SGK İşveren Rehberi

SGK mevzuatında kapsamlı değişiklikler yürürlüğe girdi

SGK uygulamaları ile  ilgili yeni yasal düzenlemeler de getiren  6764 Sayılı  Kanun” bugün yürürlüğe girdi. En dikkat çeken düzenlemelerden biri de; vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ile okul-aile birliklerinin teşvikten yararlanması uygulamada bir çok sorunlara neden olmaktadır. Bu soruna çözüm amacıyla 5510 s. Kanuna;”..vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ile okul-aile birlikleri bu Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmü uyarınca yararlandıkları teşvikler, usulüne uygun olarak yararlanılmış sayılır.” hükmü ile yaşanan sıkıntılar ortadan kaldırılmıştır.

5510 s. yasada yapılan değişikliklerle İlgili kanun diğer  hükümlerine aşağıda yer verilmiştir.

MADDE 54- 31/5/2006 tarihli ve 5510 s. Kanunun  5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler” ibaresi “meslekî ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 55- 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Resmî meslek ve sanat okulları ile yetkili resmî makamların izniyle kurulan meslek veya sanat okullarında ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 56- 5510 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “meslekî eğitime” ibaresi “meslekî ve teknik eğitime, meslekî ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 57- 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinin birinci cümlesinde yer alan “Meslek liselerinde okumakta iken veya” ibaresi madde metninden çıkarılmış, aynı bendin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aday çırak, çırak, işletmelerde mesleki eğitim, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında staj, tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları ilgili kanunlarında öngörüldüğü şekilde belirlenir.”

MADDE 58-  5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin dördüncü cümlesine “Bu bent hükümleri;” ibaresinden sonra gelmek üzere “vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ile okul-aile birliklerince çalıştırılanlar hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 59- 5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “meslek liselerinde” ibaresi “meslekî veya teknik ortaöğretimde okumakta iken” şeklinde değiştirilmiş, “tutulan öğrenciler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler” ibaresi, “eğitim gördükleri okullar” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kurumlar” ibaresi, “yüksek öğrenim sırasında staja tabi tutulan” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya işletmelerde meslekî eğitim gören” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 60- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 70- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemlerde vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ile okul-aile birliklerinin bu Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmü uyarınca yararlandıkları teşvikler, usulüne uygun olarak yararlanılmış sayılır.”

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.