SGK İşveren Rehberi

SGK Müfettişi olmak isteyenler okusun

SGK MÜFETTİŞ YRD SINAVINA  İLİŞKİN BİLGİLER:Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı, 25 kişi.

  • Geçerli KPSS Sınavları: 2020 ve 2021 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları. Yazılı Sınav Tarihi: 02.2022 (Cumartesi) ve 20.02.2022 (Pazar)
  • Yazılı Sınava Başvuru Tarihleri: 12.2021 – 17.12.2021 tarihleri arası.
  • Yazılı Sınavın Yapılacağı Yer: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA
  • Yazılı Sınav Başvuru ve Onay İşlemleri:
  • Başvurular; e-Devlet          kapısı   https://www.turkiye.gov.tr/sgkkurumdisisinav           adresinden

06.12.2021-17.12.2021 tarihler arasında yapılacaktır. Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir. 

 • Aday; T.C. Kimlik Numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak, “Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Aday Başvuru Formu” nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır.
 • Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecektir.
 • Aday; başvuru formuna 4.5×6 ebadında ve son 1 yıl içinde çekilmiş fotoğrafını elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir.
 • Giriş sınavına katılmaya hak kazanacak adayların tespiti, başvuran adayların KPSS başarı puan sıralamasına göre yapılır.
 • Yazılı Giriş Sınavına Katılım: Başvurusu kabul edilen ve yazılı giriş sınavına katılım hakkı kazananların listesi Kurumun internet sitesinde (sgk.gov.tr) yayımlanacaktır. Ayrıca adayın adresine tebligat gönderilmeyecektir.
 • Sınava girme hakkı kazananlar; T.C. Kimlik Belgesi ve sistem üzerinden alacağı Sınav Giriş Belgesi ile sınava katılabilecektir. Sınava ancak bu belgelerin gösterilmesi suretiyle girilebilir. Yazılı Giriş Sınavı Sonuçları: Yazılı sınavı kazananları, başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Kurum Başkanlık binası ve uygun görülecek diğer yerlerde asılmak suretiyle ve Kurumun internet sitesinde (sgk.gov.tr) ilan olunur.
 • Sözlü sınava katılacak adaylardan istenilecek belgeler, yazılı sınav sonuçlarının ilan edildiği listede duyurulacaktır.

 

 • SINAVA KATILMA ŞARTLARI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için;

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak
 • Sınavın yapıldığı 2022 yılının Ocak Ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak, En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinden veya sosyal hizmetler, sağlık idaresi veya sağlık yönetimi, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık, sigortacılık, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında; KPSSP22 veya KPSSP48 puan türlerinin birisinden seksen (80) ve üzerinde puan almak,
 • Yazılı sınava müracaat eden (atama yapılacak kadro sayısının en fazla 5 katına kadar olan) adaylar içerisinde en yüksek puanlı 125 kişi içerisinde bulunmak (2020 ve 2021 KPSS sınavı bahsedilen puan türleri birlikte değerlendirilecek olup son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır), şartları aranır.
 • Adayların; müfettişlik karakter, çalışma anlayışı ve etik kurallarına haiz bulunması, sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması gerekir.

 

 • YAZILI VE SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI SAYILMA ŞARTLARI VE DİĞER BİLGİLER
  • Yazılı sınav; klasik usulde olmak şartı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinde sayılan ve aşağıda belirtilen konu başlıklarından hazırlanır.
 1. a) Kompozisyon (Yazılı sınavın Kurumca yapılması halinde uygulanır ve genel, güncel ve sosyoekonomik konularda yapılır.) b) Kamu Maliyesi

1) Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi) 2) Maliye Politikası

3) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi c) Ekonomi

 • Ekonomi Teorisi (Mikro, Makro İktisat ve İktisadi Analizi)
 • Ekonomi Politikası
 • Para Teorisi ve Politikası
 • Uluslararası Ekonomi
 • Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar ç) Hukuk 1) Anayasa Hukuku
 • Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)
 • Borçlar Hukuku
 • Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku)
 • İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku
 • Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku d) Muhasebe 1) Genel Muhasebe 2) Mali Tablolar Analizi e) Yabancı Dil 1) İngilizce 2) Fransızca

3) Almanca, dillerinden birisi.

 

 • Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağırılmazlar.
 • Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında; zekâ, kavrama, muhakeme ve konuşma yeteneği, tutum ve davranış gibi kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur.
 • Yazılı ve Sözlü Sınavlarda başarılı sayılmak için Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 29, 32 ve 33’üncü maddelerinde başarılı sayılmak için öngörülmüş puanları almış olmak gerekir.
 • Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 iş günü içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılabilir. Bu itirazlar, sınav kurulu tarafından en geç 3 iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
 • Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı sonuçları; sınavı asil veya yedek olarak kazananları, başarı sırasını gösterir liste Kurum Başkanlık, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile grup başkanlıkları binalarına asılmak ve Kurumun internet sitesinde (sgk.gov.tr) yayınlanmak suretiyle açıklanacaktır. Adaylar sınav günü sınava giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir. Sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayanlar sınav salonlarına alınmayacaktır.
 • Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
 • Adaylar sınavda yazacakları yazılar için yanlarında, siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır.
 • Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
 • Giriş sınavını kazanan adaylardan bulunmuş oldukları beyanların doğruluğu atama işlemlerinden önce Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca tespit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza

Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir