SGK İşveren Rehberi

2018 Torbada ne var ne yok

2018 Torba Kanun TBMM’de. Bu tasarı ile gerçekleştirilen yapısal reformlar. yatırım, üretim ve istihdamın artırılması, araştırma, geliştirme, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesi, vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen düzenlemeler ile uygulamaya koyduğumuz mali disiplin vc alınan makroekonomik tedbirler sayesinde ülkemiz, gelişmekte olan ülkelerden pozitif yönde ayrışmıştır.

Yapılan çalışmalara ilave olarak hazırlanan bu Tasarıda;

 • Yatırım, üretim ve istihdamın, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
 • Amatör sporun desteklenmesi,
 • Vergi tabanının genişletilmesi,
 • İhtilafların ve belirsizliklerin giderilmesi, İş yapma kolaylığının artırılması,
 • Ekonomik canlılığın ve tasarrufların artırılması,
 • Kamu taşınmazlarının değerlendirilmesi,
 • Enerji verimliliğinin ve enerjide tasarruf sağlayıcı yatırımların teşvik edilmesi, Koruma ve bakım altındaki çocukların istihdamının iyileştirilmesi. yönünde düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda, yatırım ve üretimin teşviki amacıyla;

 • 201 8 ve 2019 yıllarında İmalat sanayii ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinc yönelik makina ve teçhizat alımlarında KDV istisnası ve amortisman uygulama süresinin kısaltılması sağlanmaktadır.
 • Sermaye şirketlerine işe başlanılan dönemi takip eden hesap dönemi sonuna kadar yurtdışından sermaye olarak konulan ancak kullanılmayan veya yatırım teşvik belgesinde öngörülen harcamalarda sarf edilen yabancı paraların değerleme nedeniyle vergiye tabi tutulması önlenmektedir.

Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerinin işyeri yapımına ilişkin mal ve hizmet alımlarının KDV’den istisna tutulması suretiyle sanayicilerimize destek verilmektedir.

Yurtiçinde üretilen taşıtlar üzerindeki imalat sürecinde d)TV -ye tabi malların kullanımından kaynaklanan ÖTV yükü kaldırılarak yerli araç üreticilerinin ithalatçılara göre aleyhte olan durumunun düzeltilmesi sağlanmaktadır.

İstihdamın teşvik edilmesi amacıyla;

 • Asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesini sağlayacak kalıcı düzenleme yapılınaktadır.
 • 2020 yılı sonuna kadar yeni işe alımlarda, gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sigorta prim desteği ilc ücret desteği sağlanmaktadır.
 • imalat sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmelerimize ilave istihdam sağlamaları şartıyla gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asoari ücret üzerinden ücret desteği verilmektedir.

İşverenlcrc asgari ücret desteği verilmesi uygulamasına 201 8 yılında da devam

edilmektedir.

 • Okul öncesi çağındaki çocuklar için kreş vc gündüz bakımevi hizmetlerini sağlayan işverenlerin sağladıkları bu hizmetler sebebiyle kadın hizmet erbabının elde ettiği ücret vergi dışı bırakılmaktadır.

Amatör sporun desteklenmesi amacıyla; Spor Genci Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor ftderasyonlarına tescil edilmiş spor kulüpleri tarafından sporculara yapılan ücret ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin, amatör spor faaliyetlerinde kullanılması yönünde düzenleme yapılmaktadır.

Vergi tabanının genişletilmesi amacıyla;

 • Elektrik motorlu taşıtlar, Motorlu Taşıtlar Vergisi, – Akaryakıt olarak kullanılabilen bazı mallar ÖTV, kapsamına alınmaktadır.

Belirsizliklerin giderilmesi ve ihtilafların ortadan kaldırılması amacıyla;

 • Hizmet erbabına iş sözleşmesi sona erdikten sonra çeşitli adlar altında (iş kaybı, iş sonu, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesi tazminatı gibi) yapılan ödemelerin, ücret olduğu hususu ve gelir vergisi istisnası karşısındaki durumu açıklığa kavuşturulmaktadır.
 • Adi ortaklıklar gibi tüzel kişiliği olmayan veya vakıflar, dernekler ve üniversiteler gibi tüzel kişiliği olan teşekküllerin sona ermesi durumunda, bunlar hakkında sona erme tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak yapılacak tarhiyatların ve kesilecek cezaların muhatabı netleştirilmektedir.
 • Türk Gümrük Tarik Cetvelinde yer alan mer’i G.T.İ.P. numaraları ile Ozel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan listelerdeki mevcut G.T.I.P. numaraları uyumlaştırılmaktadır.
 • Okul aile birlikleri tarafından yapılan kantin kiralaması işlemlerine KDV istisnası tanınmaktadır.
 • 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda yer alan taşıt tanımları, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda yer alan tanımlarla uyumlu hale getirilmektedir.
 • Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim oranı artırılmakta. elektronik ortamda düzenlenmesi gereken belgelerin kağıt ortamında düzenlenmesi ve e-tebligatla ilgili yükümlülüklere uyulmaması halinde kesilecek cezalar netleştirilmektedir.

İş yapma kolaylığının artırılması amacıyla;

 • Arabuluculuk müessesesinde alınacak harç tutarı netleştirilmektedir.
 • Gıda ve ilaç gibi son kullanma tarihi geçen ve imha edilmesi gereken mallar için emsal bedel tespitinin kolaylaştırılmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.
 • Kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini artırmak suretiyle bu kurumların görevlerini yerine getirirken zorunlu olarak ihtiyaç duyduğu verilerin paylaşılmasına imkan sağlanmaktadır.

Ekonomik canlılığın ve tasarrufların artırılması amacıyla: – Konut Hesabı Sistemine işlerlik kazandırılmasına,

 • Bireysel Emeklilik Sisteminin etkinliğinin artırılmasına, – Yeni araç alımının teşvikine, yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.

Kamu taşınmazlarının değerlendirilmesi amacıyla:

 • ()zel bütçeli idarelerin mülkiyetinde bulunan taşınmazları izinsiz kullananlardan ecrimisil tahsil edilmesi ve bu taşınmazların tahliyesine yönelik idari ve hukuki ihtilafların giderilmesi
 • Tarımsal üretim yapmak üzere tarımsal amaçlı kooperatifler ve tarımsal üretici ile kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere tarım kredi kooperatiflerine Hazinc taşınmazlarının, harca esas değerin yarısı üzerinden satılması, sağlanmaktadır.

Enerji verimliliği ve tasarruf sağlayıcı yatırımların teşvik edilmesi amacıyla;

 • Sahibi oldukları veya kira ile kullandıkları meskenlerde, 6446 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükümlerine göre lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsaınında kurdurdukları kurulu gücü azami 10 kW (10 kW dahil) olan, çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinden ürettikleri elektrik enerjisini, son kaynak tedarik şirketlerine satan gerçek kişilerin gelir vergisinden muaf esnaf kapsamına alınması, – Kamu idarelerine enerji perfÖrmans sözleşmesi uygulaması getirilmesi, sağlanmaktadır.

Ayrıca;

Ülke arz güvenliğinin sağlanması ve doğal gazın kesintisiz bir şekilde tüketicilere sunulmasını teminen, uzun dönemli bir kontrat şartı aranmaksızın kısa dönemli spot boru gazı ve sıkıştırılmış doğal gaz ithalatının yapılmasına olanak sağlanması,

 • Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ve Japonya Hükümeti ile Ülkemiz arasında akdedilen İşbirliği Zaptı kapsamında yapılacak nükleer enerji santrali yatırımlarının Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda nükleer enerji santrali için öngörülen teşvik ve desteklerden yararlandırılması,

Yurtiçi pazar payı %2 ‘nin altında olan sıvılaştırılmış petrol gazları dağıtıcı lisansı sahiplerinin, Petrol Piyasası Kanunu gereği ulusal petrol stok mükellefiyeti kapsamındaki stok yükümlülüğünden muaf tutulması,

Türk Petrol Kanunu kapsamında, petrol işlemine etkileri oranında petrol hakkı sahibinin hak ve yükümlülüklerinin ertelenmesine olanak tanıyan ve sadece doğal akt ve savaş halinin sayıldığı mücbir sebep hallerinin, Türk hukukundaki genel yaklaşıma uygun olarak yeniden düzenlenmesi,

Kaynak veya rezerv içermediği halde Maden İşleri Genci Müdürlüğü kayıtlarında ihalelik ruhsal sahası olarak gözüken sahaların sistemden silinebilmesi amacıyla ihalesi iki defa yapılmasına rağmen hakkında müracaatta bulunulmayan sahaların aramalara açık halc getirilmesi,

Kaçak madencilik faaliyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla bu faaliyetlerde bulunanlara hapis cezası getirilmesi ve bu sebeple hapis cezası alanların infazının tamamlanmasından itibaren on yıl boyunca madencilik faaliyetinden men edilmesi,

 • Özel hukuk tüzel kişilerinin işlettikleri yeraltı maden İşletmelerinde olduğu gibi, kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin işlettirdikleri yeraltı maden işletmelerine de işçilik giderleri nedeniyle gerçekleşen maliyet artışlarının karşılanması için destek verilmesi, yönünde düzenlemeler yapılmaktadır.

Koruma ve bakım altındaki çocukların istihdamının iyileştirilmesi amacıyla;

Bu çocuklar hakkında verilen, korunma/bakım tedbiri kararının veya 2828 sayılı Kanunda belirtilen himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren istihdam hakkından yararlanmak üzere başvurma zorunluluğuna ilişkin iki yıl olarak belirlenen süre beş yıla çıkarılmaktadır.

Oğrenim durumlarına uygun olmayan kadrolarda istihdam edilen koruma ve bakım altındaki çocukların ınağduriyetlerinin giderilmesi ve yükseköğrenime devam etmelerinin teşvik edilmesi amacıyla öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanması sağlanmaktadır.

Yukarıda belirtilen vergisel düzenlemeler ve diğer hususlara ilave olarak Tasarıyla;

 • ()ğrenim görmekle olan çocukların anne veya babasından dolayı hak kazanmış olduğu pasaport hakkının, çalışmaya devam edilmesi halinde de korunması,

Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek sözleşmeli bilişim personeli sayısının ve bunlara ödenecek ücret tavanının artırılması.

Kuruluşların özelleştirme kapsamına alınmasında, ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlanması amaçlarına ilave olarak kamuya gelir elde edilmesi veya belirlenecek sair bir gerekçe ile özelleştirilebilmesi,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı teşkilat yapısının, bazı daire başkanlıkları birleştirilmek ve yeniden isimlendirilmek suretiyle yeniden düzenlenmesi,

 • Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan asgari nispi ödeme oranının kaldırılması, hizmet ihracatında nispi ödemenin tahsil edilmemesi ve hizmet sektöründe bir İhracatçılar Birliği kurulması halinde gelirlerini oluşturmak üzere giriş ve yıllık aidat belirlenmesi,
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan tahsis edilebilecek olan %5′ lik kısmın, engellilerin ve yaşlıların topluma uyumunu kolaylaştıracak proje, faaliyet, yapım ve kiralama İşlerinde kullanılması,
 • Terör eylemlerinin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinde yardımcı ve faydalı olanlardan hayatını kaybeden sivillerin hak sahiplerinc ikinci istihdam hakkı verilmesi,

Çeyiz hesabı açtıranlara ödenen Devlet katkısının oranı ile azami tutarının artırılması, – Belirlenmiş taşınmazların, bulunduğu bölgede yer alan Süryani cemaatine ait vakıflar arasından Vakıflar Meclisinin kararı ile belirlenecek vakıflar adına, ilgili tapu sicil müdürlüklerince tescil edilmesi, yönünde düzenlemeler yapılmaktadı

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir