SGK İşveren Rehberi

Bu işyerleri için SGK resmi dedi, Danıştay ise özel dedi

22/01/2015 tarihli, 421094 sayih Genel Yazıda Ögretmcnevi ve aksam sanat okullan ile okul ailc birliklcrinin kamu isyeri niteliginde olduklan ve 5335 sayili Ba/i Kanun vc Kanun Iliiknuincle Kararnamelerdc Degisiklik Yapilmasma Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinei fikrasi kapsamma giren kurum vc kurulu,su olarak islem gormcsi gcrcktigi, dolayisiyla isycri maliiyct kodlarmin (1 ) olarak degistirilmcsi gercktiği […]