SGK İşveren Rehberi

Süresinde işleme alınmayan SGK borçluları ile ilgili yeni uygulama

GİRİŞ:11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Kanun ile SGK  tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen, 2018/Mart ve önceki aylara ait olup, Kanunun yayım tarihi olan 18/5/2018 tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan SGK alacakları ile takip ve tahsili SGK’ya  verilen alacaklar, yeniden yapılandırılmış ve yapılandırmanın usul ve esasları ise SGK Genelgesi ile belirlenmiştir.

Genelgenin 15.1- Ödeme planlarının ilgililere tebliği başlıklı bölümünde “7143 sayılı Kanun uyarınca yapılacak başvurulara istinaden hazırlanan ödeme planları, imza karşılığı elden veya başvuru formunda beyan edilen adrese 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre gönderilmek suretiyle tebliğ edilecektir. ” hükmüne yer verilmiştir.

Ancak, yapılandırma müracaatları için tanınan 27/8/2018 tarihi ile SGK alacakları açısından peşin ve ilk taksit ödeme süresi son günü olan 31/8/2018 (07/09/2018 tarihine uzatıldı) tarihi arasında çok az bir süre olması ve arada 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle resmi tatil gününün bulunması nedeniyle ve Genel Müdürlüğümüze intikal eden yazılarda bazı sigortalıların yasal süresi içinde 7143 sayılı Kanun uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunmalarına rağmen, değişik gerekçelerle ödeme planlarının zamanında tebliğ edilemediği, dolayısıyla 7143 sayılı Kanunla getirilen borç yapılandırmasından yararlanmak amacıyla öngörülen süre içinde Kurumumuza müracaat eden sigortalılarımızın kendilerine yüklenemeyecek ihmal veya kusurlarından dolayı yapılandırma hakkından faydalanamadıkları ve mağdur duruma düştükleri anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili olarak SGK Başkanlık Makamından alınan 31/8/2018 tarih ve I I I 19293 sayılı olur’da; 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırmak amacıyla yasal süresi içinde başvuruda bulunan ancak, ihmal veya kusurları bulunmamasına rağmen yapılandırma hükümlerinden yararlanamayan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler ile (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ve primini kendi ödeyen sigortalılardan;

I -Peşin ödeme talebinde bulunanlar yönünden 7143 sayılı Kanun kapsamında hesaplanan tutara 2018/Eylül ayından (eylül ayı dahil),

2-Taksitle ödeme talebinde bulunanlar yönünden, 7143 sayılı Kanun kapsamında hesaplanan ve süresi içerisinde ödenmeyen taksit tutarlarına ödeme vadesinin sona erdiği tarihten,

3-5510 sayılı Kanunun Geçici 17 nci ve Geçici 63 üncü maddesine göre durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyası için talepte bulunanların hesaplanacak ihya borçlarına 2018/Eylül ayından (eylül ayı dahil),

ödeme planının tebliğ edildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi hükmü doğrultusunda hesaplanacak gecikme zammı (aylık %2) ile birlikte;

-Peşin ödeme seçeneğini tercih etmiş olanların, ödenmesi gereken tutarın tamamının ödenmesi,

-Taksitle ödeme tercihinde bulunanların ise tebliğ tarihi itibarıyla ödeme vadesi geçmiş taksit tutarlarının eksiksiz olarak, bu süre içinde ödenmesi halinde, yapılandırma anlaşmalarının geçerli kabul edilmesinin, (4/b kapsamında sigortalı olanların yapılandırma ve Geçici 17 nci ve Geçici 63 üncü madde ihya kapsamında ödenen tutarların geçmiş tarihli prim değerlendirme işlemi yapılarak) bu şekilde yapılan geç ödemelerin ihlal nedeni sayılmamasının uygun olacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, yasal süresi içerisinde 7143 sayılı Kanun uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde, ödeme planları gönderilemeyen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler ile primini kendi ödeyen sigortalılar hakkında gerekli işlemler sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince yapılacaktır.

Diğer taraftan söz konusu Başkanlık Olur’u uyarınca 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler yönüyle gerekli program çalışmaları tamamlanarak İşveren İntra – Tahsilat – Yapılandırmalar- 6736 / 7020 / 7143 Yapılandırma Plan Tebellüğ Tarih Girişi adı altında işletime alınmıştır.

Bu menü vasıtasıyla 7143 yapılandırma planı oluşturulmuş bir işyerine tebliğ tarihi girilmesi halinde, tebliğ tarihinden önce yasal ödeme süresi geçmiş taksitlerin son ödeme tarihleri tebliğ tarihini takip eden ayın sonu olarak güncellenecektir.

Ayrıca Başkanlık Olur’u gereği primini kendi ödeyen sigortalılardan (Ek-5, Ek-6, 30 günden az İBS ve 5/g) süresinde tebliğ edilmeyenlerin 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma borçlarını ödeyebilmeleri için MOSİP sisteminde Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Modülü- Prim İşlemleri-Yapılandırma İşlemleri Genel-Yapılandırma Listesi menüsünde yapılandırma detayı kısmında bulunan Kurum hatası girişi bölümünde tebliğ tarihi girişi yapılması gerekmektedir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir