SGK İşveren Rehberi

Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yapılandırılması

1) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının peşin ödenmesi

31.3.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının başvuru süresinin sonuna kadar (31.7.2018) işverene tebliğ edilmiş olması ve peşin ödeme seçeneği ile yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olması halinde, söz konusu borcun tamamının varsa diğer borçlarla birlikte en geç 31.8.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi gerekmektedir.

Öte yandan peşin olarak hesaplanan borcun 31.8.2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 30.9.2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi halinde peşin ödeme hükümlerinden yararlandırılacaktır.

Dolayısıyla, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları varsa diğer sigorta prim borçlan ile birlikte aynı ödeme planında gösterilecektir.

2) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 31.7.2018 tarihinden sonra işverene tebliğ edilmesi halinde peşin ödenmesi

31.3.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için 31.7.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvurulmuş olmasına rağmen, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının re’sen tahakkuk ettirilerek 31.7.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işverene tebliğ edilememiş olması halinde, eksik işçiliktenkaynaklanan prim alacağının asılları ile bu alacaklara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammının hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden, 18.5.2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanan tutarın ilgililere tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı feri’lerinintamamının tahsilinden vazgeçilir.

ÖRNEK: (A) Gerçek kişisinin, 29/I/2Ö18 tarihinde bitirdiği ihale konusu işe ilişkin borçlarının yapılandırılması İçin 18.6.2018 tarihinde peşin ödeme tercihi ile Kurumumuza başvuruda bulunduğu, ancak eksik işçilik borcu ile yapılandırma kapsamında ödenecek tutarın 24.9.2018 tarihi itibarıyla işverene tebliğ edildiği varsayıldığında, eksik işçilikten kaynaklanan prim borcunun tamamının 30.11.2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, Kamımın yayım tarihi olan 18.5.2018 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

Diğer taraftan, peşin olarak hesaplanan borcun ilgililere tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ilgililere tebliğ edildiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar ödenmesi halinde peşin ödeme hükümlerinden yararlandırılacaktır.

Öte yandan, 31.3.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup peşin ödeme tercihi ile yararlanmak için 31.7.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvuruda bulunulmasına rağmen, 31.7.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilemediği, ancak, işverenin aynı işyerinden dolayı kapsama giren sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçlarının bulunduğu durumlarda,

– Kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın son günü olan 31.7.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tebliğ edilememiş eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarına ilişkin 7143 sayılı Kanuna göre hesaplanan tutarın tamamının, işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar,

– Kapsama giren sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçlarının ise, en geç 31.8.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil),

ödenmesi halinde, Kanunun yayım tarihi olan 18.5.2018 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

ÖRNEK: özel nitelikteki inşaat işinin 30.11.2016 tarihi itibarıyla tamamlandığı ve işyerinde sigortalı çalıştırmaya son verildiği hususunda 23.12.2016 tarihinde ilgili Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı bildirimde bulunmuş olan (X) işvereninin, özel nitelikteki inşaat işyerinden kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçları ile eksik işçilikten kaynaklanan borçları için 25.6.2018 tarihinde 7143 sayılı Kanun uyarınca peşin ödeme başvurusunda bulunduğu ve 7143 sayılı Kanuna göre ödenecek eksik işçilikten kaynaklanan prim borcunun 31.7.2018 tarihinden sonra 24.12.2018 tarihinde işverene tebliğ edildiği varsayıldığında, özel nitelikteki inşaat işyerinin;

Sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçlarının en geç 31.8.2018 tarihine kadar,

Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının ise en geç 28.2.2019 tarihine kadar, ödenmesi halinde,

18.5.2018 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

Bu bağlamda. 31.3.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlerle ilgili olarak 31.7.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) borçlarının yapılandırılması içinpeşin ödeme başvurusunda bulunmuş olan borçluların, sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası gibi borçlanılın yanı sıra, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının da bulunması halinde;

Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları, 31.7.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işverene tebliğ edildiği takdirde, sigorta prim alacağı ile eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağı için bir ödeme planı hazırlanarak sigorta prim borçlan en geç 31.8.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil),

Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlan, 31.7.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işverene tebliğ edilemediği takdirde, sigorta prim alacağı ile eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağı ayrı ayrı hesaplanacak ve sigorta prim alacağı en geç 31.8.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil), eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağı ise bu borca ilişkin ödeme planının işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar,

ödenecektir.

3) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçların peşin ödenmesi ile ilgili ortak hükümler

31.3.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulmasına rağmen eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarının Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek 31.7.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işverene tebliğ edilememiş olması halinde, 7143 sayılı Kanuna göre ödenecek tutar örneği Ek:3′ de yer alan matbu forma kaydedilerek eksik işçilik borçları ile birlikte aynı tebliğ zarfında işverenlere 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecektir.

7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilen yazının;

– 31.7.2018 tarihi ve öncesinde tebliğ edilmiş olması halinde eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları diğer sigorta prim borçları ile birlikte,

– 31.7.2018 tarihinden sonra tebliğ edilmiş olması halinde, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları sigorta prim borçlarından ayrı olarak.

yapılandırılacaktır.

Yapılandırma kapsamında ödenecek eksik işçilikten kaynaklanan prim borcunun 31.7.2018 tarihinden sonra tebliğ edilmiş olması halinde, Kurumumuz işveren intra sisteminde mevcut “Tahsilat/Yapılandırmalar/7143” menüsü üzerinden yapılacaktır.

Buna karşın, eksik işçilikten kaynaklanan prim borcunun 31.7.2018 tarihi ve öncesinde tebliğ edilmiş olması halinde, söz konusu borç tutarı, varsa sigorta prim borçları ile birlikte aynı ödeme planı içinde yer alacağından, bahse konu ekranlardan herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir