İş Kanunu İşlemleri

İ.K'yı etkileyen yeni değişiklikler

*Artık işçiler yıllık izinlerini, bir bölümünü 10 günden az olmamak kaydıyla geriye kalan kısmını ise işverenlerle anlaşarak, istedikleri kadar bölüp kullanabilecek. Örneğin 16 yıllık kıdemi olan işçinin yıllık izni 26 gün. Bu iznin 10 günü tek seferde olmak şartıyla kalan 16 gününün 8-9, 10 veya 16 defada kullanılması mümkün.

Bütün bir yıl çalışan işçinin dinlendirilmesi hem fiziksel hem ruhsal açıdan son derece zaruridir. Keza işçinin dinlenmesi halinde yorgunluk ve dikkat eksikliğinden kaynaklanan iş kazaları önlenmiş olacak. Bu nedenle işçinin dinlenmesi, Anayasa’da da teminat altına alınmış. Aynı şekilde bir insanın hem fiziksel hem ruhsal açıdan sağlıklı kalabilmesi için çalışma sürelerinin sınırlandırılması ve öngörülen sürelerin aşılmaması gerektiği, yapılan bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıktı.

30 GÜN ÖNCE BİLDİRİM

Fazla çalışma yaptırılacak işçilerin her yıl onayının alınması zorunlu idi. Bu yükümlülük özellikle çok işçi çalıştıran işyerlerinde İ.K/personel departmanında bu işlemlerle uğraşanlar için zorluklar oluşturuyordu. Fazla çalışma yönetmeliğiyle ilgili yapılan değişiklikle bu uygulamada değişikliğe gidildi.

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekiyor. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmayacak. Ancak fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onayın, iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınması yeterli hale geldi. Özetle iş sözleşmesinin akdi esnasında işçinin yazılı onayı sözleşmeye dercedilmiş ise artık her yıl yazılı onayının alınmasına gerek kalmadı.

İşçinin yazılı (sözleşmede yer alan onayı) işçi özlük dosyasında saklanacak. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi, verdiği onayı en geç 30 gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilecek.

YILLIK İZİN

Yıllık izinde en önemli sorunlardan biri, en fazla üçe bölünerek uygulanması. Bu durum yıl içinde acil hallerde izne ihtiyacı olan işçinin iznini kullanamaması, işveren açısından da faaliyet daralması ya da genişlemesine bağlı olarak izin planlaması yapmasına engel teşkil ediyor. Mevcut bu düzenleme, pratikte hem işçi hem işveren için bir takım zorluklara sebep oluyor. İşçi, çoğu zaman ailevi ve diğer zorunlu nedenlerle üçten fazla izne ihtiyaç duyuyor. İşveren de yapılan işin niteliğine göre işçiye izin süresini üç defada kullandırması halinde üretimin, hizmetin ya da organizasyonun aksaması gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Bu duruma çare olarak Torba Kanun’a istinaden 18 Ağustos 2017 günü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile birlikte yıllık izin, bir bölümü 10 günden az olmamak kaydıyla geriye kalan kısmı ise işçi ve işverenin anlaşması ile ihtiyaca göre istenildiği kadar bölünebilecek.

Örneğin 16 yıllık kıdemi olan normal bir işçinin yıllık izni 26 gün. Bu iznin 10 günü tek seferde olmak şartı ile kalan 16 gününün 8-9, 10 veya 16 defada kullanılması mümkün.

Yıllık izinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, iznin 10 günlük kısmının bölünmeden kullandırılması. Artan kısım, işçi ve işverenin anlaşması halinde istenildiği sayıda bölünebilecek.

Sorularınız için: isakarakas@hotmail.com

YERALTI İŞÇİLERİ

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresinde Torba Kanun’a istinaden yürürlüğe konan ve 18 Ağustos 2017 günü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle yeraltı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri, dörder gün artırılarak uygulanacak. Örneğin 16 yıl hizmeti olan bir yeraltı işçisi, diğer işçilerden farklı olarak 26 gün yerine 30 gün izine hak kazanacak.

TAŞERON DEĞİŞİKLİĞİ İŞÇİYİ ETKİLEMEYECEK

Yasal değişikliğe binaen 18 Ağustos 2017 günü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle taşeron işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanacak. Asıl işveren, taşeron tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla yükümlü olacak. Diğer yandan taşeron ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlü olacak.

KAYNAK:İSA KARAKAŞ/  İTO/İSTANBUL TİCARET GAZETESİ

İSA KARAKAŞ 

Sosyal Güvenlik Kurumunun BAŞMÜFETTİŞİ

Sosyal Güvenlik& İş Hukuku&

(A ) İş Güvenliği BAŞUZMANI

50’yi (ELLİ) aşkın Sosyal güvenlik/İş mevzuatı, İSG alanında Kitap Yazarı,

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku-İş Sağlığı ve Güvenliği ADLİ Bilirkişisi

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Eğiticisi  

50’dan fazla saygın dergide 700 aşkın makale yazarı

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Başuzmanı

 A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku-İş Sağlığı ve Güvenliği CEZA Bilirkişisi

 Gazeteci/ Yazar

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir