İş Kanunu İşlemleri İşçi Alacak ve Tazminatları

Torbada en son kabul edilen maddeler ve getirdikleri

İsa KARAKAŞ açıklıyor; TBMM Genel Kurulu’nda, İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın üçüncü bölümünde yer alan 7 maddesi daha kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, SGK tarafından satın alınan taşınmazlar ile ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen taşınmazlardan, Maliye Bakanlığı’nca kamu hizmetlerinde kullanılmak veya gerektiğinde genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere talep […]

İş Kanunu İşlemleri İşçi Alacak ve Tazminatları SGK İşveren Rehberi

Torbayla 44'ten fazla Kanun değişecek

Torba  Kanunla 44’ten fazla kanun  değişecek, değişiklik öngörülen tespit ettiğimiz kanunlara aşağıda yer verdik 1) 4857 sayılı İş Kanunu,  2) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu, 3) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununu, 4) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu 5) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 7) 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 8) 492 sayılı Harçlar Kanununu 9) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununu 10) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 11)3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun 12)5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 13)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu 14)5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 15)5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 16) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu 17) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 18) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 19)5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 20)5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu 21) 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk  Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 22) 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu 23) 6245 sayılı Harcırah Kanunu 24) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 25) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 26) 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu 27) 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 28) 4458 sayılı Gümrük Kanunu 29) 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 30) 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu   31) 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   32) 5393 sayılı Belediye Kanunu   33) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun   […]