SGK İşveren Rehberi

SGK’nın uygulayacağı yeni faiz oranları belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesinin dördüncü fıkrasında, Kurumumuzca yapılan tecil ve taksitlendirme işlemlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği tecil faizi oranının, beşinci fıkrasında
ise tecil faizi oranında değişiklik yapılması halinde bu değişikliğin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten önce tecil edilen alacaklara değişikliğin yapıldığı tarihe kadar eski oranlar, değişiklik tarihinden itibaren ise belirlenen yeni oran üzerinden, tecil faizi oranının yükselmesi hâlinde değişikliğin yayımı tarihinden önce yapılan veya henüz
sonuçlandırılmamış taleplere istinaden yapılacak tecillerde ise eski oranlar üzerinden tecil faizi uygulanacağı öngörülmüştür.
6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca yapılan tecil ve taksitlendirme işlemlerinde 6/9/2018 tarihli ve 30527 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Seri:C Sıra No: 3 Tahsilat Genel Tebliği ile tecil faiz oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %22 olarak belirlenmiş idi.
Bu defa, 25/10/2019 tarihli ve 30929 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Seri:C Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği ile 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında halen yıllık %22 olarak uygulanmakta olan tecil faiz oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %19 olarak yeniden
belirlenmiştir.
Bundan böyle, söz konusu Tebliğin yayım tarihi olan 25/10/2019 tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 48 ve 48/A maddesi uyarınca yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
Ancak, tecil faizi oranındaki değişiklik oranın indirilmesine yönelik olduğundan tecil ve taksitlendirmenin başlangıç tarihinden (ilk taksitin yatırıldığı günden) yeni tecil faiz oranının yürürlük tarihi olan 25/10/2019 tarihine kadar (yürürlük tarihi hariç) eski tecil faiz oranı (%22), yürürlük tarihinden (25/10/2019) söz konusu taksitin ödeneceği güne kadar geçen süre için yeni tecil faizi oranı (%19) uygulanması gerekmektedir

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir