SGK İşveren Rehberi

SGK borçları için 31 Ekim son, nasıl ve ne şekilde müracaat edilmeli

SGK borçluların, kapsama giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için 2016/Haziran ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin olup Kanunun yürürlük tarihi olan 19/08/2016 tarihine kadar ödenmemiş olan borçlarını yapılandırabilmelerini teminen 31/10/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili üniteye/birime başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Bu duruma göre Kanunda aksine bir düzenleme olmayan hallerde;
1-SSK (4a)  kapsamındaçalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik
destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için  başvuru formunundoldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

(Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin olarak 6736 sayılı Kanunun 8.maddesinin üçüncü fıkrası ve 9 uncu maddesine göre, 30/6/2016 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup Kanunun yayımlandığı tarihten önce Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilen eksik işçilik tutarı ile 31/10/2016 tarihinden sonra tebliğ edilen eksik işçilik tutarından kaynaklanan prim borçlarının yeniden yapılandırma kapsamına alınabilmesi için; işverenlerce 31/10/2016 tarihine kadar Kuruma yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olması gerekmektedir.)
ÖRNEK: 25/9/2015 tarihinde bitirilmiş olan ihale konusu işle ilgili olarak, işverence 31/10/2016 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunulmamış olduğu varsayıldığında, anılan işverenin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 6736 sayılı Kanuna göre yapılandırılmasına imkan bulunmamaktadır.
2BAĞ-KUR (4b) kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları için başvuru formunun doldurulması suretiyle elden ya da posta yoluyla, herhangi bir sosyal güvenlik ilmüdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan,
a) Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi için  başvuru formunun doldurulmak suretiyle, e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığına,
b) Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ilişkin prim borçları için  başvuru formunun doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığına,
c) İdari para cezası borçları için başvuru formunun doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
d) Ek karşılık prim borçları için  başvuru formunun doldurulmak suretiyle MOSİP Sistemi kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Daire Başkanlığına, başvurulması gerekmektedir.
4-Sosyal güvenlik destek primi borçlarına ilişkin yapılacak başvurular için bu maddenin aşağıda yer alan (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen borçlar dolayısıyla  başvuru formu doldurulacaktır.
Bu nitelikteki borçlar için yapılacak başvuruların yeri, borçluların yaşlılık veya malullük aylığı bağlandığı sigortalılık statüsüne ve borcun 1/10/2008 tarihinden önce veya sonra olmasına göre farklılık arz etmekte olup;
a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için elden ya da posta kanalıyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
b) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan veya çalışması devam edenlerin 1/10/2008 tarihinden önceki veya sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için elden ya da posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimine,
c) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan veya çalışması devam edenlerin 1/10/2008-29/2/2016 tarihleri arasındaki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için elden ya da posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimine,
d) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların 1/10/2008-29/2/2016 tarihleri arasındaki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için elden ya da posta kanalıyla “Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/Ankara” adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri GenelMüdürlüğü, Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına, başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında malullük ve yaşlılık aylığı alanlar yönünden bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere yapılandırma talebinde bulunanlar için birleştirilmiş talep formu oluşturulduğundan, yukarıda belirtilen nitelikteki her bir sosyal güvenlik destek primi borcu yönünden ayrı ayrı başvuru formu düzenlenecektir.
Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı alanların borç dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimince yapılandırma işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra başvuru formları ve ödeme planlarının bir örneği tahsis dosyalarında muhafaza edilmek üzere ilgili ünitelere gönderilecektir.
5-5510 sayılı Kanunun Ek 5 inci ve Ek 6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar, 4(a) İsteğe Bağlı Sigortalılar (506 SK Mülga 85. Md), 4(a) Topluluk Sigortalıları (Avukat/Noter-506 SK Mülga 86. Md.), Yurtdışı Topluluk Sigortalıları (5510 SK 5. Md (g) bendi), Kısmi Süreli Çalışanlardan Ay İçerisinde Eksik Kalan Günlerini İsteğe Bağlı Olarak Ödeyen Sigortalılar ile 2925 Sayılı Kanuna Tabi Tarım Sigortalıları için  başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla sigortalı dosyalarınınbulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
6-5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin prim alacakları için başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla işveren dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
7-5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalıların bu statüden kaynaklanan genel sağlık sigortası prim borçlarını peşin veya 12 ayda eşit aylık taksitle ödeyebilmesi için en geç 31/1/2017 tarihine kadar  formun doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla ikametgahının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
8- 5326 sayılı Kabahatler Kanuna göre tarımsal kesinti sorumlularına uygulanan idaripara cezalarına örneği Ek: 1/j’de yer alan başvuru formunun doldurulmak suretiyle elden yada posta yoluyla tarımsal kesinti sorumlusunun bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Diğer taraftan, gelir testine hiç başvurmayanlardan 6736 sayılı Kanunda öngörülen dört aylık süre içerisinde gelir testine başvuranların, gelir testine müracaatları, aynı zamanda yapılandırma müracaatı olarak kabul edilip, gelir testi sonucuna göre güncellenecek prim borçları 12 ayda eşit aylık taksitler halinde ödenebilecek şekilde yapılandırılacaktır.
Ek karşılık prim borçları yönünden MOSİP Sistemi kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvuruları Kurum internet sayfasında (www.sgk.gov.tr) “E-SGK” menüsünün içerisinde yer alan “MOSİP” üzerinden “Kesenek Bilgi Sistemi” kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle yapılacaktır. Başvuruların onaylanmasını müteakip ödeme planı görüntülenebilecektir.
e-Sigorta kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvurularının www.sgk.gov.tr adresinden e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi / kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle yapılması mümkün bulunmaktadır.
Ancak, kanun kapsamından çıkmış olup daha önce e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almamış veya e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresini unutmuş olan işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacağından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince yeniden yapılandırma başvurularının elden ya da posta kanalıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılması gerekmektedir.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran kamu idarelerinden, kapatılması veya faaliyetine son verilmesi nedeniyle kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifreleri iptal edilenlerin emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile prim borçları, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ilişkin kesenek-kurum karşılığı ile prim borçları yönünden Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığına, idari para cezası borçları yönünden ise işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, elden veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.
e-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurularda, başvuru girişinin yapılması sırasında işverence yapılan işlemin mutlak surette onaylanması gerekmektedir. Onaysız başvurular kabul edilmeyecektir.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan borçlar için e-Sigorta kanalıyla yapılan başvuruların listesi, Kurumumuz işveren intra sisteminde mevcut Tahsilat/Yapılandırmalar/6736 menüsü üzerinden alınacaktır.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce aynı veya farklı illerde birden fazla işyerinin bulunması halinde her bir işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmekle birlikte, başvuru süresi içinde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulduğu halde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulmadığı durumlarda, süresi içinde yapılan başvuru formu ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 2/1/2017 tarihine kadar ibraz edilmek ve yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla, bu işyerleri için de süresi içinde başvuruda bulunulmuş kabul edilerek işlemler sonuçlandırılacaktır.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) veya (3) nolu alt bentleri ile (4) nolu alt bendinden kaynaklanan prim borçları için ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekirken yalnızca biri için başvuruda bulunan sigortalılar, her iki borç türü için de başvuruda bulunmuş kabul edilecektir.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalıların dosyalarının bulunduğu ünitelerin dışında başvuruda bulunmaları halinde başvuru yapılan ünitece yapılandırma işlemleri sonuçlandırılacak ve başvuru formları ile ödeme planlarının bir örneği sigortalının dosyasının bulunduğu üniteye gönderilecektir. Dosyanın bulunduğu ünitece sigortalının sigortalılık bilgileri incelenecek ve düzeltme işlemi yapılması gerekli ise sigortalılık bilgilerinin de güncelleme işlemi yapılarak yapılandırma ödeme planında değişiklik olması halinde yeni ödeme planı 7201 sayılı Kanuna göre sigortalıya yeniden tebliğ edilecektir.
Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, APS veya PTT Kargo yoluyla yapılan gönderilerde, başvuru formunun/dilekçenin postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih, buna karşılık, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuruformunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.
Borçların yeniden yapılandırılması için başvurulan sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi, başvurunun ünitelerinde sonuçlandırılacak nitelikte olmadığı hallerde, başvuru formları/dilekçeler, herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin ilgili merkez birimine veya sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine gönderilecektir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir