SGK İşveren Rehberi

SGK Teftiş Başkanlığı  hangi işleri yapmaktadır?

SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı  hangi işleri yapmaktadır? Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetlemek. Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek. Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler […]

SGK İşveren Rehberi

Uyumlu işverene kolaylıklar

1.GİRİŞ: Uyumlu prim borçlularının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesi kapsamındaki prim ve diğer borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 5/3/2018 tarihli ve 2995608 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/3/2018 […]

SGK İşveren Rehberi

SGK işyeri işlemlerini kolaylaştırdı

ı.GİRİŞ: 5510 sayılı Kanunun “İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli” başlıklı 11. maddesinde, işyerinin, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerler olduğu hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan, 05/12/2017 tarihli, 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (c) bendi ile Sosyal Sigorta […]

Çalışan

Kamuda hükümlü çalıştırılması esaslarında değişiklik

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANANLARIN İŞÇİ OLARAK ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde […]

SGK İşveren Rehberi

İşe Başladığı Ay İçinde İşten Ayrılan Sigortalıların gün hesabı

İşe Başladığı Ay İçinde İşten Ayrılan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları (ay/dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç), sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dahil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır. Ay/dönemin ilk günü işe başlayıp […]