SGK İşveren Rehberi

Hükümet bugün yeni Torba Kanunu TBMM’ye gönderdi

“Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adıyla yeni Torba Kanun iktidar tarafından TBMM’ye intikal ettirildi. Hazırlanan Kanun Teklifi;

Kamu kurum ve kui•uluşlarımızın ihtiyaçları ile son dönemde vatandaşlarımızdan gelen taleplerin karşılanması amacıyla çeşitli konularda kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda toplam oniki farklı kanunda değişildik yapılmaktadır.

Yapılan bu düzenlemeler ile;

– İlk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesi,

 • Cumhuriyet savcılarının asliye ceza mahkemelerinde duruşmaya çıkmaya başlayacağı tarihin 1/9/2020’ye ertelenmesi,
 • Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında görevlendirilecek öğretim üyelerine bu görevlerinden dolayı ilave ücret ödenmesi,
 • Yatırım ve üretimin teşvik edilmesi amacıyla, sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin KDV istisnasının uygulama süresinin 31/12/2022 tarihine kadar uzatılması ve Cumhurbaşkanına bu uygulamanın süresini iki yıla kadar uzatabilme hususunda yetki verilmesi,
 • İlgili bakanlıklar tarafından yatırımcılara tahsis edilen kamu taşınmazları üzerinde yapılan kamping ve günübirlik turizm tesisleri (mekanik tesis hatları ve bu hatların günübirlik tesisleri hariç) ilâ konaklama unsuru içeren mesire yerlerine ilişkin yapılan sözleşmelerin sürelerini uzatma yetkisinin, 49 yıl yerine toplam 20 yıl olarak yeniden düzenlenmesi,
 • Tarım ve Oman Bakanlığı tarafından tabiat parkı ve milli parklarda 29 yıl süreyle yatırımcılara kiraya verilen alanların kira sürelerinin; bu alanlar üzerinde bulunan tesislerin toplam yatırım ve işletme maliyetinin düşük ve yatırımın geri dönüş süresinin kısa olması nedeniyle 20 yıl olarak yeniden düzenlenmesi,
 • Kültür Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü sermayesinin; Kültür ve Turizm Bakanlığının kamu hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu taşınmaz mal alımı için ve kültür veya turizm yatırımlarına ilişkin kamulaştırma bedelleri dahil olmak üzere her türlü desteği sağlamak amacıyla kullanılabilmesi,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerinde uygulanan su ve atık su tarifesi ile yine söz konusu yerlerde 5686 sayılı Kanunda yer alan kaynaklardan elde edilen su, gaz ve buharın (akışkan) elde edilmesi, iletilmesi ve kullanılmasında uygulanan su ve atık su tarifesinin kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan tarifelere göre belirlenmesi,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri için henüz ödenmemiş olan geçmiş su ve atık su kullanım borçları ile 5686 sayılı Kanunda yer alan kaynaklardan elde edilen su, gaz ve buhar (akışkan) kullanım borçlarının yeniden yapılandırılması,
 • Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı personeline uygulanacak mevzuat konusundaki tereddütleıin giderilmesi,

– Kamulaştırmasız el atmalarda (idareler adına tescil edilmiş olmasına rağmen kamülaştırma bedelinin hak sahibine ödenemediği durumlarda) hak sahibine ödenecek bedelin hesaplanma yönteminin belirlenmesi,

 • Ayrıca, diğer bazı konulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi, amaçlanmaktadır. MADDE GEREKÇELERİ

UYGULAMALI SGK&İŞ KİTAPLARI SATIŞI

 

 

 

 

MADDE 1- Madde ile, Orman Kanununun ek 8 inci maddesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tabiat parkı ve milli parklarda yirmi dokuz yıl süreyle yatırımcılara  kiraya verilen alanlarm kira sürelerinin; bu alanlar üzerinde bulunan tesislerin toplam yatırım ve işletme maliyetinin düşük ve yatırımın geri dönüş süresinin kısa olması nedeniyle, yirmi yıl olarak yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 8 numaralı alt bendinde devlet memurluğuna alınacaklar için genel şartlar arasında sayılan “Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması yapılmış olmak.” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 29/11/2019 ve 30963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 24/7/2019 tarihli ve B:2018/73, K:2019/65 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Yapılan düzenleme ile kamu hizmetlerinin etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütülmesi amacıyla 657 sayılı Kanun kapsamında memuriyete atanacaklar için 4045 sayılı Kanun kapsamında güvenlik soruşturması/arşiv araştırması yapılması şartı getirilmektedir.

MADDE 3- Anayasa Mahkemesince iptal edilmeden önce, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 8 numaralı alt bendine istinaden yaptırılan güvenlik soruşturması/arşiv araştırması sonuçlarına göre tesis edilen işlemlere karşı açılan ve açılacak davalarda oluşabilecek tereddütlerin giderilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 4- 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde üüçemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %14,47 artış göstererek 40.719.786 olmuştur. Bu ivmenin önümüzdeki yıllarda devam etmesinde kültür ve turizm yatırımlarının desteklenmesi ve artırılması büyük önem arz etmektedir. Bu suretle ürettiği katma değerle birlikte turizm sektörünün ekonomimize katkısı artırılacak ve ülkemizin tanıtılmasına katkı sağlanacaktır.

Madde ile; Kültür ve Turizm Bakanlığının bu yöndeki çalışmalarına olumlu katkı sağlanması amacıyla, Bakanlık tarafından sunulan kamu hizmetlerinde ihtiyaç duyulan taşınmaz mal alımları ile kültür veya turizm yatırımlarına ilişkin kamulaştırma bedelleri dahil olmak üzere her türlü desteğin döner sermayeden sağlanmasına imkan verilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 5- 8/12/2004 tarihli ve 5273 sayılı Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut

Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun ile 1164 sayılı Kanunda yazılı görevler Toplu Konut İdaresi Başkanlığına verilmiştir. Bu çerçevede, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Bakanlığa bağlı olduğu dönemde yapmış olduğu kamulaştırma iş ve işlemlerine yönelik davalarda husumet, Kanun ile bu görevlerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) verilmesi sebebiyle TOKİ’ye yöneltilmiş ve bu davalar anılan İdare tarafından yürütülmüştür. Ancak TOKİ’ nin taşra teşkilatı bulunmadığından davaların yerelden takibinde zorluklar yaşanmaktadır.

Bu değişiklikten önce bu görev, mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı olarak, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmekte olduğundan, Bakanlığın taşra teşkilatının bulunması sebebiyle mezkur davaların takibi yerelde yapılabilmekteydi.

Genel bütçeye tabi olmayan ve taşra teşkilatı bulunmayan TOKİ 9/7/2018 tarihinden itibaren, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmıştır. Bakanlığın genel bütçeye tabi olması ve taşra teşkilatının bulunması hususları göz önünde bulunduınlduğunda; bu kapsamda ülkemizin muhtelif illerinde açılmış olan yaklaşık 450 adet davanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından takip edilmesi hizmetlerin daha etkin ve verimli yülütülebilmesi yönünden kamu yararına uygun olacaktır. Söz konusu davaların, taşra teşkilatı bulunan, TOKİ’nin bağlı kuruluşu olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yerinden takip edilmesi usul ekonomisine ve kamu kaynağının amacına uygun kullanılması ilkesine de uygun olacaktır.

Madde ile; 2942 sayılı Kanuna ek madde eklenerek, 8/12/2004 tarihinden sonra 1164 sayılı Kanun kapsamında yapılan kamulaştırma iş ve işlemlerine ilişkin davalarda husumetin TOKİ’ye, bu tarihten önceki kamulaştırma iş ve İşlemlerine ilişkin davalarda ise husumetin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yöneltilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 6- 1956 yılından itibaren idareler tarafından yapılagelen kamulaştırma işlemleri sonucunda, o dönemlerde mahkemelerin verdiği tescil kararları üzerine idareler adına tescili yapılan taşınmazlar hakkında günümüzde açılan davalar; mahkemelerce, mevcut tescil kararlarına rağmen kamulaştırmasız el atma davaları olarak nitelendirilmektedir.

Kamulaştırmasız el atma sebebiyle açılan bu davalarda; mahkemeler tarafından el atma bedelinin 2942 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinde yer alan hüküm uyarınca; taşınmaza el atıldığı yani mahkemece idare adına tescil kararı verildiği tarihteki vasfına ait değerin davanın açıldığı tarihe taşınması gerekir iken; dava açıldığı tarihteki vasfı dikkate alınarak kamulaştırma sanki o tarihte yapılmış gibi tazminata hükmedilmektedir. AİHM’nin benzer nitelikli davalarda verdiği kararlardaki yaklaşımı; “el konulan mülkün değerinin ve kamulaştııma tazminatının, kamulaştırmanın yapıldığı sıradaki piyasa değeriyle arasında makul bir ilişki olmalıdır.” şeklindedir (25/3/1999 tarih ve 31423/96 sayılı Yunanistan kararı ile 22/9/1994 tarih ve 1361688 sayılı Fransa kararı).

Mahkemeler, taşınmazm tescil kararı verildiği tarihteki vasfına ait değerin davanın açıldığı tarihe taşıması yerine, kamulaştırmayı yapan idarenin bu taşınmazın kamulaştırıldığı tarihten sonra o taşınmaza ilişkin yaptığı planlama ile alt yapı ve üst yapıda getirdiği değerleri de dikkate alarak karar verdiği için idareler, ödeyemeyeceği fahiş tutarlarda tazminat yükü ile karşı karşıya kalmaktadirlar. Bu sebeple Kanunda açık düzenleme yapılması zaıureti hâsıl olmuştur.

Madde ile, 2942 sayılı Kanuna ek madde eklenerek, söz konusu davalarda taşınmazın değerinin, o taşınmazın idare adına tescil edildiği tarihin değerlendirme tarihi olarak esas alınması ve o tarihteki vasfı gözetilmek suretiyle tespit edilmesi ve tespit edilen bu bedelin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE)/Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)/ Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tablosundaki aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle dava tarihi itibarıyla güncellenerek hak sahiplerine ödenmesi hedeflenmektedir. Bu yöntemle paranın zaman değerini korumak amacıyla, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE)/Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)/ Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFB) tablosundaki aylık değişim oranları esas alınarak güncellenmek suretiyle hükmedilecek tazminat tutarının belirlenmesinin davacı yönünden sebepsiz zenginleşmeye meydan verilmeksizin adil denge ilkesine uygun kamulaştırmanın yapıldığı sıradaki piyasa değeri arasında makul bir oran olması amaçlanmaktadır.

MADDE 7- Madde ile; 2942 sayılı Kanuna bu Kanunla eklenen ek 2 nci ve ek 3 üncü maddelerin, bu Kanunun yayımlanmasından önce açılmış ve devam eden davalar ile icra takipleri hakkında da uygulanması amaçlanmaktadır.

MADDE 8-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/5/2018 tarihinde yürürlüğe giren geçici 39 uncu maddesi ile 31/12/2019 tarihine kadar sanayi sicil belgesini haiz katma  değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Yapılan düzenleme ile, yatırım ve üretimin teşvik edilmesi amacıyla, sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak  üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin istisnanın uygulama süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmakta ve Cumhurbaşkanına bu uygulamanın süresini iki yıla kadar uzatabilme hususunda yetki verilmektedir.

MADDE 9- Madde ile, ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların, 4045 sayılı Kanun kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması/arşiv araştıımasında belirlenen ilke ve kurallar yönünden kamu hizmet ve görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak verilerin, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimler ile değerlendirme makamlarınca sadece amaca yönelik işlenebileceği, bu kurum ve kuruluşlar tarafından veri güvenliğine ilişkin mevzuatta belirtilen önlemlerin alınacağı ve sonunda silineceği düzenlenmektedir.

MADDE 10- Madde ile;

– Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tabiat parkı ve milli parklarda yirmi dokuz yıl süreyle yatırımcılara kiraya verilen konaklama unsuru içeren mesire yerleri ile ilgili bakanlıklar tarafından yatırımcılara kesin izin verilmek, kesin tahsis yapılmak, irtifak hakkı tesis edilmek, kullanma izni verilmek ve kiralamak suretiyle tahsis edilen kamu taşınmazları üzerinde yapılan kamping ve günübirlik turizm tesislerinin (mekanik tesis hatları ve bu hatların günübirlik tesisleri hariç) tahsisine ilişkin düzenlenen sözleşmelerin sürelerinin; bu tesislerin diğer turizm tesislerine oranla toplam yatırım ve işletme maliyetinin daha düşük ve yatırımm geri dönüş süresinin daha az olması nedeniyle, uzatılan süreler dâhil toplam yirmi yıl olarak yeniden düzenlenmesi,

İşlemleri henüz sonuçlanmayanlar hakkında da bu sürenin uygulanacağı yönünde düzenleme yapılarak, aynı durumdaki turizm yatırımcıları ve işletmecileri arasında eşitliğin sağlanması,

-Uludağ gibi kayak tesislerinin olduğu yerlerde teleferik telesiyej gibi mekanik tesis hatlarının yatırım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle ekonomik açıdan elverişli olmayacağından 20 yıllık süre kısıtlamasından hariç tutulması, amaçlanmaktadır.

MADDE II- Cumhuriyet savcılarının duruşmalara katılması zorunluluğu 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 188 inci maddesinde yer almaktadır.

2/12/2014 tarihli ve 6572 sayılı Kanunla 5320 sayılı Kanuna eklenen geçici 9 uncu maddeyle, 31/12/2019 tarihine kadar, asliye ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısının bulunmayacağı ve katılma hususunda Cumhuriyet savcısının görüşünün  alınmayacağı, ancak verilen hükümler ile tutuklamaya veya salıverilmeye ilişkin kararlara karşı Cumhuriyet savcısının kanun yoluna başvurabilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet başsavcılığına gönderileceği düzenlenmiş, böylelikle asliye ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısının bulunma zorunluluğu geçici olarak 31/12/2019 tarihine kadar kaldırılmıştır.

Maddeyle, Cumhuriyet savcılarının mevcut soruştuımaları daha etkin ve süratli bir şekilde yürütebilmelerine ve sonuçlandırabilmelerine imkân sağlamak amacıyla asliye ceza mahkemelerinde duııışmaya çıkmaya başlayacağı tarih 1/9/2020 olarak düzenlenmektedir.

MADDE 12- Madde ile; Belediye Kanununun ek 2 nci maddesinde düzenleme yapılarak, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerinde uygulanan su ve atık su tarifesi ile yine söz konusu yerlerde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununda yer alan kaynaklardan elde edilen su, gaz ve buharın (akışkan) elde edilmesi, iletilmesi ve kullanılmasında uygulanan su ve atık su tarifesinin, kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan tarifelere göre belirlenmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 13- Madde ile; Belediye Kanununa geçici madde eklenerek; Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri için henüz ödenmemiş olan geçmiş su ve atık su kullanım borçları ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununda yer alan kaynaklardan elde edilen su, gaz ve buhar (akışkan) kullanım borçlarının yeniden yapılandırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 14- Damga Vergisi Kanununa göre mükellef kağıtları imza edendir. Resmi dairelerle kişilerarasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişiler öder. Damga Vergisi Kanununda genel ve özel bütçeli idareler ile il özel idareleri, belediyeler, resmi daire olarak tanımlanmıştır. Dolayısı ile genel ve özel bütçeli idareler, belediyeler ve il özel idarelerinin yüklenicilerle yaptığı sözleşmelerde damga vergisini yükleniciler ödemektedir. İller Bankası resmi daire sayılmadığından; genel ve özel bütçeli idareler ile il özel idareleri ve belediyeler adına yaptığı ihalelere ilişkin yüklenicilerle imzalanan sözleşmelerde damga verğisini ödemek zorunda kalmaktadır. Yapılan düzenleme ile Bankanın genel ve özel bütçeli idareler ile il özel idareleri ve belediyeler adına yapacağı ihalelerde resmi dairelere tanınan muafiyetten istifade etmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 15- Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) toplum ve bireyin sağlık düzeyinin yükseltilmesine dönük Ar-Ge faaliyetlerini ve sağlık alanında teknoloji geliştirme çalışmalarım daha etkili ve verimli yapabilmesi, sağlık endüstrisinde yerlileşmeyi sağlayarak katma değeri yüksek ürün geliştirebilmesi için daha nitelikli Ar-Ge personeli istihdamı zarureti bulunmaktadır.

Bu sebeplerle, TÜSEB’de görevlendirilen öğretim üyelerine ilave ödeme yapılması öngörülmekte ve bu suretle nitelikli akademik personel istihdamının sağlanabilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 16- Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansında 22/5/2003 tarihli ve 485-7 sayılı- İş Kanununa tabi personel istihdam edileceği- ve -kamu-kurum -ve kuruluşlarına personel alınmasına dair mevzuat hükümlerinin Ajans tarafından istihdam edilecek personel hakkında uygulanmayacağı 7183 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasında hüküm altına alınmıştır. Buna bağlı olarak uygulamada ortaya çıkabilecek olası tereddütlerin önüne geçilebilmesi amacıyla madde ile; Ajans personeli hakkında uygulanmayacak mevzuatın Kanun metnine dercedilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 17- Yürürlük maddesidir.

MADDE 18- Yiü-üime maddesidir.

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE I- 3178/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yirmidokuz” ibaresi “yirmi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (8) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“8. 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.”

MADDE 3-657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 47- Bu Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 29/11/2019 tarihinden önce yürürlükte bulunan (8) numaralı alt bendi veya bu bende atıf yapan mevzuat uyarınca yapılan güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucuna göre. memuriyete veya kamu görevine atanmayan kişiler tarafından süresinde açılmış, kanun yolu aşamasında bulunanlar dahil gölülmekte olan iptal davalarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, süresinde açılacak iptal davalarında ise dava dilekçesinin idareye tebliğinden itibaren otuz gün içinde; idarece resen, ilgililer hakkındaki güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yeniden yapılmasına karar verilir. Bu karar en geç yedi gün içinde davaya bakmakta olan mahkemeye bildirilir. Mahkemece bu bildirim üzerine altı ay süreyle davanın geri bırakılmasına karar verilir. Yeniden yapılan güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda idarece dava konusu işlem kaldırılarak;

 1. a) İlgilinin atanmasına karar verilmesi durumunda, bu husustaki işlem idare tarafından yedi gün içinde mahkemeye ve ilgilisine bildirilir. Bildirim üzerine mahkemece dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilir.
 2. b) İlgilinin atanmamasına karar verilmesi durumunda, bu husus idare tarafından yedi gün içinde mahkemeye ve ilgilisine bildirilir. Bildirim üzerine mahkemece dava dosyası bu işlem yönünden tekemmül ettirilir ve uyuşmazlık yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Birinci fıkra uyarınca geri bırakılmasına karar verilen davalarda, altı aylık süre içinde idarece bildirimde bulunulmayan hallerde, mahkemece bu sürenin dolduğu tarihten itibaren kaldığı yerden davaya devam olunur. Ancak mahkemece işin esası hakkında karar verilinceye kadar birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri uyarınca idare tarafından bildirimde bulunulması halinde uyuşmazlık ilgili bentler uyarınca sonuçlandırılır.”

MADDE 4- 19/6/1979 tarihli ve 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “kültür veya turizm yatırımlarının alt yapı hizmetlerini yapmak,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlığın kamu hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu taşınmaz mal alımı için ve kültür veya turizm yatırımlarına ilişkin kamulaştırma bedelleri dahil olmak üzere her türlü desteği sağlamak,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2- 29/4/1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Üretimi ve DeğerIendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında 8/12/2004 tarihinden önce yapılmış olan kamulaştırma ve avans karşılığı kamulaştırma iş ve işlemlerine ilişkin davalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açılır. Avans karşılığı kamulaştırmalarda rücu davalarım Bakanlık açar, takip eder, sonuçlandırır. Bakanlık bu davalarda davalı ve davacı olabilir.”

MADDE 6-2942 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 3- Mülga 31/8/1956 tarihli ve 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 16 ncı ve 17 nciı maddeleri ile bu Kanunun mülga 16 ıicı ve 17 nci maddeleri uyarınca kesinleşmiş mahkeme kararlarına istinaden idareler adına tescil edilen taşınmazların eski malikleri adına kamu bankalarına yatırılan ancak hak sahiplerine ödenmediği tespit edilen kamulaştırma bedelleri nedeniyle idareler aleyhine açılacak her türlü davada değer; taşınmazın idare adına tescil edildiği tarih, değerleme tarihi olarak esas alınmak ve o tarihteki nitelikleri gözetilmek suretiyle tespit edilir. Tespit edilen bu bedel, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE)/Üretici Fiyat Endeksi  içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tablosundaki aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle dava tarihi itibarıyla güncellenir ve ortaya çıkan bedel hak sahibine ödenir.”

MADDE 7-2942 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 15- 1164 sayılı Kanun kapsamında 8/12/2004 tarihinden önce yapılmış olan kamulaştırma ve avans karşılığı kamulaştırma iş ve işlemlerine ilişkin olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı leh ve aleyhine yargı mercilerinde açılmış veya husumet yöneltilmiş devam eden davalar ile icra takipleri, ek 2 nci madde hükmü uygulanarak sonuçlandırılır.

Mülga 6830 sayılı Kanunun 16 ncı ve 17 nci maddeleri ile bu Kanunun mülga 16 ncı ve 17 nci maddeleri uyarınca kesinleşmiş mahkeme kararlarına istinaden idareler adına tescil edilen taşınmazların eski malikleri adına kamu bankalarına yatırılan ancak hak sahiplerine ödenmediği tespit edilen kamulaştııma bedelleri nedeniyle idareler aleyhine açılmış ve devam eden davalar, ek 3 üncü madde hükmü uygulanarak sonuçlandırılır.”

MADDE 8- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2022” şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasına “makine ve teçhizatı belirlemeye” İbaresinden sonra gelmek üzere “ve birinci fıkrada yer alan süreyi iki yıla kadar uzatmaya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Kanunun 1 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ve maddenin mevcut üçüncü fıkrasına “kimler olduğu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “değerlendirme komisyonlarının oluşumu, çalışma usul ve esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar” ibaresi eklenmiştir.

“İlk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında da güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılır. Bu kişilerin;

 1. Anayasaya ve Devlete sadakat ve bağlılık, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamak, bu örgütlere yardım etmemek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamak ya da kullandırmamak, bu örgütlerin propagandasını yapmamak ilke ve kuralları,
 2. Kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği bulunup bulunmadığı ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığı, yönlerinden kamu hizmet ve görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak veri, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerce ilgili kamu kurum ve kuruluşu bünyesinde kurulan DeğerIendirme Komisyonuna iletilir. Komisyon bu verilere ilişkin değerIendirmelerini atamaya yetkili amire sunar. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapmakla görevli birimler ile değerlendirme komisyonları, veri güvenliğine ilişkin mevzuatta belirtilen önlemleri alır. Bu kapsamda elde edilen kişisel veriler, yalnızca amacına yönelik olarak işlenebilir, aktarılabilir. Bu veriler ilgili hakkında talebe konu işlemin tekemmülünü müteakiben veya her durumda iki yılın sonunda değerlendirme komisyonlarınca silinir ve yok edilir. Ancak bu veriler, işleme karşı dava açılması halinde karar kesinleşmeden silinemez ve yök edilemez. Mahkemelerin bu konudaki talepleri, değerlendirme komisyonunun bünyesinde bulunduğu ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından karşılanır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve. mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılır.”

MADDE 10- 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşımaz Mallarm Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ancak, kampingler ve günübirlik tesisler (mekanik tesis hatları ve bu hatların günübirlik tesisleri hariç) ile konaklama unsuru içeren mesire yerlerinin uzatılan süreler dâhil toplam süreleri, yeni sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren yirmi yılı geçemez. Bu hüküm, bu cümleleri ihdas eden maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce süresi içerisinde adı geçen Bakanlıklara başvuran ancak işlemleri henüz sonuçlanmayan sözleşmeler hakkında da uygulanır.”

MADDE 11- 23/3/2005 tarihli 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE ı ı- (1) 1/9/2020 tarihine kadar, asliye ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı bulunmaz ve katılma hususunda Cumhuriyet savcısının görüşü alınmaz. Ancak, verilen hükümler ile tutuklamaya veya salıverilmeye ilişkin kararlara karşı Cumhuriyet savcısının kanun yoluna başvurabilmesi amacıyla dosya Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. ”

MADDE 12- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun ek 2 mi maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri için, belediyeler veya büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri tarafından belirlenecek su ve atık su tarifeleri, tüketim miktarına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarifesini geçemez.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerinde, 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeoteımal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununda yer alan kaynaklardan elde edilen su, gaz, jeotermal akışkan ve buharın müze ve ören yerlerinde elde edilmesi, iletilmesi ve kullanılması için uygulanacak tarife; tüketim miktarına bakılmaksızın büyükşehir belediyeleri, belediyeler veya büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin aynı dönemdeki su tarifesinde kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarifesinin yüzde onunu geçemez.”

MADDE 13- 5393 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 12- Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerinde; su ve atık su bedeli ile 5686 sayılı Kanunda yer alan kaynaklardan elde edilen su, gaz, jeoteımal akışkan ve buharın elde edilmesi, iletilmesi ve kullanılması için büyükşehir belediyeleri, belediyeler veya büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince uygulanan ve tarifelerinden kaynaklanan alacak asıllarının yüzde ellisinin peşin ödenmesi kaydıyla; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla su ve atık su, gaz, jeotermal akışkan ve buharın alacak asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zamlar dahil) bu alacaklara bağlı cezaların ve gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü cezalar ve zamlar dahil) tahsilinden vazgeçilir; varsa başlatılmış icra takipleri düşer, açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama gideri ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekalet ücretine hükmedilmez. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen ve infaz edilmeyen mahkeme kararlarına konu alacaklar hakkında da bu madde  hükümleri uygulanır ve yargılarna gideri ile vekalet ücretinin tahsilinden vazgeçilir. ”

MADDE 14- 26/1/2011 tarihli ve 6107 sayılı iller Bankası Anonim şirketi Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Banka, 1/7/1964 tarihli ve 488′ sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca resmi daire olarak tanımlanan kurum ve kumluşlar adına yapacağı ihalelere ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinden muaftır. ‘

MADDE 15-19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karamamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesinin mülga ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(2) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre görevlendirileceklerin asli görevlerine ait aylık, ücret, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile ek ödeme dahil diğer malî ve sosyal hakları ödenmeye devam olunur. Bunlara Kurumca ödenecek ücretler, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin son fıkrasında yer alan sınırlamaya tâbi olmaksızın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi en yüksek Devlet memuruna her ne ad altında olursa olsun fiilen yapılan malî ve sosyal hak niteliğindeki her türlü ödemeler dâhil bulunacak toplamının altı aylık net ortalamasını geçmemek üzere Cumhurbaşkanınca tespit olunur. Yurtdışındaki yükseköğretim kuıumlarında görev yapmakta iken Kurum kadrolarına atanan öğretim üyelerine, yurtiçindeki devlet yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan emsali öğretim üyesine mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarım geçmemek üzere ücret ödenir. Bunlara, bu  fıkra hükümlerine göre ayrıca ilave ödeme yapılır.’

MADDE 16- 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına “tabi” ibaresinden önce gelmek üzere 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye, 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinih Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17- Bu Kanunun;

 1. 11 inci ve 12 nci maddeleri 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
 2. Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir