SGK İşveren Rehberi

Asgari ücret desteği ile ilgili SGK’nın yeni uygulaması

 21/3/2018 tarihli, 7103 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 75 inci madde eklenmiştir.

Söz konusu madde ile; “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

  1. 2017 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2018 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
  2. 2018 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.” Hükümleri getirilmiştir.

20/06/2018 tarihli, 30454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 09/04/2018 tarihli ve 2018/11668 sayılı Bakanlar Kurulu kararında, 2018 yılı için sağlanacak olan asgari ücret destek tutarı esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarını 120 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 180,00 TL, aynı fıkra uyarınca desteğe esas günlük tutarı ise 3,33 TL olarak tespit etmiştir.

Buna göre 2018 yılında, 2018 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 120 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 180,00 TL ve altında olan, 2018 yılında tescil edilen işyerleri için ise tüm sigortalıların çalışma gün sayısının 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar şartları taşıyan işverenlerimize sigortalı başına asgari ücret desteği verilmiştir.

Yine bilindiği üzere, hakedişten kesilen tutarlar veya emanete alınan tutarların, “İdarelerce e-borç sorgulama” ekranından görüntülenerek destek tutarının kesinleşmesinden sonra genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere illerde muhasebe müdürlüklerinin ilçelerde ise mal müdürlüklerinin banka hesaplarına aktarılması, emanete alınan tutarların yararlanılan asgari ücret destek tutarlarından fazla olması halinde bu tutarların idarelerce işverenlerin varsa borçlarına mahsup edileceği, borcunun bulunmadığının anlaşılması durumunda ise işverenlere iade edileceği açıklanmış bulunmaktadır.

Öte yandan 20/6/2018 tarihli ve 30454 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 9/4/2018 tarihli ve 2018/11668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yayımlandığı tarihten öncesine ilişkin olarak; Bakanlar kurulunca henüz bu konuda herhangi bir karar alınmamış olduğundan, asgari ücret destek tutarının e-borç sorgulama ekranına yansıtılması mümkün olmamış, bu tutarların ihale makamlarınca “İdarelerce e-borç sorgulama” ekranından görüntülenmesi de mümkün bulunmamıştır.

Bu itibarla, ilgili Bakanlar Kurulu Kararının yayım tarihinden önceki döneme ilişkin olarak,

-İhale makamlarınca yapılan hesaplamalar doğrultusunda, yararlanılabilecek asgari ücret destek tutarı hesaplanan ve istihkakları da bu hesaplama sonucu bulunan asgari ücret destek tutarı düşülerek ödenen yükleniciler tarafından iade talep edilmesi halinde; ihale makamıyla yazışma yapılacak ve ihale makamlarından alınacak olan yazılara istinaden gerekli mahsup veya iade işlemi yapılabilecektir.

– İhale makamlarınca istihkak tutarları, yararlanılacak asgari ücret destek tutarı düşülmeden tam olarak ödenen işverenler için ise; ilgili ihale makamlarının veya işverenlerin talebi halinde ya da Kurumumuzca durumun tespit edilmesi halinde ihale makamlarından alınan bilgiye istinaden, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere illerde muhasebe müdürlüklerinin ilçelerde ise mal müdürlüklerinin banka hesaplarına aktarılmasının sağlanması için ilgili ihale makamlarına iade edilecektir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir