isa karakaş köşe yazıları
SGK İşveren Rehberi

4/1-b   kapsamındaki sigortalılar yönünden sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi

4/1-b   kapsamındaki sigortalılar yönünden sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi yükümlülüğü ve uygulanacak idari para cezaları; 5510 sayılı Kanunun 8/3  maddesinde “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde bulunanlar hariç olmak üzere diğer alt bentleri kapsamında sigortalı sayılan kişilerden köy ve mahalle muhtarları için seçildiklerine ilişkin mazbatalarını ilgili seçim kurulundan aldıkları tarihten, sigortalılıkları vergi mükellefiyetlerinin başladığı tarihten başlayan sigortalılar için vergi mükellefiyeti işleminin tesis tarihinden itibaren iki ayı geçmemek üzere ilgili vergi dairesince vergi mükellefinin işe başlama işlemlerinin tekemmül ettirildiği tarihten ve diğerleri için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıcından; (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için ise kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıt tarihinden itibaren kendi mevzuatına göre kayıt veya tescili yapan ilgili kurum, kuruluş ve birlikler, vergi daireleri ve Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğü sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermekle yükümlüdür. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılanların bildirimleri en geç 15 gün, (4) numaralı alt bendinde sayılanların bildirimleri ise en geç bir ay içinde yapılır. Ayrıca 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde sayılanların kendileri tarafından da sigortalılık bildirimleri yapılabilir. 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilenlerin ise çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde tescil eden kuruluş tarafından Kuruma bildirilmesi zorunludur. Kurum bu bildirimlerden itibaren bir ay içinde tescili yapılan kişilere, sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin başladığını bildirir.”

Hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda, 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine istinaden, bildirgenin verilmesi gereken sürenin son gününde geçerli olan asgari ücret üzerinden, bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Kanunun 8 inci maddesinde sigortalı bildirimi ve tescili, 9 uncu maddesinde sigortalılığın sona ermesi ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşların bildirim yükümlülüğü, 102 nci maddesinde ise bu  yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak idari para cezalarına ilişkin hükümler açıklanmıştır. 8 inci ve 9 uncu maddeler uyarınca kimlerin ne şekilde bildirim yükümlülüğünün bulunduğu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 11 inci ve 14 üncü maddelerinde belirtilmiştir.

          Buna göre, sigortalılıklarının başlangıcına ve sonlandırılmasına ilişkin;

  • Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile şahıs şirketlerinden kolektif şirket ortakları, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ve donatma iştiraki ortakları ile ilgili vergi dairelerinin,
  • gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlarla ilgili esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlüklerinin,
  • anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile ilgili şirket yetkililerinin, sermaye şirketlerinden limited şirket ortakları ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları ile ilgili ticaret sicil müdürlüklerinin,
  • köy ve mahalle muhtarları ile ilgili il ve ilçe mülki idare amirliklerinin,
  • 6132 sayılı Kanuna tabi jokey ve antrenörlerin sigortalılıkları ile ilgili Türkiye Jokey Kulübünün

Bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir