SGK İşveren Rehberi

Bu işyerleri için SGK resmi dedi, Danıştay ise özel dedi

22/01/2015 tarihli, 421094 sayih Genel Yazıda Ögretmcnevi ve aksam sanat okullan ile okul ailc birliklcrinin kamu isyeri niteliginde olduklan ve 5335 sayili Ba/i Kanun vc Kanun Iliiknuincle Kararnamelerdc Degisiklik Yapilmasma Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinei fikrasi kapsamma giren kurum vc kurulu,su olarak islem gormcsi gcrcktigi, dolayisiyla isycri maliiyct kodlarmin (1 ) olarak degistirilmcsi gercktiği açıklanmıştır.
Ancak, söz konusu Genel Yazının  uygulanması hususu dava konusu cdilmiş  olup Daniştay 15. Daircsinin karanyla 22/1/2016 tarihli, 421694 sayih Gencl Yazının yiirütmcsinin durdurulmasına hükmcdilmistir.
Bu itibarla, okul ailc birliklcrinin bahse konu genel ya/iya istinadcn (1) olarak değistirilmiş olan mahiyct kodlarının ycnidcn (2) olarak dcğistirilmesi, bundan böyle tescil edilecek  olanlarında mahiyct kodlarının (2) olarak vcrilmcsi gcrckmektcdir.

ÖZETLE: SGK’nın resmi devamlı niteliktedir dediği ;Ögretmcnevi ve aksam sanat okullaı ile okul ailc birliklcrine, 

Danıştay,  hayır.. bu kuruluşlar  resmi değil. Özel ve devamlı niteliktedir dedi.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir