SGK İşveren Rehberi

Yeni iş mahkemesi ve Arabuluculuk uygulamasına göre değişen SGK işe iade işlemleri

I.SGK İŞE İADEDE  ARABULUCULUK İLE İLGİLİ ÇIKAN SORUNLAR: 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa göre iş akdi feshedilen ve feshin geçersiz olduğu iddiası ile arabulucuya başvuran sigortalı ile işveren ve arabulucu tarafından imzalanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Anlaşma Belgesinde, işçinin işe başlatılmaması hususunda tarafların anlaşması halinde, iş akdinin fesih tarihinin arabuluculuk belgesinin imzalandığı tarih mi yoksa sigortalının işten çıkış tarihi mi olacağı hususunda tereddütler oluşmuştur.

II.YASAL DÜZENLEME:  6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin (b) bendinde, “arabuluculuk” sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tanımlanmıştır.

Aynı Kanunun “Tarafların Anlaşması” başlıklı 18 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ise;

“(l)Arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın kapsamı taraflarca belirlenir; anlaşma belgesi düzenlenmesi hâlinde bu belge taraflar ve arabulucu tarafından imzalanır

(4)(Ek: 12/10/2017-7036/24 md.) Taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılır.” Hükümlerini amirdir.

Diğer taraftan, arabuluculuk sözleşmelerine ilişkin olarak  SGK Genel Müdürlüğünün 21/11/2017 tarihli, 5882267 sayılı Genel Yazısında;

6325 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa istinaden işveren-işçi ilişkisinden kaynaklanan, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebine ilişkin bir uyuşmazlığın arabuluculuk süreci sonucunda anlaşma ile sona ermesi durumunda, taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesinin icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılması gerektiğinden, imzalanan arabuluculuk anlaşma tutanağının mahkeme kararı niteliğinde sayılarak Kurum iş ve işlemlerinde mahkeme ilamı vasfında kabul edilerek işlem yapılması gerekmektedir. ” Şeklinde açıklamalar yer almaktadır.

Diğer taraftan 4857 sayılı İş Kanunun “Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları” başlıklı 21 inci maddesinde,

İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi, başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.

Mahkeme veya özel hakem, ikinci fıkrada düzenlenen tazminat ile üçüncü fıkrada düzenlenen ücret ve diğer hakları, dava tarihindeki ücreti esas alarak parasal olarak belirler.

İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.

İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların, işçinin işe başlatılması konusunda anlaşmaları hâlinde;

 1. İşe başlatma tarihini,
 2. Üçüncü fıkrada düzenlenen ücret ve diğer hakların parasal miktarını,
 3. İşçinin işe başlatılmaması durumunda ikinci fıkrada düzenlenen tazminatın parasal miktarını, belirlemeleri zorunludur. Aksi takdirde anlaşma sağlanamamış sayılır ve son tutanak buna göre düzenlenir. İşçinin kararlaştırılan tarihte işe başlamaması hâlinde fesih geçerli hâle gelir ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir.” denilmektedir.

III.YENİ SGK UYGULAMASI

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine  istinaden; arabuluculuk faaliyeti sonunda işçinin işe başlatılmaması hususunda tarafların anlaşmaya varması halinde fesih geçerli hale gelecek ve işveren sadece bunun hukuki sonuçlarıyla sorumlu olacaktır.

Dolayısıyla, işçinin iş sözleşmesinin fesih tarihi işverence işçinin işten çıkartıldığı tarih olduğundan ve işçiye 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasında yer alan iş güvencesi tazminatı ile en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının ödenmesi söz konusu olmayacağından, iş akdinin feshinden sonraki süre için işverenin Kurumumuza aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Ancak 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa göre, işçilerle işverenler arasında hizmet akdinden, toplu iş sözleşmesinden veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının kesin olarak çözüme bağlanması görev ve yetkisi iş mahkemelerinde olduğundan, arabuluculuk belgesinin imzalandığı tarihten sonra iş akdinin feshinin geçersiz olduğuna dair mahkeme tarafından karar verilmesi halinde, her ne kadar arabuluculuk sözleşmesinde farklı bir karar alınmış olsa bile 4857 sayılı Kanunun “Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları” başlıklı 21 nci maddesinde belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.

İŞE İADE  ile diğer SGK-İŞ kanunu-İSG ve çalışma hayatına ilişkin aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz

 

Alanında ilk olan en çok rağbet gösteren bu kitaplarla tüm SGK ve İş Kanunu sorunlarına kendiniz çözüm bulacaksınız. Sınırlı sayıdaki eserlerimizden faydalanmak için acele edin:

 

2019 Yılı Güncel SGK&İŞ KİTAPLARI SETİ

25 yılı aşkın SGK’nın Başmüfettişi olarak sosyal güvenlik, iş hukuku, iş sağlı ve güvenliği ile çalışma ve sosyal güvenlikle ilgili  olarak gerek  yapmış olduğum her çeşit sektör ve işyerindeki binlerce  teftiş-denetim tecrübelerimin yanı sıra aynı zamanda bu alanlarda Mahkemelerde Bilirkişi, A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve eğiticisi ile gazeteci-yazar olarak bütün deneyimlerimden hareketle başta kendi ihtiyacıma cevap verecek şekilde baş ustalık dönemi eserlerimi 2019 yılında “El Kitabı”  olarak  sizler için yeniden tasarladım.

 

SGK-SOSYAL GÜVENLİK VE ÇALIŞMA HAYATINDA UZMANLAŞMAK İSTEYENLERİN ELİNDEN BIRAKAMADIKLARI BU KİTAPLARIMIZ;

 • Tüm işyerleri, işveren ve alt işverenler
 • Avukat, hakim ve diğer hukukçular
 • İş güvenliği uzmanları-işyeri hekimleri, OSGB’ler ve İSGB eğtim şirketleri
 • İnsan kaynakları/ personel yönetimi ve muhasebe departmanında çalışanlar
 • Müfettiş ve denetmenler,
 • Sendikacılar, işçi ve işveren temsilcileri
 • Bilirkişi ve danışman/müşavir, sosyal güvenlik uzmanları
 • Öğrenciler ile diğer ilgililer için

Başucu   bir rehber niteliğindedir.

UYGULAMALI SGK&İŞ KİTAPLARI SATIŞI

 

Paylaşabilirsiniz

4 thoughts on “Yeni iş mahkemesi ve Arabuluculuk uygulamasına göre değişen SGK işe iade işlemleri

 1. Merhabalar.
  11 ay 14 gün görev yaptığım firma beni ve birçok çalışanı ciro ve satışların yüksek olmasına rağmen, işlerin daralması ve ekonomik krizi öne sürerek 26.09.2018 tarihinde işten çıkardı. Aynı firma 2 yıl önce de 1 yılım dolmadan 5 gün kala işten çıkarmıştı. 600 gün yetmediği için 14 gün eksikle İşssizlik maaşı alamadım. Arabulucu tarafından işe iade davası açtık ama mahkemeye geçti dava. Şuan ilk duruşma oldu ama ertelendi dava.
  Sizin bilgilerinize dayanarak acaba dava sonucu ne olur.?

  1. Verdiğiniz bilgilere göre iyi bir hukuk desteği ile sizin lehinize sonuçlanması gerekir

 2. Merhaba İsa bey ozel bir şirkette 08.02.2012 yılından beri çalışmaktayım işyerinde çoğu işler tek benim uzerimden gidiyor bunlar patronun kendi odasını temizlemek arabasını yıkamak genel tuvallet temizliğini yapmak ve işyeri bahcivanligini yapmak gibi işler akaryakıt satış görevlisi olduğum dan dolayı yapmak istemedigimi söyledim hakkımda tutanak tutarak tazminatsız işten çıkaracağını dile getirdi nasıl yol izlemeliyim

  1. merhaba, senin hangi işleri yapacağın patronla aranızda yapılan iş sözleşmesinde belirtilen görev tanımı ile sınırlıdır. Sözleşmende öngörülmeyen işleri yapmak zorunda değilsin. Ancak sözleşmende varsa mecburen yapmak zorundasın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir