SGK İşveren Rehberi SGK Kamu İşlemleri

Bu fark ücretlerinin bildirim sürelerini geçirecek kamu kurumlarına idari para cezası, gecik cezası var

Resmi Gazete’de   ( 30/03/2018 tarihli, 30376 sayılı )  yayımlanan Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile söz konusu Yönetmeliğe eklenen “geçiş işlemi yapılıncaya kadar ödenecek fiyat farkı” başlıklı geçici 5. madde ile,

“375 sayılı KHK’nin geçici 23. maddesinin 15. fıkrası gereğince süresi uzatılan ihale sözleşmelerinden (aynı kapsamda başka bir yükleniciden doğrudan temin yoluyla karşılananlar dahil olmak üzere), 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde yapılmış ve süresi söz konusu geçici 23. maddenin 1. fıkrasında öngörülen geçiş işleminden önce ihale sözleşmesi ile birlikte sona eren toplu iş sözleşmeleri, kamu kurum ve kuruluşları itibarıyla geçiş işleminin yapıldığı tarihe kadar uygulanmaya devam edilir. Bu döneme ilişkin uygulanacak ücret zam oranları, Yüksek Hakem Kurulunca bağıtlanan toplu iş sözleşmelerindeki oranlar esas alınarak belirlenir ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ilan edilir. Bunlardan kaynaklanan işçiliğe bağlı giderlerde oluşan artışlar kamu kurum ve kuruluşlarınca fiyat farkı olarak ödenir. Fiyat farkı kapsamında yapılacak ödemeler ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınır. Bu madde hükümleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24. maddesinin 1. fıkrası kapsamındaki idareler bakımından da uygulanır” Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan 5 Nisan 2018 tarihli “Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik Uyarınca Belirlenen Ücret Zam Oranları” başlıklı duyuru da;

“Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, 30.03.2018 tarihli ve 30376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin I. maddesi uyarınca, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin onbeşinci fıkrası gereğince süresi uzatılan ihale sözleşmelerinden (aynı kapsamda başka bir yükleniciden doğrudan temin yoluyla karşılananlar dahil olmak üzere), 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde yapılmış ve süresi söz konusu geçici 23 üncü maddenin birinci fıkrasında öngörülen geçiş işleminden önce ihale sözleşmesi ile birlikte sona eren toplu iş sözleşmeleri, kamu kurum ve kuruluşları itibarıyla geçiş işleminin yapıldığı tarihe kadar uzatılmıştır.

Ayrıca uzatılan döneme ilişkin ücret zammının bu süreler için Yüksek Hakem Kurulunca bağıtlanan toplu iş sözleşmelerindeki oranların esas alınarak belirleneceği ve bu oranların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ilan edileceği, hüküm altına alınmıştır.

Yüksek Hakem Kurulunca bu süreler için;

  • Süresi 3 aya kadar uzayan ihaleler için işçilerin günlük çıplak ücretlere %3 zam,
  • Süresi 2 aya kadar uzayan ihaleler için işçilerin günlük çıplak ücretlere %2 zam, Uygulanması karar altına alınmıştır.” Şeklinde açıklama yapılmıştır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin;

Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması başlıklı 102. maddesinin 6 ncı fıkrasının (a) bendinin I numaralı alt bendinde, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinde,

  • toplu iş sözleşmesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin düzenlenmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgelerinin, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihini takip eden ayın 23 ‘üne kadar, Kuruma, e-sigorta kanalıyla gönderilmesi veya kağıt ortamında verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş kabul edileceği,
  • Sigorta primlerinin ödenme süresi ve erken ödeme başlıklı 108 inci maddesinin 5 inci fıkrasının (a) bendinin I numaralı alt bendinde, toplu iş sözleşmesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar veriler ücret farklarına ilişkin sigorta priminin toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi izleyen ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödenmesi halinde yasal süresi içinde ödenmiş kabul edileceği,

Öngörülmüştür.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ilan edilecek olan fiyat farkına ilişkin duyurunun 5 Nisan 2018 tarihinde yapılmış olması nedeniyle duyurunun yapıldığı tarihi takip eden ayın 23 üne yani 23 Mayıs 2018 tarihine kadar ücret farklarına ilişkin ek aylık prim ve hizmet belgelerinin Kurumumuza verilmesi, karşılığı sigorta primlerinin de 31/5/2018 tarihine kadar ödenmesi halinde yükümlülükler yasal süresi içinde yerine getirilmiş olacaktır.

Bu kapsamdaki işverenlerin fark ücretlere ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini, bu tarihe kadar kağıt olarak düzenleyip verebilmeleri veya e—bildirge sistemi üzerinden TİS farkları olarak göndermeleri mümkün bulunmaktadır.

Söz konusu tarihlerden sonra yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde aylık prim ve hizmet belgeleri nedeniyle;

  • idari para cezası,
  • primlerin geç ödenmesi nedeniyle de gecikme cezası ve gecikme zammı

uygulanacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir