderilecektir.

a) Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim belgelerinin gönderilmesi

5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasındaki tablonun 20 inci sırası kapsamında fiili hizmet süresi zammından faydalandırılacak olan sağlık meslek mensuplarının fiili hizmet süresi zammı prim belgeleri, 2008 yılı Ekim ayından sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olanlar için aylık olarak gönderilecek olup;

Aylıkları her ayın 15 inde peşin veya çalıştıktan sonra ödenen sigortalılar için ilk bildirim 03/08/2018-14.08.2018 tarihleri arasındaki çalışmalarını kapsayacak şekilde dönemi 2017/Temmuz ayı olarak azami FHZ gün sayısı 1,44 gün ile sınırlı olacak şekilde,

Aylıkları her ayın 1 inde peşin veya çalıştıktan sonra ödenen sigortalılar için ise ilk bildirim 03/08/2018-31.08.2018 tarihleri arasındaki çalışmalarını kapsayacak şekilde dönemi 2017/Ağustos ayı olarak azami FHZ  gün sayısı 3,49 gün ile sınırlı olacak şekilde,

Asıl veya ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmek suretiyle yapılacaktır. Bu şekilde düzenlenecek Temmuz 2018 yılına ilişkin aylık fiili hizmet süresi zammı prim belgelerinin;

Aylıkları her ayın 15 inde peşin ödenenler için en geç 31.08.2018 tarihine kadar,

Aylıkları her ayın 15 inde çalıştıktan sonra ödenenler için en geç 30.09.2018 tarihine kadar,

Aylıkları her ayın 1 inde peşin ödenenler için en geç 15.08.2018 tarihine kadar,

Aylıkları her ayın 1 inde çalıştıktan sonra ödenenler için en geç 15.09.2018 tarihine kadar,

Kesenek Bilgi Sisteminden e-sigorta ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi gerekmektedir.

Ağustos 2018 ayı ve takip eden aylara ait fiili hizmet süresi zammı prim belgelerinin ise

(Yararlandırılacak azami FHZ  gün sayısı 3,61 gün olarak) aylık olarak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 maddesinin onsekizinci fıkrasında belirtilen yasal süreler içerisinde yapılması gerekmektedir.

FHZ Bildirimleri bölümünden “Asıl Mahiyette” seçeneği seçilmek suretiyle maaş ödene dönemi, personel statüsü, dönem bilgisi alanları işaretlendikten sonra Kullanıcı Adı ve Şifreleri girilerek bildirim ekranına erişim sağlanacaktır.

Bildirim ekranından, veri girişleri önceden hazırlanmış bir veri dosyası kullanılarak “Dosya Aç” seçeneğinden toplu olarak yapılabileceği gibi, “Manuel Giriş” seçeneğinden her bir sigortalının bilgileri kullanıcı tarafından manuel olarak yapılabilecektir.

Fiili hizmet süresi zammı bildirimin yapılabilmesi için mutlak suretle sigortalının ilgili aya ait tüm sigorta kollarına ait prim bildirimlerinin yapıldığı aylık prim ve hizmet belgesinin gönderilmiş olması gerekmektedir. Aylık prim ve hizmet belgesi gönderilmemiş bir sigortalının fiili hizmet zammı prim belgesinin gönderilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bildirimlerde “FHZ KODU” olarak 402001 kodunun kullanılması gerekmektedir

Fiili hizmet süresi zammı bildirimi yukarıdaki resimde gösterildiği (Örnek sadece bir sigortalı için yapılmış olup,  bildirim fiili hizmet süresi zammında yararlandırılan tüm personel için yapılacaktır) şekilde tüm alanlara ilişkin veri girişlerinin yapılmasını müteakip, “Tamam” butonu ile verilerin kontrol edilmesi sağlanacaktır. Hatalı veri girişi veya eksik veya hatalı tahakkuk yapılması durumunda program tarafından gösterilen uyarılara göre gerekli düzeltme işlemleri yapılacaktır.

Program, FHZ prim tutarını sigortalının ilgili aya ait tüm sigorta kollarına ait prim bildirimlerinin aylık prim ve hizmet belgesindeki Prime Esas Kazanç Toplamı ve FHZ bildirimindeki FHZ gün sayısına göre hesap ederek FHZ Prim Tutarı alanına girilen tutarın doğruluğunu kontrol etmekte, girilen tahakkuk tutarının hatalı olması halinde gerekli uyarı verilmektedir. Bu şekilde hatalı kayıt olması halinde  “Hesap Göster” butonu ile program tarafından yapılan hesaplamanın detayları görüntülenebilecektir.

Tüm Sigorta Kollarına Ait Olarak Verilmiş Olan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

Yapılan veri girişleri sonrasında herhangi bir hatalı kaydın bulunmaması halinde bildirimdeki tüm sigortalılar ait “FHZ Prim Tahakkuk Toplamı” alt bölümde gösterilerek sağ üst bölümde bulunan

“Gönder” butonu aktif hale gelecektir.

Gönder butonu ile fiili hizmet süresi zammı bildirimi gönderme işlemi tamamlanarak buna

ilişkin bildirge raporu Kamu İdaresi Bilgi Ekranındaki “Tahakkuk” bölümden alınabilecektir.

b) Yıllık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim belgelerinin gönderilmesi

5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olup emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunan sigortalıların fiili hizmet süresi zammı kesenek/karşılık tutarlarının 12 ayı kapsayacak şekilde “Yıllık Fiilî Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi” ile Kesenek Bilgi Sisteminden ait olduğu yılı takip eden 3 ay içerisinde en geç  31 Mart günü saat 23:59’a kadar e-sigorta kanalıyla Kuruma gönderilmesi ve tahakkuk eden fiili hizmet süresi zammı kesenek/karşılık tutarlarının da aynı sürede ödenmesi gerekmektedir

Aylıkları her ayın 15 inde peşin veya çalıştıktan sonra ödenenler için 03.08.2018-14.01.2019 tarihleri arasındaki süreler için azami FHZ  gün sayısı 19,49 gün olarak, aylıkları her ayın 1 inde ödenenler için ise 03.08.2018-31.12.2018 tarihleri arasındaki süreler için azami FHZ  gün sayısı 21,54 gün olarak bildirilecektir.

Buna göre,  2018 yılı fiili hizmet süresi zammı prim belgeleri 03.08.2018-14.01.2019 veya 03.08.2018-31.12.2018 tarihleri arasındaki çalışmalarını kapsayacak şekilde dönemi 2018 yılı olarak en geç 31.03.2019 tarihine kadar gönderilecektir.

Takip eden yıllara ait yıllık fiili hizmet süresi zammı prim belgelerinin ise (Yararlandırılacak azami FHZ  gün sayısı 43,33 gün olacak şekilde) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 maddesinin onsekizinci fıkrasında belirtilen yasal süreler içerisinde gönderilmesi gerekmektedir.

Tüm Sigorta Kollarına Ait Olarak Verilmiş Olan Aralık 2018 Ayı Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

2018 Yılı Yıllık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Bildirimi

     Bildirim ekranından, veri girişleri önceden hazırlanmış bir veri dosyası kullanılarak “Dosya Aç” seçeneğinden toplu olarak yapılabileceği gibi, “Manuel Giriş” seçeneğinden her bir sigortalının bilgileri kullanıcı tarafından manuel olarak yapılabilecektir.

Yıllık fiili hizmet süresi zammı bildirimin yapılabilmesi için mutlak suretle sigortalının ilgili yılın Aralık ayına ait emekli kesenek ve kurum karşılıkları ile genel sağlık sigortası primlerine ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin gönderilmiş olması gerekmektedir. Aylık prim ve hizmet belgesi gönderilmemiş bir sigortalının fiili hizmet zammı prim belgesinin gönderilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bildirimlerde “FHZ KODU” olarak “402001” kodunun kullanılması gerekmektedir.

Fiili hizmet süresi zammı bildirimi yukarıdaki resimde gösterildiği (Örnek sadece bir sigortalı için yapılmış olup,  bildirim fiili hizmet süresi zammında yararlandırılan tüm personel için yapılacaktır) şekilde tüm alanlara ilişkin veri girişlerinin yapılmasını müteakip, “Tamam” butonu ile verilerin kontrol edilmesi sağlanacaktır. Hatalı veri girişi veya eksik veya hatalı tahakkuk yapılması durumunda program tarafından gösterilen uyarılara göre gerekli düzeltme işlemleri yapılacaktır.

Program FHZ prim tutarını, sigortalının ilgili yılın Aralık ayına ait emekli kesenek ve kurum karşılıkları ile genel sağlık sigortası primlerine ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki emeklilik keseneğine esas derece, kademe, ek gösterge göre bulunacak emeklilik keseneğine esas aylık tutarı üzerinden ve FHZ bildirimindeki FHZ gün sayısına göre hesap ederek FHZ Prim Tutarı alanına girilen tutarın doğruluğunu kontrol etmekte, girilen tahakkuk tutarının hatalı olması halinde gerekli uyarı verilmektedir.  Bu şekilde hatalı kayıt olması halinde  “Hesap Göster” butonu ile program tarafından yapılan hesaplamanın detayları görüntülenebilecektir.

Yapılan veri girişleri sonrasında herhangi bir hatalı kaydın bulunmaması halinde bildirimdeki tüm sigortalılar ait “FHZ Prim Tahakkuk Toplamı” alt bölümde gösterilerek sağ üst bölümde bulunan “Gönder” butonu aktif hale gelecektir.

Gönder butonu ile fiili hizmet süresi zammı bildirimi gönderme işlemi tamamlanarak buna ilişkin bildirge raporu Kamu İdaresi Bilgi Ekranındaki “Tahakkuk” bölümden alınabilecektir.  c) İletişim

(4/1-c) kapsamında sigortalı sayılanlardan Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasındaki tablonun 20 nci sırası gereğince fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak olan sigortalılara ilişkin fiili hizmet süresi zammı prim belgelerinin gönderilmesine yönelik hususlarda tereddüt yaşanması halinde Sigorta Primleri Genel

Müdürlüğü-Primler Daire Başkanlığına,

(4/1-c) kapsamında sigortalı sayılanların Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasındaki tablonun 20 nci sırası gereğince fiili hizmet süresi zammından yararlandırılıp yararlandırılamayacağı ile yararlandırılacak FHZ gün sasının tespitine ilişkin hususlarda tereddüt yaşanması halinde Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü-Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına,   başvurulması gerekmektedir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir