SGK Emeklilik

SGK ile Yabancı ülkelerle Emeklilik için kimlik paylaşım esasları

Ülkemizin sosyal güvenlik sözleşmesi imzaladığı yabancı ülke sigorta kurumları ile sosyal güvenlik sözleşmelerinin uygulanmasını teminen bilgi ve belge alışverişinde bulunulmaktadır. Bu kapsamda paylaşılacak bilgi ve belgeler; imzalanmış olan sözleşmeler, sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin idari anlaşmalar ve protokoller ile belirlenmektedir.

Diğer yandan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9. maddesinin altıncı fıkrasında kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümlerin saklı olduğu hükme bağlanmıştır. Yine, Anayasanın 90 ıncı maddesinin beşinci fıkrasında, “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir.” denilmek suretiyle milletlerarası andlaşmaların usulüne uygun olarak iç hukukumuza dâhil edilmesi halinde kanun hükmünde sayılacağı açıkça düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, kanunlarda ve usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalarda kişisel verilerin yurt dışına aktarımına ilişkin özel bir düzenlemenin mevcut olması halinde, bu düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.

Söz konusu hükümler ve Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi hükümleri gereğince sigortalıların kişisel verilerini içeren bilgi taleplerinin hangi kapsamda karşılanması gerektiği 08.03.2023 tarihli ve “Türkiye Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanması” konulu Genel Yazının “2-Hollanda Kurumları İle Yapılacak Yazışmalar” başlığı altındaki (g) maddesinde; Hollanda sigorta kurumuna gönderilecek formülerde aylık talebinde bulunan kişinin ve hak sahiplerinin kimlik bilgileri (ad soyad, varsa kızlık soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, uyruk, medeni durumu, TC kimlik no), olay bilgilerinin (evlenme/boşanma/ölüm tarihi) ve adres bilgilerinin belirtilmesi ayrıca nüfus kayıt örneğinin gönderilmemesi gerektiği talimatlandırılmıştır.
Ancak, gerek ünitelerimiz gerekse sözleşmeli ülke sigorta kurumları ile yapılan yazışmalardan; sözleşme kapsamında bilgi ve belge paylaşımlarında Hollanda haricindeki başka ülkelerde de nüfus kayıt örneklerinin yabancı ülke sigorta kurumlarına gönderildiği tespit edilmiştir.

Ülkemiz ile arasında sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan Hollanda dahil olmak üzere tüm sözleşmeli ülkeler ile gerçekleştirilecek yazışmalarda ve gönderilecek formülerde yer alacak kişisel bilgilerin sözleşmenin uygulanabilmesine yönelik bilgileri içermesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ihlal edebilecek nitelikteki verinin yabancı ülke sigorta kurumlarına gönderilmemesi gerekmektedir. Buna göre, sözleşmeli ülkelere formüler gönderirken ya da sözleşmeli ülke sigorta kurumları tarafından istenen bilgilerin yazı ile gönderilmesi esnasında; paylaşılacak verilerin sözleşme hükümlerinin uygulaması ile sınırlı kalması, gönderilecek bilginin formülerin veya yazının ilgili bölümüne eksiksiz yazılması, bunun haricinde sigortalı ile hak sahiplerine ait nüfus kayıt örneklerinin yabancı ülke sigorta kurumlarına gönderilmemesi gerekmektedir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir