SGK İşveren Rehberi

2021 SGK Asgari Ücret desteği

1- KAPSAMA GİREN İŞVERENLER: 4/1-a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri yararlanacaktır.

Bu bakımdan, mahiyet kodu (1) ve (3) olarak tescil edilen işyerlerinden 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri niteliğinde olduğu halde mahiyet kodu (2) olarak tescil edilen işyeri işverenleri söz konusu destekten yararlanamayacaklardır.

Diğer taraftan, işverenler asgari ücret desteğinden başvuru şartı aranmaksızın yararlandıklarından, ilgili idarelerin (işverenlerin), 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan bir kuruluş olmasına karşın asgari ücret desteğinden yararlanmaları halinde;

-5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listede yer aldıklarına dair ilgili kurumdan alınacak belge ile Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne başvurarak asgari ücret desteğinden yararlandırılmalarının sonlandırılmasını talep etmeleri,

-5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen kuruluşlar kapsamında olduklarını beyan ettikleri yazı ile yapılan başvuru gereğince asgari ücret desteği uygulamalarının sonlandırılması,

-Anılan Kanun uygulamasının, işveren talebine gerek kalmadan Kurumumuz tarafından kendiliğinden (otomatik olarak) başlatılmış olması, bu bağlamda, işverene yüklenecek bir kasıt ve kusurdan bahsedilemeyeceği dikkate alındığında, yersiz yararlanıldığı kabul edilebilecek destek tutarlarının gecikme cezasız ve gecikme zamsız tahsil edilmesi,

gerekmektedir.

2- 1.1.2021 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ OLAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER

2.1- 1.1.2021 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinde kapsama giren sigortalılar

2.1.1. Uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 90, 91, 92 nolu belge türlerinden dolayı anılan madde hükümlerinden yararlanılacaktır. Dolayısıyla uzun vadeli sigorta kollarına tabi tutulmayan sigortalılar bakımından söz konusu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Buna karşın belge/beyanname verilmemesine rağmen uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan 5510 sayılı Kanunun ek 9. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki sigortalıları çalıştıran işverenler de anılan destekten yararlanacaktır.

Öte yandan uygulama, işsizlik sigortası primleri hariç yapılacağından, işsizlik sigortasına ait sigortalı ve işveren primleri bu destek kapsamında karşılanmayacaktır.

Örnek 1: 2021 yılı Ocak ayında;

(1) nolu belge türünden 5 sigortalı,

(2) nolu belge türünden 3 sigortalı,

(13) nolu belge türünden 2 sigortalı,

(23) nolu belge türünden 2 sigortalı,

bildirildiği varsayıldığında, 2021 yılı Ocak ayında (1) ve (13) nolu belge türlerinden bildirilen sigortalılardan dolayı destekten yararlanılacaktır.

2.2- Destekten Yararlanılacak Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması

2020 yılının esas alınacak ilgili ayında yasal süresinde veya yasal süresi dışında verilen veya re’sen düzenlenen asıl, ek belgelerin/beyannamelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki/beyannamelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır. Bu nedenle elde işlem yapmayı gerektirecek rapor, mahkeme kararları vs. varsa işlemlerinin bir an önce yapılması gerekmektedir.

Her durumda özel veya kamu sektörü ayrımı yapılmaksızın 1.3.2021 tarihinden sonra işleme alınacak olan 2020 yılının ilgili ayına ilişkin asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102. maddesinde belirtilen ve yasal süresinde verildiği kabul edilen belgelerden/beyannamelerden kaynaklanan asıl veya ek belgeler dahil) gün sayısı ile prime esas kazanç tutarı dikkate alınmayacaktır.

2.2.5. 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılar bakımından destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesaplanırken, 2020 yılının aynı ayında bildirilen sigortalılardan prime esas günlük kazancı 294 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayılarını geçmemek üzere cari ayda bildirilen prim ödeme gün sayısı esas alınacaktır.

Buna göre, 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerlerinden, 1.1.2021 ila 31.12.2021 tarihi arasındaki dönemlere ilişkin toplu iş sözleşmesi bulunan işyerlerinin 2020 yılı için sağlanacak olan destek tutarına esas günlük kazanç tutarının 294 TL olarak dikkate alınabilmesi amacıyla bu durumdaki işyerlerine ilişkin listeler sisteme tanımlanmıştır.

Diğer taraftan, 1.1.2021 ila 31.12.2021 tarihi arasındaki dönemlere ilişkin toplu iş sözleşmesi imzalamasına rağmen söz konusu uygulamadan faydalanamadığını beyan eden işverenlerimizin Bakanlıktan alınan listelerde gerekli güncelleme/ekleme işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

2.2.6. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayda verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki prim ödeme gün sayısının 2,50 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanacak ve takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

Örnek 15: 11 nolu örnekteki işverenin yararlanabileceği toplam prim ödeme gün sayısı 460 olduğundan, işverene verilecek asgari ücret destek tutarı 460 x 2,50=1.150,00 TL olacaktır. Ayrıca ilgili ay için verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki prim ödeme gün sayısının 2,50 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanan destek tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

2.3- Destekten Yararlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar

2.3.1. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Yasal Süresinde Verilmesi

Destekten yararlanılabilmesi için, işverenler 2021 yılına ait aylık prim ve hizmet belgesini/muhtasar ve prim hizmet beyannamesini yasal süresi içinde vereceklerdir. Buna göre yasal süresi içinde verilen asıl ve ek belgelerdeki/beyannamelerdeki toplam gün sayısından yine yasal süresinde verilen iptal belgelerdeki/beyannamelerdeki gün sayısı düşülerek yararlanılabilecek prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

Örnek 16: 2021/Ocak ayında destekten yararlanacak işyerinin, 2021/Ocak ayı için uzun vadeli sigorta kollarını içeren 1 nolu belge türünden,

15 sigortalı için yasal süresinde asıl ile 300 gün,

5 sigortalı için yasal süresinde iptal ile 100 gün,

3 sigortalı için yasal süresinde ek ile 90 gün,

Prim ödeme gün sayısı ile bildirildiği varsayıldığında; 300-100+90= 290 gün asgari ücret desteğinin hesabında dikkate alınacaktır.

2.3.1.1. 2021 yılına ilişkin olmak üzere yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını arttıracak mahiyetteki ek aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Buna karşılık yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını azaltacak mahiyetteki (iptal niteliğindeki) aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplamasında dikkate alınacaktır.

Örnek 17: 16 nolu örnekte 2 sigortalı için yasal süresi dışında ek aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 60 gün prim ödeme gün sayısı bildirildiği varsayıldığında 300-100+90=290 gün, prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında dikkate alınacaktır. Ek belgedeki/beyannamedeki 60 gün, belgenin/beyannamenin süresi dışında verilmesi nedeniyle dikkate alınmayacaktır.

Örnek 18: 16 nolu örnekte 2 sigortalı için yasal süresi dışında 28.6.2021 tarihinde iptal aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 40 günlük iptal bildirildiği varsayıldığında; yasal süresi dışında verilen iptal aylık prim hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile sigortalıların prim ödeme gün sayılarında azalış meydana geldiğinden ve dolayısıyla destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı azalacağından 290-40=250 gün prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

Bundan dolayı, 2021 yılı Ocak ayı için yararlanılmış olan destek tutarının 40×2,5= 100 TL tutarındaki kısmının 2021/Ocak ayına ilişkin verilen destek tutarından düşülerek Türkiye İş Kurumuna iade edilmesi gerekecektir.

Ancak, her halükarda 2021 yılına ilişkin yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102. maddesinde belirtilen ve yasal süresinde verildiği kabul edilen belgelerden kaynaklanan asıl veya ek belgeler dahil) Kurum tarafından işleme alınma tarihinin 28.2.2022 tarihinden sonra olması halinde söz konusu belgelerdeki/beyannamelerdeki sigortalılar destekten yararlanılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

2.3.1.2. Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmemesi halinde belgelerin/beyannamelerin yasal süresinde verilmediği aylar için destekten yararlanılamayacaktır.

