SGK İşveren Rehberi Teşvik İşlemleri

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşviki

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun Ek 5 maddesinde yer alan sigorta primi desteğine ilişkin usul ve esaslar 15/2/2018 tarihli ve 2018/8 sayılı Genelgede açıklanmış olup, bu Genelgede yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

1- 2018/8 sayılı Genelgenin “3- Sigorta Primi Desteğinden Yararlanma Süresi” başlıklı maddesinde yer alan örnek 1 ve örnek 2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Örnek 1: Ek 5 inci maddede öngörülen şartlara sahip (A) sigortalısının, 23/7/2016 tarihinde işe alındığı varsayıldığında, kanunda aranılan şartlar sağlanmak kaydıyla (A) sigortalısına ilişkin sigorta primi işveren hissesinin tamamı 2016/Temmuz ila 2017/Haziran dönemleri arasında ilgili Bakanlık tarafından karşılanacaktır.

Örnek 2 : Nakdî düzenli sosyal yardımdan yararlanmakta olan hanede ikamet eden ve (Z) Limited Şirketi ile (Y) A.Ş. işyerlerinde çalışmaya başlayan (A) sigortalısının bu işyerlerine giriş ve çıkış tarihlerinin aşağıdaki gibi olduğu varsayıldığında,

(A) Sigortalısı îşe Giriş Tarihi îşten Ayrılış Tarihi
(Z) Ltd. Şti. 20/09/2016 03/10/2016
(Y) A.Ş. 14/12/2016  

(A) sigortalısından dolayı (Z) Limited Şirketi 2016/Eylül, Ekim aylarında; (Y) Anonim Şirketi ise 2016/Aralık, 2017/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında, 3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinde yer alan şartları sağlamak kaydıyla bu destekten yararlanabilecektir.

2- 2018/8 sayılı Genelgenin “5- Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler ” başlıklı maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

” 3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinde yer alan sigorta primi desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir.

Ancak, kapsama giren sigortalılardan dolayı söz konusu destekten yararlanılabilmesi için,

– Asıl işverenin, hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

– Asıl işverenin destek kapsamında işe aldığı sigortalının, sadece asıl işverenin bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak hesaplanan ortalama sigortalı sayısına; her bir alt işverenin destek kapsamında işe aldığı sigortalının da her bir alt işverenin yalnızca kendi bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak hesaplanan ortalama sigortalı sayısına ilave olması ve 3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinde yer alan diğer şartları sağlaması gerekmektedir.

Gerek ortalama sigortalı sayısı gerekse destekten yararlanılacak aydaki toplam sigortalı sayısı asıl işveren ve alt işveren için ayrı ayrı hesaplanacak olup, ortalama sigortalı sayısı bu genelgenin 2.1 nolu bölümünün (e) başlıklı kısmında belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

Örnek 1: Destek kapsamına giren (Z) Limited Şirketinin 25/4/2018 tarihinde sigortalı Elifi, (1) nolu alt işvereninin 13/4/2018 tarihinde sigortalı Metin’i işe aldığı, asıl işveren ve 1 nolu alt işveren tarafından 2017 yılında Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının ve aynı yıla ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısının aşağıda belirtildiği şekilde olduğu varsayıldığında;

İşveren Kuruma bildirilen sigortalı sayısı Aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısı
Asıl İşveren 96 12
(1) Nolu Alt İşveren 36 9

– Asıl işverenin 2017 yılında Kuruma bildirim yapılan ay sayısının (12), bu yılda çalıştırılan sigortalı sayısının ise (96) olması nedeniyle sigortalı Elif için hesaplanan ortalama sigortalı sayısı 96/12=8 olacağından, sigortalı Elif için (9) ve üzerinde sigortalı bildirimi yapılan aylarda

-(1) nolu alt işverenin 2017 yılında Kuruma bildirim yapılan ay sayısının (9), bu yılda çalıştırılan sigortalı sayısının ise (36) olması nedeniyle sigortalı Metin için hesaplanan ortalama sigortalı sayısı 36/9=4 olacağından, sigortalı Metin için (5) ve üzerinde sigortalı bildirimi yapılan aylarda,

3294 sayılı Kanunun Ek 5. maddesinde belirtilen diğer şartlar sağlanmak kaydıyla bu destekten yararlanılabilecektir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir