SGK İşveren Rehberi

SGK’nın elektronik tebligat esasları

1.Genel Bilgiler: 24.9.2021 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin’’ Yönetmelik (Bundan sonra bu ibare, genelgede yönetmelik olarak anılacaktır.) 1.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmeliğin “Kullanılacak elektronik tebligat sisteminin belirlenmesi” başlıklı 12 nci maddesinde; “Kurum, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı kurup işletebilir veya elektronik tebligat […]

sgk dan muaf olmak
SGK İşveren Rehberi

SGK’dan elektronik e-tebliğat dönemi

SGK; 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesi ve 213 sayılı Kanunun 1071A maddesi gereği Elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, Tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve Kendisine elektronik olarak tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili bulunmaktadır. Elektronik ortamda tebligat, […]