Örnek 19: 2021/Ocak ayı için uzun vadeli sigorta kollarını içeren aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmediği ancak diğer aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verildiği varsayıldığında, yalnızca yasal süresinde verilmeyen 2021/Ocak ayından dolayı destekten yararlanılamayacaktır.

2.3.2. İşverenin, Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme
zammı borcunun bulunması hali

2021 yılı öncesi tescil edilmiş olan işyerleri için uygulanacak olan asgari ücret desteğinden işverenler Kuruma vadesi geçmiş borcu olsa dahi yararlanılabileceği gibi, aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden kaynaklanan prim borçlarının ödenmiş olma şartı da aranmayacaktır.

Örnek 20: 1.2.2013 tarihinde tescil edilen ve 2021/Ocak ayında destekten yararlanacak işyerinin, 2021/Ocak ayı için uzun vadeli sigorta kollarını içeren 13 belge türünden,

15 sigortalı için yasal süresinde asıl ile 300 gün,

5 sigortalı için yasal süresinde iptal ile 100 gün,

3 sigortalı için yasal süresinde ek ile 90 gün,

Prim ödeme gün sayısı ile bildirildiği ve söz konusu aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden doğan prim borcunun 1.3.2021 (28.2.2021 tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle) tarihine kadar ödenmediği varsayıldığında, 2021/Ocak ve takip eden aylarda da destekten yararlanılabilecektir.

Örnek 21: Örnek 20’deki işverenin 2021/Nisan aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verildiği tarihte 2021 yılı Ocak ve Şubat aylarına/dönemlerine ilişkin yasal süresi geçmiş prim borcu bulunsa dahi destekten yararlanması mümkün olacaktır.

2.3.3. 2021 Yılı Ocak ila Aralık Ayları/Dönemleri İçin Sigorta Primine Esas Kazancın Eksik
Bildirilmiş veya Hiç Bildirilmemiş Olması

2021 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan anlaşılması halinde, 2021 Ocak ila 2021 Aralık ayları/dönemleri için destekten yararlanamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

Örnek 22: (A) işverenin 2021 yılı Mart ayında (B) sigortalısının prime esas kazanç tutarını eksik bildirdiğinin 26.8.2021 tarihinde tespit edildiği varsayıldığında, işveren 2021/Ocak ila 2021/Aralık ayı için aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bildirilen tüm sigortalılarından dolayı destekten yararlanamayacak olup; 2021/Ocak ila 2021/Temmuz ayında yararlanılan destek tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden geri alınacaktır.

Bununla birlikte, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan 2021/Ocak ila 2021/Aralık döneminde ilgili ayda toplam 2021 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (357,75 TL’yi) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının veya hiç bildirim yapılmadığının tespiti durumunda Kurumca işverene yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerlerinde 2021 yılı asgari ücret desteğinden yararlanılacaktır. Tespit edilen eksikliğin on beş günlük sürenin dışında giderilmesi halinde sözkonusu işyerinde 2021 Ocak ila 2021 Aralık ayları/dönemleri için destekten yararlanılamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte işverenden geri alınacaktır.

Buna göre 2021 Ocak ila 2021 Aralık döneminde tek bir ayda dahi 2021 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini geçen tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti halinde 2021 Ocak ila 2021 Aralık ayları/dönemleri için destekten yararlanılamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte işverenden geri alınacaktır.

Örnek 23: (C) işverenine ait işyerinde 13.7.2021 tarihinde Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan denetim sonucunda 2021 yılı Nisan ayında Kuruma bildirilen bir sigortalının bu ayda 125,00 TL tutarında prime esas kazanç tutarının eksik bildirildiğinin tespit edildiği, işverenin söz konusu prime esas kazanç eksikliğini, Kurumca yapılacak yazılı ihtar üzerinde 15 günlük süre içinde tamamladığı varsayıldığında, 2021/Ocak ila 2021/Aralık ayı için aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bildirilen tüm sigortalılarından dolayı destekten yararlanmaya devam edilecektir.

Örnek 24: (D) işverenine ait işyerinde Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan denetimde Kuruma bildirilen bir sigortalısının 2021 yılı Ocak ayında 400,00 TL, Şubat ayında 180,00 TL ve Mart ayında 150,00 TL tutarında prime esas kazancının eksik bildirildiğinin tespit edildiği varsayıldığında; 2021/Ocak ayında tespiti yapılan prime esas kazanç eksikliğinin 357,75 TL’nin üstünde olması nedeniyle, sözkonusu işyerinde 2021/Ocak ila 2021/Aralık ayı için aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bildirilen tüm sigortalılarından dolayı destekten yararlanılamayacak olup; yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan destek tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden geri alınacaktır.

2.3.4. 2021/Ocak ila 2021/Aralık Aylarında/Dönemlerinde Bildirilen Sigortalı Sayısının 2020 yılı Ocak ila Aralık Ayında/Döneminde En Az Bildirim Yapılan Aydaki/Dönemdeki Sigortalı Sayısından Az Olmaması

Destekten yararlanılacak ayda/dönemde aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalıların sayısının, 2020 yılı Ocak ila Aralık ayı/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında olması halinde, en az sigortalı sayısının altında bildirim yapılan ayda/aylarda destekten yararlanılamayacaktır.

Buna göre; destekten yararlanılacak aydaki/dönemdeki sigortalı sayısı ile en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının tespitinde;

– Gün bildirimi yapılmayan (0 gün bildirilmiş) sigortalılar (destekten yararlanılacak ayda/dönemde eksik gün nedeni 2-Ücretsiz İzin, 18-Kısa Çalışma Ödeneği, 21-Diğer Ücretsiz İzin, 27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler, 28-Pandemi Ücretsiz İzin, 29- Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer olarak seçilen sigortalılar hariç) ile uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılmayanlar dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla 2, 7, 12, 19, 21, 22, 23, 25, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 ve 50 nolu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.

– Her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.

– Bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip aynı ay içinde ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlamış olması halinde, bu sigortalı için ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.

– Aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde, bir sigortalının birden fazla belge türü/kanun türü ile bildirilmiş olması halinde, bu sigortalı için ilgili dönemde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.

– Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.

3- 2021 YILINDA TESCİL EDİLMİŞ/EDİLECEK OLAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER

3.1- Kapsama Giren Sigortalılar

Uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 90, 91, 92 nolu belge türlerinden dolayı anılan madde hükümlerinden yararlanılacaktır. Dolayısıyla uzun vadeli sigorta kollarına tabi tutulmayan sigortalılar bakımından söz konusu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Örnek 32: 2021 yılı Ocak ayında;

(1) nolu belge türünden 5 sigortalı,

(2) nolu belge türünden 3 sigortalı,

(13) nolu belge türünden 2 sigortalı,

(23) nolu belge türünden 2 sigortalı,

bildirildiği varsayıldığında, 2021 yılı Ocak ayında (1) ve (13) nolu belge türlerinden bildirilen sigortalılardan dolayı destekten yararlanılacaktır.

3.2- Destekten Yararlanılacak Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması

2021 yılının esas alınacak ilgili ayında, yasal süresinde verilen veya re’sen düzenlenen asıl, ek belgelerin/beyannamelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır. Bu nedenle elde işlem yapmayı gerektirecek rapor, mahkeme kararları vs. varsa işlemlerinin bir an önce yapılması gerekmektedir.

Her durumda özel veya kamu sektörü ayrımı yapılmaksızın 28.2.2022 tarihinden sonra işleme alınacak olan 2021 yılının ilgili ayına ilişkin asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102. maddesinde belirtilen ve yasal süresinde verildiği kabul edilen belgelerden kaynaklanan asıl veya ek belgeler dahil) gün sayısı ile prime esas kazanç tutarı dikkate alınmayacaktır.

2021 yılında tescil edilmiş veya edilecek olan işyerleri bakımından bir önceki yılın baz alınacak aynı ayında işyeri kanun kapsamında olmadığından veya 2020 yılı öncesi tescil edilmiş olup 2020 yılında hiç bildirim yapılmayan işyerleri için uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır. Dolayısıyla, 2021 yılında tescil edilen işyerlerinde 147 TL (0510 ve 0520 işkolu kodlu ve 4, 5, 35, 36 ve 55 nolu belge türleri işyerlerinde yer altında çalıştırılan sigortalılar için 392 TL), 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 294 TL ve altında günlük sigorta primine esas kazanç bildirilmiş olunması şartı aranmadan prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırları arasında bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları hesaplamada esas alınacaktır.

Örnek 33: 2021/Ocak ayında bildirilen sigortalılar:

Sigortalı 2021 yılı belge türü 2021 yılı gün sayıları Toplam SPEK tutarı TL Günlük SPEK tutarı TL Baz alınacak günlük SPEK tutarı TL Uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı
(a) 1 30 3600 120 Yok 30
(b) 1 30 3600 120 Yok 30
(c) 1 30 3600 120 Yok 30
(d) 1 30 3900 130 Yok 30
(e) 2 30 4200 140 Yok
(f) 2 30 4500 150 Yok
(g) 24 30 4800 160 Yok 30
(h) 35 30 5100 170 Yok 30
            180 gün

2021/Ocak ayı için baz alınacak günlük prime esas kazanç tutarı olmadığından, uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılardan 1 numaralı belge türü ile bildirilen a, b, c, d sigortalıları ile 24 ve 35 nolu belge türü ile bildirilen g ve h sigortalılarına ilişkin yapılan bildirimlerden dolayı işverenin yararlanabileceği toplam gün sayısı 180 gün olarak tespit edilecektir.

3.2.1. Destekle sağlanacak indirim tutarı ilgili ayda verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki prim ödeme gün sayısının 2,50 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanacaktır.

3.2.2. İlgili ay için verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki prim ödeme gün sayısının 2,50 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanan destek tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

3.3- Destekten Yararlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar

3.3.1. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Yasal Süresinde Verilmesi

Destekten yararlanılabilmesi için 2021 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi gerekmektedir. Buna göre yasal süresi içinde verilen asıl ve ek belgelerdeki/beyannamelerdeki toplam gün sayısından yine yasal süresinde verilen iptal belgelerindeki/beyannamelerindeki gün sayısı düşülerek yararlanılabilecek prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

Örnek 34: 2021/Ocak ayında destekten yararlanacak işyerinin, 2021/Ocak ayı için uzun vadeli sigorta kollarını içeren 1 nolu belge türünden,

15 sigortalı için yasal süresinde asıl ile 300 gün,

5 sigortalı için yasal süresinde iptal ile 100 gün,

3 sigortalı için yasal süresinde ek ile 90 gün,

Prim ödeme gün sayısı ile bildirildiği varsayıldığında; 300-100+90=290 gün prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

3.3.1.1. Yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını arttıracak mahiyetteki ek aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Buna karşılık yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını azaltacak mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplamasında dikkate alınacaktır.

Örnek 35: 34 nolu örnekte 2 sigortalı için yasal süresi dışında ek aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 60 gün prim ödeme gün sayısı bildirildiği varsayıldığında; yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki sigortalılardan dolayı destekten yararlanamayacağından, 300-100+90=290 gün prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında dikkate alınacaktır. (Yasal süresi dışında verilen 60 günlük ek aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki gün sayısı hesaplamada dikkate alınmayacaktır.)

Örnek 36: 2021 yılı Şubat ayında 4 sigortalı için 120 gün bildirim yapılmıştır.

27.4.2021 tarihinde ilave 2 sigortalı için 60 gün ek prim hizmet belgesi verilmiştir.

25.6.2021 tarihinde 2 sigortalı için 40 gün iptal aylık prim hizmet belgesi verilmiştir.

Bu bilgilere göre 27.4.2021 tarihinde yasal süresi dışında verilen ek aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki gün sayıları destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesabında dikkate alınmayacaktır. Buna karşılık 25.6.2021 tarihinde yasal süresi dışında verilen iptal aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile sigortalıların prim ödeme gün sayılarında azalış meydana geldiğinden ve dolayısıyla destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı azalacağından, işyerinin 2021 yılı Şubat ayı için fazladan yararlandığı 40×2,5=100 TL tutarındaki asgari ücret desteği iptalden kaynaklanan ve işverene iade edilecek olan sigorta primi tutarından az olacağından destekten yararlanmaya devam edilecek olup 100 TL ise Türkiye İş Kurumuna iade edilecektir.

3.3.1.2. Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmemesi halinde belgelerin/beyannamelerin yasal süresinde verilmediği aylar/dönemler için destekten yararlanılamayacaktır.

Örnek 37: 2021/Ocak ayı için uzun vadeli sigorta kollarını içeren aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmediği ancak diğer aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verildiği varsayıldığında, yalnızca yasal süresinde verilmeyen 2021/Ocak ayından dolayı destekten yararlanılamayacaktır.

3.3.2. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinden veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinden Kaynaklanan Sigorta Primlerinin Yasal Süresinde Ödenmesi

2021 yılında tescil edilmiş/edilecek olan işyerleri ile 2020 yılından önce Kanun kapsamına alınmış ancak 2020 yılında sigortalı çalıştırmamış veya 2020 yılının en son bildirim yapılan ayından 2020 yılı sonuna kadar hiç bildirim yapılmayan işyerleri (2020 yılının en son bildirim yapılan ayından sonraki döneme karşılık gelen 2021 yılındaki dönemler) için söz konusu destekten yararlanılması bakımından aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmesinin yanı sıra tahakkuk edecek olan sigorta primlerinin de yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla 2021 yılına ilişkin olduğu ayı/dönemi takip eden ayda ödenmesi gereken son tarihe kadar sigorta primlerinin ödenmemiş olması halinde destekten yararlanılması mümkün olmayacaktır.

Örnek 38: 2021/Ocak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden kaynaklanan sigorta priminin süresi içinde ödenmiş olduğu varsayıldığında destekten yararlanılması mümkün olacaktır.

3.3.3. Destekten Yararlanılabilmesi İçin Kuruma Vadesi Geçmiş Borcun Bulunmaması veya Söz Konusu Borcun 6183 Sayılı Kanunun 48 İnci Maddesine Göre Taksitlendirilmiş Olması

Destekten yararlanılabilmesi için 2021 yılında Kuruma vadesi geçmiş borcun bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.

Bu bakımdan, Kuruma vadesi geçmiş borcu bulunan işverenler, borç ödenmediği sürece veya 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre taksitlendirilmediği sürece destekten faydalanamayacaktır.

Diğer taraftan, Kuruma vadesi geçmiş borcu bulunan işverenin söz konusu borcu ödemesi veya 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre taksitlendirmesi halinde, borcun ödendiği veya 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre taksitlendirmenin yapıldığı tarih itibariyle yasal verilme süresi geçmemiş ilk aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlamak üzere diğer koşulların sağlanması kaydıyla destekten yararlanması mümkün olacaktır.

Örnek 39: 2021/Ocak ayına ait sigorta priminin Şubat ayı sonuna kadar ödenmemiş ve 13.5.2021 tarihinde ödenmiş olması halinde vadesi geçmiş prim borcu olması nedeniyle 2021/Ocak-Şubat-Mart ayları için destekten yararlanılması mümkün olamayacak; buna karşın 2021/Nisan ayı aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlamak üzere öngörülen diğer koşulların da sağlanması kaydıyla destekten yararlanılması mümkün olabilecektir.

Örnek 40: İşverenin Kuruma olan vadesi geçmiş borcunu 10.8.2021 tarihinde ödediği varsayıldığında, 10.8.2021 tarihi itibariyle yasal olarak verilme süresi dolmamış olan 2021/Temmuz ayı aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlamak üzere öngörülen diğer koşullarında sağlanması kaydıyla destekten yararlanabilecektir.

Örnek 41: (A) işverenin (B) sigortalısına ait işe giriş bildirgesini yasal süresinde vermemesi nedeniyle uygulanan idari para cezasının 5.3.2021 tarihinde kendisine tebliğ olunduğu varsayıldığında, söz konusu idari para cezası borcunun 20.3.2021 tarihine kadar ödenmemesi halinde, kesinleşmiş olan idari para cezasının ödeneceği tarihe kadar destekten yararlanılması mümkün değildir.

Örnek 42: 41 nolu örnekteki idari para cezası borcunun 19.8.2021 tarihinde ödendiği varsayıldığında, 19.8.2021 tarihi itibariyle yasal olarak verilme süresi dolmamış olan 2021/Temmuz ayı aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlamak üzere öngörülen diğer koşulların da sağlanması kaydıyla, destekten yararlanılabilecektir.

Destekten yararlanılan ayda Kuruma vadesi geçmiş borcu bulunmayan işyeri işvereni tarafından destekten yararlanılan ay için yasal süresi dışında ek aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmesi veya belge türü/kanun türü değişikliği yapılması gibi nedenlerden dolayı destekten yararlanılan ay için geriye yönelik olarak 28.2.2022 tarihinden önce borç ortaya çıkması durumunda, söz konusu borç tahakkuk ettiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar ödenir veya 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre taksitlendirme yapılırsa bu borçtan dolayı borç tahakkuk edilen ay için asgari ücret desteği verilmez ancak diğer aylar için işverenin asgari ücret desteğinden yararlandırılması sağlanır. Borcun belirtilen tarihe kadar ödenmemesi halinde borcun ödendiği tarihe kadar yararlanılmış asgari ücret destekleri gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınır.

Örnek 43: (A) işyeri için 2021/Mart ayında 1 nolu belge türü ile bildirilen 5 sigortalı için destekten yararlanılmıştır. Ancak 5 sigortalıdan (B) sigortalısının prime esas kazancının 300 TL eksik bildirilmesi nedeniyle yasal süresi dışında verilen ek aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden dolayı 21.5.2021 tarihi itibariyle borç tahakkuk ettiği varsayıldığında; 30.6.2021 tarihine kadar borcun ödenmesi veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre taksitlendirilmiş olması halinde, 2021/Mart ayı için asgari ücret desteği verilmez ve verilmiş olan asgari ücret desteği gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınır ancak 2021/Nisan, Mayıs ayları için işveren destekten yararlandırılır. Ancak borcun 30.9.2021 tarihinde ödenmesi halinde 2021/Ağustos (Ağustos ayı dahil) ayına kadar yararlanılmış asgari ücret destekleri gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınır.

Örnek 44: 43 nolu örnekteki işyerinin ek aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden kaynaklanan borcunu 23.9.2021 tarihinde ödediği varsayıldığında, 2021/Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları için destekten yararlanılamayacak, yararlanılmış destek tutarı olması halinde yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

3.3.4. 2021 Yılı Ocak ila Aralık Ayları/Dönemleri İçin Çalıştırdığı Kişileri Sigortalı Olarak Bildirmemesi veya Bildirdiği Sigortalıları Fiilen Çalıştırmaması

Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan 2021 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği ya da prime esas kazancını eksik bildirdiği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenlerin destekten yararlanması mümkün bulunmadığından, bu işverenler 2021 Ocak (Daha sonra tescil edilmiş ise tescil ayı) ila 2021 Aralık ayları/dönemleri için destekten yararlanamayacağı gibi 2021 yılı Ocak ila Aralık aylarında/dönemlerinde yararlanılmış destek tutarı olması halinde ise yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

Örnek 45: (A) işverenin 2021 yılı Nisan ayında (B) sigortalısını Kuruma bildirmediğinin 19.9.2021 tarihinde tespit edildiği varsayıldığında, işveren 2021 Ocak (Daha sonra tescil edilmiş ise tescil ayı) ila 2021 Aralık ayları/dönemleri için destekten yararlanamayacağı gibi 2021 yılı Ocak ila Aralık aylarında/dönemlerinde yararlanılmış destek tutarı olması halinde yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

Örnek 46: (A) işverenine ait işyerinden 2021/Ocak ayında yapılan tüm bildirimlerin sahte olduğunun 21.8.2021 tarihinde tespit olunduğu varsayıldığında, yararlandırılmış olan destek tutarı Türkiye İş Kurumuna iade edilecek ve işverenin ödemiş olduğu sigorta primleri Kuruma irad kaydedilecektir.

Örnek 47: 5.2.2021 tarihinde tescil edilen işyerinde 5 adet sigortalı çalıştıran (A) işverenin 2021 yılı Nisan ayına ilişkin olarak (B) sigortalısını çalıştırmadığı halde Kuruma bildirdiğinin 15.10.2021 tarihinde tespit edildiği varsayıldığında, işveren 2021/Şubat ayı ve takip eden aylar için aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bildirilen tüm sigortalılardan dolayı destekten yararlanamayacak olup, ilgili ay/aylarda destekten yararlanılmış olması halinde, yararlanılan destek tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden geri alınacaktır.

Bununla birlikte, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan 2021/Ocak ila 2021/Aralık döneminde ilgili ayda toplam 2021 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (357,75 TL’yi) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının veya hiç bildirim yapılmadığının tespiti durumunda Kurumca işverene yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerlerinde 2021 yılı asgari ücret desteğinden yararlanılacaktır. Tespit edilen eksikliğin on beş günlük sürenin dışında giderilmesi halinde sözkonusu işyerinde 2021 Ocak ila 2021 Aralık ayları/dönemleri için destekten yararlanılamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte işverenden geri alınacaktır.

Diğer taraftan prime esas kazancı aylık brüt asgari ücretin onda birini (357,75 TL’yi) geçmeyecek tutarda hiç bildirilmemiş olanların sigortalılık bildirimlerinin de süresinde yapılmadığının tespiti durumunda Kanunun geçici 85. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, yararlandırılan asgari ücret destek tutarları gecikme zammı ve gecikme cezasıyla birlikte geri alınacaktır.

Buna göre 2021 Ocak ila 2021 Aralık döneminde tek bir ayda dahi 2021 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini geçen tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti halinde 2021 Ocak ila 2021 Aralık ayları/dönemleri için destekten yararlanılamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte işverenden geri alınacaktır.

Örnek 48: (A) işverenine ait işyerinde Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan denetimde 2021/Ocak ayında;

– Kuruma bildirilen sigortalı (B)’nin 150,00 TL tutarında prime esas kazancının eksik bildirildiğinin,

– Çalıştırdığı (C) kişisini sigortalı olarak Kuruma bildirmediğinin,

– (D) ve (E) sigortalılarını fiilen çalıştırmadığı halde Kuruma bildirdiğinin,

tespit edildiği varsayıldığında; 2021/Ocak ayında sigortalı (B) için tespit edilen prime esas kazanç tutarı her ne kadar 357,75 TL’nin altında olsa da, sözkonusu işyerinde aynı ayda hem kayıt dışı sigortalı hem de sahte sigortalılık tespitinin yapıldığı dikkate alındığında, 2021/Ocak ila 2021/Aralık ayı için aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bildirilen tüm sigortalılarından dolayı destekten yararlanılamayacak olup; yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan destek tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden geri alınacaktır.

4- SİGORTA PRİMLERİNİN İŞVEREN VE SİGORTALI HİSSELERİNİN TAMAMININ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANDIĞI DURUMLARDA VERİLECEK DESTEK TUTARI

Sigorta primlerinin işveren ve sigortalı hisselerinin tamamının devlet tarafından karşılandığı teşvikler kapsamında sigortalı istihdam ediliyor olması halinde, işverenlerin bu kapsamdaki sigortalıları için ödeyeceği sigorta primlerinin tutarının İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olduğu durumlarda, sadece işverenin ödeyeceği tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanılabilecektir.

4.1- 1.1.2021 Tarihinden Önce Tescil Edilmiş Olan İşyerlerinde Yapılacak İşlemler

2020 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinde kayıtlı sigortalılardan günlük prime esas kazancı 147 TL ve altında, 0510, 0520 işkolu kodu ve 4, 5, 35, 36 ve 55 nolu belge türleri verilen işyerleri bakımından günlük prime esas kazancı 392 TL ve altında veya 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 294 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayılarını geçmemek üzere, cari ayda gönderilen uzun vadeli sigorta kollarını içeren aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bildirilen toplam prim ödeme gün sayıları ile karşılaştırılmak suretiyle bulunacak prim ödeme gün sayısının 2,50 rakamı ile çarpılması suretiyle destekten yararlanılacak tutar bulunacaktır.

Örnek 49: 6. bölgede kurulu bulunan işyerinin 2020/Mart ayında bildirilen sigortalıları:

Sigortalı 2020 yılı belge türü 2020 yılı kanun türü 2020 yılı gün sayıları Toplam SPEK tutarı TL Günlük SPEK tutarı TL Baz alınacak günlük SPEK tutarı TL Uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı
(a) 1 05510 30 3000 100 147 30
(b) 1 05510 30 3000 100 147 30
(c) 1 26322 30 3300 110 147 30
(d) 1 26322 30 6000 200 147
(f) 2 Yok 30 3000 100 147
(g) 24 4857 30 3300 110 147 30
Toplam             120 Gün

  1. bölgede kurulu bulunan işyerinin 2021/Mart ayında bildirilen sigortalıları:
Sigortalı 2021 yılı belge türü 2021 yılı kanun türü 2021 yılı gün sayıları Toplam SPEK tutarı TL
(a) 1 05510 30 3600
(b) 1 05510 30 3600
(d) 1 26322 30 7800
(f) 1 26322 30 3600
(ı) 1 26322 30 3600
(g) 24 26322 30 3600
Toplam     180  

Bu durumda, 2020/Mart ayında 26322 sayılı kanun türü ile bildirilen ve günlük kazancı 147 TL altında olan sigortalıların prim gün sayıları (30 gün) ile 05510 (60 gün) ve 4857 (30 gün) sayılı kanun türü ile bildirilen ve günlük kazancı 147 TL altında olan sigortalıların gün sayıları toplamı (120 gün) üzerinden destekten yararlanılacak toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

Dolayısıyla örneğimizdeki işyeri işverenine 2021 yılı Mart ayında bildirdiği uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan sigortalılarının gün sayısı toplamı 180 gün olmasına rağmen, azami destek verilecek olan gün sayısı bir önceki yıldaki günlük prime esas kazanç tutarı 147 TL ve altında olanların toplam gün sayısını geçemeyeceğinden, 120 gün üzerinden asgari ücret desteği verilecektir.

Örnek 50: 2020/Haziran ayında (A) işyerinde çalıştırılanlara ilişkin belge ve kanun türü ile gün ve kazanç tutarları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Sigortalı 2020 yılı belge türü 2020 yılı kanun türü 2020 yılı gün sayıları Toplam SPEK tutarı TL Günlük SPEK tutarı TL Baz alınacak günlük SPEK tutarı TL Uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı
(a) 1 05510 30 3000 100 147 30
(b) 1 05510 30 3000 100 147 30
(c) 1 05510 30 3300 110 147 30
(d) 1 15921 30 3600 120 147 30
Toplam             120 gün

Bu işyeri için 2021 yılının aynı ayı olan Haziran ayında çalıştırılan sigortalılara ilişkin tablonun aşağıdaki gibi gerçekleştiği varsayıldığında;

Sigortalı 2021 yılı belge türü 2021 yılı kanun türü 2021 yılı gün sayıları Toplam SPEK tutarı TL
(a) 1 05510 30 3600
(b) 1 05510 30 3600
(c) 1 05510 30 3600
(e) 1 05510 30 3600
(f) 1 05510 30 3600
Toplam     150 gün  

Bu durumda, 2020/Haziran ayında 15921 sayılı kanun türü ile bildirilen ve günlük kazancı 147 TL altında olan sigortalının prim gün sayısı (30 gün) ile 05510 sayılı kanun türü ile bildirilen ve günlük kazancı 147 TL altında olan sigortalıların gün sayıları (90 gün) toplamı (120 gün) üzerinden destekten yararlanılacak toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

2020 yılının aynı ayında 15921 Kanun türünden yararlanan sigortalının bilahare işten çıkmış olmasına rağmen, 2021/Haziran ayında hesaplanacak prim gün sayısının hesabında çıkan sigortalının gün sayısı da dikkate alınacaktır. Dolayısıyla 2021 yılının aynı ayında destekten yararlanılacak azami gün sayısı yine 120 gün olacaktır.

4.2- 1.1.2021 Tarihi ve Sonrasında Tescil Edilmiş Olan İşyerlerinde Yapılacak İşlemler

2021 yılında tescil edilmiş veya edilecek olan işyerleri bakımından uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden ve sigorta primlerinin işveren ve sigortalı hisselerinin tamamının devlet tarafından karşılandığı teşvikler kapsamındaki kanun türü seçilerek gönderilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki kayıtlı sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları birlikte değerlendirilmek suretiyle destekten yararlanılmaya ilişkin bulunacak gün sayısının 2,50 rakamı ile çarpılması suretiyle destekten yararlanılacak tutar bulunacaktır.

Örnek 51: 6. bölgede kurulu bulunan işyerinin 2021/Mart ayında bildirilen sigortalıların;

Sigortalı 2021 yılı belge türü 2021 yılı kanun türü 2021 yılı gün sayıları Toplam SPEK tutarı TL
(a) 1 05510 30 3900
(b) 1 05510 30 3900
(d) 1 26322 30 3600
(f) 1 26322 30 3600
(ı) 1 26322 30 4200
(e) 1 Yok 30 3900
(g) 24 4857 30 3900
Toplam     210  

2021/Mart ayında işverene verilecek asgari ücret destek tutarı 210 x 2,50=525 TL olacaktır.

Örnek 52: (A) işvereninin 2021/Eylül ayında destekten yararlandığı tutarın 750 TL ve 2021/Ekim ayı bildirimlerinin aşağıdaki tablodaki gibi olduğu varsayıldığında;

Sigortalı 2021 yılı belge türü 2021 yılı kanun türü 2021 yılı gün sayıları Toplam SPEK tutarı TL Ödenecek Prim Tutarı TL
(a) 1 26322 30 3.577,50 Yok
(b) 1 26322 30 3.577,50 Yok
(c) 1 26322 30 3.577,50 Yok
(d) 1 26322 30 3.577,50 Yok
(e) 1 26322 30 3.900,00 111,26
Toplam     150 gün    

İşveren 26322 kanun türünden yararlandığı için ve asgari ücretin üstünde ücret ödediği 1 sigortalısı olduğu için ödeyeceği prim tutarı örnekte olduğu gibi 111,26 TL dir. Bu işveren 2021/Eylül ayı için toplam 750 TL destek alması gerekirken, işverenin ödeyeceği sigorta primlerinin tutarının İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olduğu durumlarda, sadece işverenin ödeyeceği tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanılabileceğinden, 111,26 TL tutarında destek alacaktır.

  1. ALTİŞVERENİ BULUNAN İŞYERLERİ VE ALT İŞVERENLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

5510 sayılı Kanun uyarınca alt işverenler için müstakil işyeri dosyası tescil edilmediğinden ve alt işverenler sosyal sigorta yükümlülüklerini asıl işverene ait işyeri dosyası üzerinden yerine getirdiklerinden, alt işvereni olan işyeri dosyalarında alt işverenlerin kendi çalıştırmış oldukları sigortalılarının asgari ücret desteğinden yararlanmaları için alt işverenlerin 7333 sayılı Kanunun uygulanacağı 1.1.2021-31.12.2021 döneminde faaliyetine devam ediyor veya faaliyete yeni başlayacak olması gerekmektedir.

Bu bakımdan, alt işverenler için uygulanacak olan asgari ücret desteğinin, alt işverenlerin kendilerine ait alt işverenlik tescillerinin; 1.1.2021 tarihinden önce yapılmış olması ve 2021 yılında da faaliyetine devam ediyor olması halinde bu genelgenin 2 numaralı bölümünde açıklanan usul ve esaslar, 1.1.2021 tarihinden sonra yapılmış/yapılacak olması halinde ise yine bu genelgenin “3- 2021 Yılında Tescil Edilmiş/Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş ve İşlemler” başlığında belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak her bir alt işveren için ayrı ayrı uygulanacaktır.

Bu kapsamda,

– Asgari ücret desteğinin hesaplanmasında, prim ödeme gün sayısının, toplam sigortalı sayısının, 2020 yılındaki uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen en az bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısının ve prime esas kazançların hesabı konusundaki bu genelgede belirtilen hususlar, asıl işveren ve her bir alt işveren yönüyle ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Örnek 53: 2020/Mart ayında (A) asıl işvereni tarafından bildirilen sigortalılar;

Sigortalı 2020 yılı belge türü 2020 yılı gün sayıları Toplam SPEK tutarı TL Toplam SPEK tutarı TL Baz alınacak günlük SPEK tutarı TL Uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı
(a) 1 30 3000 100 147 30
(b) 1 30 3000 100 147 30
(c) 1 30 3300 110 147 30
(d) 1 30 4500 150 147
(e) 2 30 3000 100 147
Toplam           90 gün

2020 Mart ayında (B) alt işvereni tarafından bildirilen sigortalılar;

Sigortalı 2020 yılı belge türü 2020 yılı gün sayıları Toplam SPEK tutarı TL Toplam SPEK tutarı TL Baz alınacak günlük SPEK tutarı TL Uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı
(f) 2 30 3000 100 147
(g) 24 30 3600 120 147 30
Toplam           30 gün

2021 Mart ayında (A) asıl işvereni tarafından bildirilen sigortalılar;

Sigortalı 2021 yılı belge türü 2021 yılı gün sayıları Toplam SPEK tutarı TL Uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı
(k) 1 30 3600 30
(l) 1 30 3900 30
(m) 1 30 4200 30
(n) 1 30 6000 30
(o) 2 30 5400
        120 gün

2021 Mart ayında (B) alt işvereni tarafından bildirilen sigortalılar;

Sigortalı 2021 yılı belge türü 2021 yılı gün sayıları Toplam SPEK tutarı TL Uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı
(y) 1 30 3600 30
(g) 1 30 3900 30
        60 gün

Bu durumda;

(A) işverenin yararlanabileceği toplam gün sayısı 90 gün,

(B) alt işverenin yararlanabileceği toplam gün sayısı 30 gün, olacaktır.

Örnek 54: 5.1.2021 tarihinde tescil edilen (A) asıl işverenince 2021/Mart ayında bildirilen sigortalılar:

Sigortalı 2021 yılı belge türü 2021 yılı gün sayıları Toplam SPEK tutarı TL Günlük SPEK tutarı TL Baz alınacak günlük SPEK tutarı TL Uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı
(a) 1 30 3600 120 Yok 30
(b) 1 30 3600 120 Yok 30
(c) 1 30 4500 150 Yok 30
(d) 1 30 5100 170 Yok 30
(e) 2 30 3600 120 Yok
Toplam           120 gün

2021 Mart ayında (B) alt işvereni tarafından bildirilen sigortalılar;

Sigortalı 2021 yılı belge türü 2021 yılı gün sayıları Toplam SPEK tutarı TL Günlük SPEK tutarı TL Baz alınacak günlük SPEK tutarı TL Uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı
(f) 2 30 4200 140 Yok
(g) 24 30 4800 160 Yok 30
(h) 35 30 6000 200 Yok 30
Toplam           60 gün

2021 Mart ayında (C) alt işvereni tarafından bildirilen sigortalılar;

Sigortalı 2021 yılı belge türü 2021 yılı gün sayıları Toplam SPEK tutarı TL Günlük SPEK tutarı TL Baz alınacak günlük SPEK tutarı TL Uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı
(i) 1 30 4500 150 Yok 30
(j) 24 30 5100 170 Yok 30
Toplam           60 gün

(A) işverenin yararlanabileceği toplam gün sayısı 120 gün,

(B) ve (C) alt işverenlerinin yararlanabileceği toplam gün sayısı 60’ar gün, olacaktır.

Örnek 55: (A) asıl işvereni ile (B) ve (C) alt işverenlerince 2020 Ocak ila aylarında/dönemlerinde en az sigortalı bildirimi yapılan ayların/dönemlerin aşağıdaki gibi varsayıldığında;

  En Az Sigortalı Bildirimi Yapılan Ay Sigortalı Sayısı
A asıl işveren 2020/Ağustos 30
B alt işveren 2020/Mayıs 22
C alt işveren 2020/Şubat 21

(A) asıl işvereni ile (B) ve (D) alt işverenlerince 2021 Ocak ayında yapılan bildirimlerin aşağıdaki gibi olduğu varsayıldığında;

  2021/Ocak Sigortalı Sayısı Günlük Destek Tutarı 2021/Ocak Desteğe Esas Gün Sayısı 2021/Ocak Destek Tutarı
A asıl işveren 32 2,50 TL 900 2.250 TL
B alt işveren 20  
D alt işveren 10 2,50 TL 300 750 TL

Buna göre;

– (A) asıl işverenince 2021/Ocak ayında bildirilen sigortalı sayısı en az bildirim yapılan sigortalı sayısının (30) üstünde olduğundan 2021/Ocak ayında (A) asıl işvereni destekten yararlanacaktır.

– (B) alt işverenince 2021/Ocak ayında bildirilen sigortalı sayısı en az bildirim yapılan sigortalı sayısının (22) altında olduğundan 2021/Ocak ayında (B) alt işvereni destekten yararlanamayacaktır.

-(D) alt işvereni 1.1.2021 tarihi itibariyle (A) asıl işverenine ait işyeri sicil numarasından tescil edildiğinden 3- 2021 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş Ve İşlemler” başlığında belirtilen usul ve esaslara göre destekten yararlanacaktır.

– (C) alt işvereninin 1.1.2021 tarihi itibariyle başka bir asıl işverene ait dosyadan veya kendi adına bir dosyadan tescil edilmesi halinde; 3- 2021 Yılında Tescil Edilmiş/Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş Ve İşlemler” başlığında belirtilen usul ve esaslara göre destekten yararlanacaktır.

Diğer taraftan, “3-2021 Yılında Tescil Edilmiş/Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş Ve İşlemler” başlığında belirtilen usul ve esaslara göre destekten yararlanan alt işverenin Kuruma borcunun bulunması halinde;

– Asıl işveren, “3-2021 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş Ve İşlemler” başlığında belirtilen usul ve esaslara göre destekten yararlanıyorsailgili alt işveren ile asıl işveren destekten yararlandırılmayacaktır.

– Asıl işveren “2- 1.1.2021 Tarihinden Önce Tescil Edilmiş İşyerlerine İlişkin İş Ve İşlemler” başlığında belirtilen usul ve esaslara göre destekten yararlanıyorsa yalnızca ilgili alt işveren destekten yararlandırılmayacaktır.

Alt işverenler, yalnızca kendi çalıştırmış oldukları sigortalılara ilişkin borçlardan sorumlu tutulabileceğinden, asıl işverenin veya diğer bir alt işverenin Kuruma borcu bulunmasına rağmen kendi alt işverenliğinden kaynaklanan borcu bulunmayan ve “3-2021 Yılında Tescil Edilmiş/Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş Ve İşlemler” başlığında belirtilen usul ve esaslara göre destekten yararlanan alt işveren destekten yararlanmaya devam edecektir.

Asıl işveren ile alt işverenler bakımından destekten yararlanma usul ve esaslarının tespitinin ayrı ayrı yapılması nedeniyle, alt işverenlerin çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazanç tutarlarını eksik bildirdiğinin, sigortalılarını kayıt dışı çalıştırdığının ya da bildirdiği sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde yalnızca ilgili alt işverenlerin destek tutarları geri alınacak, buna karşın asıl işverenin destek tutarı ise geri alınmayacaktır. Ancak asgari ücret desteğinin iptalinden dolayı alt işverene çıkacak borçlardan asıl işveren de müteselsilen sorumlu olacaktır.

Asıl işverenlerin alt işverenleri ile, alt işverenlerin ise birbirleriyle destekten yararlanmak için istihdamın kaydırılması şeklinde muvazaalı işlem yaptıklarının anlaşılması halinde bu işveren ve alt işverenler hakkında asgari ücret desteğine ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

  1. İHALE MAKAMLARINCA DESTEKTEN YARARLANAN İŞVERENLERİN HAKEDİŞLERİNDEN YAPILACAK KESİNTİLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 85. maddesinde “4734 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu bakımdan, geçici 85. madde kapsamında destekten yararlanan işverenlerin yararlandıkları destek tutarlarının ihale makamlarınca hakedişlerinden kesilebilmesi için, söz konusu destek kapsamında yararlanılan tutar “İdarelerce e-borç sorgulama” ekranından görüntülenerek kesinti yapılacaktır.

  1. EV HİZMETLERİNDE 10 GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILAR İLE KONUT KAPICILIĞI İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILAR

1.1.2021 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun Ek 9. maddesinin birinci fıkrasına göre ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler ile konut kapıcılığı işyerlerinde sigortalı çalıştıran işverenler, Kanunun geçici 85. maddesi uygulamasından 2020 yılında beyan edilen prime esas günlük kazanç tutarının 147,00 TL ve altında olması koşuluyla yararlandırılacaklardır.

İlk defa 1.1.2021 ve sonrasında ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştırması nedeniyle Ek 9. madde kapsamında müracaat eden işverenler ile konut kapıcılığı işyerlerinde sigortalı çalıştıran işverenler hakkında vadesi geçmiş borcun bulunmaması ve cari ay prim borçlarının ödenme zorunluluğu bulunduğundan, bu genelgenin “3- 2021 Yılında Tescil Edilmiş/Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş ve İşlemler” başlığında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde destekten yararlanılacaktır.

  1. ORTAK HÜKÜMLER

8.1- Muvazaalı İşlemlerin Önlenmesi

Asgari ücret desteğinden yararlanmak amacıyla, mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad veya unvan ya da iş birimi olarak faaliyete geçirildiğinin anlaşılması halinde, bu nitelikteki işyeri işverenleri asgari ücret desteğinden yararlandırılmayacak, yararlanılmış olması halinde yararlandırılan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

Örnek 56: 1.1.2021 tarihinden önce tescil edilmiş olan bir işyerinin çalışanlarının tamamının destekten yararlanabilmesi amacıyla tüm sigortalılarını işten çıkartarak, işyerinin ilk defa faaliyete geçen bir işyeri gibi 2021 yılında yeniden tescil edilmiş olduğunun tespit edilmesi üzerine işyeri dosyası iptal edilerek önceki dosya ile birleştirilecek ve bu işyeri söz konusu destekten yararlandırılmayacaktır. Ayrıca, yeni kurulan bir işyeri gibi 2021 yılındaki yararlanmış olduğu tüm aylara ilişkin destek tutarlarının da gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsili gerekecektir.

8.2- Desteğe Esas Gün ve Kazançların Kapsamı

2020 ve 2021 yılının esas alınacak ilgili aylarında/dönemlerinde, prime esas kazanç miktarında ve prim ödeme gün sayısında değişikliğe neden olacak şekilde Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelere veya mahkeme ilamına istinaden, çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmediği, prim ödeme gün sayısını ya da prime esas kazanç tutarını eksik bildirildiğinin veya Kuruma bildirilen sigortalıların fiilen çalışmadığının;

-Yapılan kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilmesi halinde, tutanak tarihinin, -Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, söz konusu yazıların Kuruma intikal tarihinin, -Mahkeme ilamı ile karar verilmesi halinde, mahkemenin kesinleşmiş karar tarihinin, 2020 yılı için özel ve kamu sektörü işyeri ayrımı yapılmaksızın 1.3.2021 tarihinden, 2021 yılı için 28.2.2022 tarihlerinden önce olmasına rağmen aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102. maddesinde belirtilen ve yasal süresinde verildiği kabul edilen belgelerden kaynaklanan asıl veya ek belgeler dahil) Kurum tarafından işleme alınma tarihlerinin 2020 yılı için 1.3.2021, 2021 yılı için 28.2.2022 tarihinden sonra olması halinde prim belgelerindeki/beyannamelerindeki gün ve kazançlar dikkate alınmayacaktır.

Örnek 57: Toplu iş sözleşmesine tabi işyerindeki sigortalıların bildirimlerinin aşağıdaki gibi olduğu varsayıldığında;

2020 yılı Nisan Ayı

Sigortalı 2020 yılı belge türü 2020 yılı gün sayıları Toplam SPEK tutarı TL Günlük SPEK tutarı TL Baz alınacak günlük SPEK tutarı TL Uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı
(a) 1 30 7500 250 294 30
(b) 1 30 7500 250 294 30
(c) 1 30 7500 250 294 30
(d) 1 30 6000 200 294 30
(e) 1 30 6000 200 294 30
Toplam           150 gün

 

2021 yılı Nisan Ayı

Sigortalı 2021 yılı belge türü 2021 yılı gün sayıları Toplam SPEK tutarı TL Günlük SPEK tutarı TL Uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı
(a) 1 30 9000 300 30
(b) 1 30 9000 300 30
(c) 1 30 9000 300 30
(d) 1 30 7500 250 30
(e) 1 30 7500 250 30
Toplam         150 gün

21.1.2021 tarihindeki Yüksek Hakem Kuruluna göre, yukarıdaki toplu iş sözleşmesine tabi işyerindeki işçilerin ücretlerine 2020 yılı için % 20 zam üzerinden toplu iş sözleşmesinin bağıtlanmasına karar verilmiş olması durumunda; yeni toplu sözleşmeye göre 2020 yılı Nisan ayı tablosu aşağıdaki gibi olacaktır.

2020 yılı Nisan Ayı

Sigortalı 2020 yılı belge türü 2020 yılı gün sayıları Toplam SPEK tutarı TL Toplu İş sözleşmesi farkına göre yeni ücret(%20) Toplu iş Sözleşmesi sonrası Günlük SPEK tutarı TL Baz alınacak günlük SPEK tutarı TL Uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı
(a) 1 30 7500 9000 300 294
(b) 1 30 7500 9000 300 294
(c) 1 30 7500 9000 300 294
(d) 1 30 6000 8400 280 294 30
(e) 1 30 6000 8400 280 294 30
Toplam             60 gün

Buna göre, toplu iş sözleşmesi gereği oluşan fark ücretler ilişkin oldukları ayın prime esas kazancına dahil olduğundan, yeni duruma göre daha önce destekten yararlanılan (a), (b) ve (c) sigortalılarının, günlük prime esas kazanç tutarı 294 TL’nin üzerine çıktığından, bu sigortalıların gün sayıları 2021 yılı Nisan ayında destekten yararlanılacak tutarın hesabında dikkate alınmayacaktır. Görüldüğü üzere toplu iş sözleşmesi yapılmadan önce 2021 yılı Nisan ayında destekten yararlanılacak gün sayısının hesabında 2020 yılının aynı ayındaki 150 gün esas alınırken toplu iş sözleşmesinden sonra bu sayı 60 güne düşmüştür.

