SGK İşveren Rehberi

SGK, bu borçları affetmeyecek ve yapılandırmayacak

SGK ,2016 yılı Haziran ayı/dönemi ve önceki aylara  ilişkin olup  19/8/2016 tarih itibarıyla ödenmemiş olan borçları yapılandıracak.

Ancak yapılandırılan borçlar arasında yapılandırma Kanununda  İş Kazası- Meslek Hastalıklarından kaynaklanan SGK RÜCU alacakları sayılmamıştır. Bu nedenle örneğin işyerinde bir iş kazası olmuş ve SGK İşvereni sorumlu tutmuşsa SGK’ya ödenmesi gereken yüklü miktardaki tazminatlar yapılandırılmayacaktır.  Kanaatimizce bahse konu Rü’cu alacaklarının yapılandırılmasına yönelik yeni bir düzenleme yapılarak bu kesimin de rahatlatılması yerinde olacaktır.

SGK AŞAĞIDA SAYILAN TÜM BORÇLARI YAPILANDIRACAK. YAPILANDIRILACAK TÜM BORÇLAR TEK TEK AŞAĞIDA SAYILMIŞTIR;

1- (4a), (4b) ve (4c) (SSK, BAĞKUR-E.S) kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

2- Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

3- Kurumumuzca ilgili Kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

4- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi,

5- Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi, 6- 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

7- 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için bu Kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurulduğu halde bu sürenin sonuna kadar Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilememiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

8- 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleştiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası,

9- Yapılandırma  kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların; Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri,

10- 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,

11- 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi,

yapılandırılacaktır.

İSA KARAKAŞ 

20 Yılı Aşkın ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ

Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Der. Genel BAŞKANI

Sosyal Güvenlik/İş Hukuku/İŞ Sağlığı ve

Güvenliği Adli ve Ceza BİLİRKİŞİSİ

50’yi (ELLİ) aşkın Kitap Yazarı,

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Eğiticisi  

40’dan fazla saygın dergide 700 aşkın makale yazarı

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Başuzmanı

 A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 

 

www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.