57 numaralı örnekteki karara göre verilen belgelerin işleme alınma tarihinin 1.3.2021 tarihinden sonra olması halinde söz konusu belgelerdeki gün ve kazanç tutarları asgari ücret destek hesabında dikkate alınmayacaktır.

Örnek 58: 2021 yılında tescil edilmiş bir işyerinde, 30.7.2021 tarihinde işten çıkartılan (A) sigortalısının Ankara İş Mahkemesinde açtığı dava sonucunda, 4.1.2022 tarihinde işe iadesine karar verilmiştir. Bu karara göre işe başlatılan (A) sigortalısı için işveren tarafından iş akdinin feshedildiği ayı takip eden 2021 yılı Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayları için Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102. maddesine göre verilen ek/asıl belge/beyanname nedeniyle belirtilen aylar için asgari ücret desteğinden yararlanabilmesi için bu karara ilişkin düzenlenecek belgelerin/beyannamelerin 28.2.2022 tarihine kadar işleme alınması gerekmektedir.

8.3- Devir, İntikal ve Adres Değişikliklerinde Asgari Ücret Desteğinden Yararlanılması

Bilindiği gibi işyerlerinin devredilmesi veya intikal etmesi durumunda işyerini devralan veya işyeri intikal eden işverenler adına yeni bir dosya açılmayıp mevcut işyeri dosyası üzerinden işyeri bildirgesi alınmak suretiyle işlemler yürütüldüğünden asgari ücret desteği uygulamasında, devredilen veya intikal eden işyerleri bakımından işveren değişikliği üzerinde durulmaksızın işyeri bazında işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Öte yandan adres değişikliği nedeniyle gerek aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine ve gerekse bir ilden başka bir ile nakledilen işyerleri bakımından yeni işyeri dosyası tescil edildiğinden, adres değişikliği nedeniyle yeni tescil edilen işyerleri için işyerinin asgari ücret desteğinden nakledilen eski işyeri koşullarına göre yararlanması gerektiğinden, işyeri tescili aşamasında sigorta primleri teşvik uygulamasında olduğu gibi “adres değişikliği” seçeneği işaretlenmek suretiyle destekten yararlanılacaktır.

8.4- Asgari Ücret Desteğinin Sigorta Prim Borçlarına Mahsup Edilmesi

Bu genelgede belirlenen usul ve esaslara göre bulunacak asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayı takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. İşverenin 28.2.2022 tarihine kadar destekten yararlandığı işyerinden kaynaklı mahsup edilecek prim borcunun olmaması dolayısıyla alacaklı olması durumunda alacaklı olduğu tutar, işverenin Kuruma olan diğer borçlarına (idari para cezası dahil) mahsup edilecektir. Mahsup edilecek başka borcunun olmaması durumunda, 5510 sayılı Kanunun 88. maddesinin onaltıncı fıkrası hükümleri dikkate alınacaktır.

8.5- Tereddüt Edilen Hususlarla İlgili Başvuru Yapılması Gereken Kurum

Kurum ve kuruluşların (işyerlerinin) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvele (genel bütçe kapsamındaki kuruluşlar içine) girip girmediği hususlardaki sorularına ilişkin başvuru mercii Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, ihale makamlarının destek tutarına ilişkin hakedişlerden yaptıkları kesintilerin İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılıp aktarılmayacağı, aktarılacaksa her ay mı yoksa yıl sonunda mı İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılacağı gibi hususlardaki sorularına ilişkin başvuru mercii Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, ihaleyi yapan idarelerin 4734 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler kapsamına girip girmedikleri, yapmış oldukları ihalelerin 7333 sayılı Kanunda belirtilen “sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü hizmet alımı” kapsamına girip girmedikleri gibi hususlardaki sorularına ilişkin başvuru mercii ise Kamu İhale Kurumu olduğundan yukarıda belirtilen hususlarda ilgili kurumlara müracaat edilmesi gerekmektedir.

8.6- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19, 26, 27, 28 ve 30. Maddelerinde Yeralan Teşviklerden Yararlanılması Durumunda Asgari Ücret Desteğinin Hesaplanması

Bilindiği üzere, 4447 sayılı Kanunun geçici 19. maddesinde,

“Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.”

4447 sayılı Kanunun geçici 26. maddesinde,

“Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamaz.”,

4447 sayılı Kanunun geçici 27. maddesinde,

“Birinci fıkra uyarınca destekten yararlananları işe alan işverenler; aynı sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca, bu Kanun ile diğer kanunlarda diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz.”,

4447 sayılı Kanunun geçici 28. maddesinde,

“Birinci fıkra uyarınca destekten yararlananları işe alan işverenler; aynı sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca, bu Kanun ile diğer kanunlarda diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz.”,

4447 sayılı Kanunun geçici 30. maddesinde,

Bu madde kapsamında prim desteğinden yararlanan işverenler; aynı sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca, bu Kanun ile diğer kanunlarda yer alan diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz.“,

hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda, 4447 sayılı Kanunun geçici 19, 26, 27, 28 ve 30. maddelerinde yer alan teşviklerden yararlanan sigortalılar için söz konusu teşviklerden yararlanılan aylarda asgari ücret desteğinden faydalanılamayacaktır.

Ancak, 1.1.2021 tarihinden önce tescil edilmiş işyerleri bakımından 2020 yılının aynı ayında 4447 sayılı Kanunun geçici 19, 26, 27 ve 28. maddelerinde yer alan teşviklerden bildirilen sigortalılar bulunması halinde söz konusu sigortalılar asgari ücret desteğine esas gün sayısının hesabında dikkate alınacaktır.

Örnek 59: (C) işvereni tarafından 2020 yılı Kasım ile 2021/Kasım ayı/döneminde aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılan sigortalıların durumu aşağıdaki gibidir.

 

Kanun Türü 2020/Kasım 2021/Kasım
Kişi Gün Kişi Gün
Kanunsuz
5510 10 300
17103 3 90 3 90
07252 –               – 4 120

İşverenin 2021/Kasım ayında desteğe esas gün sayısı hesaplanırken 2020/Kasım ayında uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere 2021/Kasım ayında uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır.

Bu durumda her ne kadar 2020/Kasım ayında 17103 ve 07252 kanun numarası ile bildirilen sigortalılar asgari ücret desteğinde faydalanamasalar da desteğe esas gün sayısının hesaplanmasında söz konusu sigortalılar da dikkate alınacak olup; 2021/Kasım ayındaki asgari ücret desteğine esas gün sayısı 120+90=210 günü geçmeyecektir.

2021/Kasım ayında bildirilen sigortalılardan 17103 kanun numarası ile bildirilen sigortalılar için asgari ücret desteğinden faydalanılamayacağından, 2021/Kasım ayında 5510 kanun türü ile bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayısı 300 gün 2020/Kasım ayında bildirilen 210 günden fazla olduğundan, 2021/Kasım ayında destekten yararlanılacak gün sayısı 210 olacaktır.

Bu durumda, işverene verilecek destek tutarı 210 x 2,50=525,00 TL dir. Söz konusu işverenin 2021/Kasım ayında 5510 kanun türlü belge için ödeyeceği prim tutarının 500,00 TL, 17103 kanun türlü belge için ödeyeceği prim tutarının ise 1.000,00 TL olduğu varsayıldığında, işverenin 525,00 TL tutarındaki desteğinin 500,00 TL si işveren borcundan mahsup edilecek, 17103 kanun türlü belge için ödeyeceği 1.000,00 TL prim tutarı için ise herhangi bir mahsup işlemi yapılmayacaktır.

8.7- Asgari Ücret Desteğinden Yararlanmak İçin Başvuru Şartı

7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 85. maddesinde öngörülen asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin başvuru şartı aranmayacak olup, genelgede belirtilen şartları taşıyan işverenlerimiz Kanun hükümlerinden yararlanacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir