SGK İşveren Rehberi

SGK E-Bildirge başvurusunda vekaletnameye ilişkin esaslar

İşverenin gerçek kişi olması durumunda kullanıcı kodu ve şifresi almak için yapılacak başvurular, gerçek kişi işveren adına yapılabileceği gibi, gerçek kişi işverenlerin yetki verilmesini talep ettikleri kullanıcılar adına da yapılabilmektedir.

Yine, işverenin özel hukuk tüzel kişisi olması halinde, kullanıcı kodu ve şifresi almak için yapılacak başvurular, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili bulunan kişiler adına (yönetim kurulu başkanı, şirket müdürü, kooperatif, dernek, oda, vakıf başkanları ve benzeri) ya da bu kişilerin yönetim kurulu kararı veya noterden onaylı vekâletname ile yetkilendirdiği kişiler adına veya apartman yöneticiliklerince (kat malikleri kurullarınca) yapılacak olan başvuru sırasında farklı bir kişi adına yapılabilmektedir.

Bu doğrultuda işveren haricindeki kişiler adına e-sigorta hizmetleri internet kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi alınabilmesi amacıyla yapılan başvurular sırasında yetki verilmesi talep edilen kullanıcı için düzenlenmiş vekaletnamenin aslı veya noter onaylı sureti ya da ilgili idarelerce onaylı sureti aranılmayacak ancak ihtiyaç duyulması halinde ünitece istenecektir

 Söz konusu vekaletnamelerde işveren vekili veya işvereni temsil ve ilzama yetkili olunması ya da işveren adına; Sosyal Güvenlik Kurumuna her türlü başvuruyu yapmaya, Kurumdan her türlü belgeyi teslim almaya ve Kuruma her türlü belgeyi vermeye yetkili olunduğuna veya e-sigorta hizmetleri internet kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi başvurusu yapmaya,  kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi teslim almaya, Kuruma e-sigorta kanalıyla aylık prim ve hizmet belgesi göndermeye yetkili olunduğuna dair hususların bulunması icap edecektir.

İşverence yetki verilmesi talep edilen kişinin, serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir olması durumunda da yine aynı yol izlenecektir.Ayrıca;

 İşverenin kamu kurum veya kuruluşu olması halinde, ilgili kurum ve kuruluş tarafından kullanıcı kodu ve şifresi verilmesi yönünde düzenlenmiş görevlendirme yazıları,

 Apartman Yöneticiliklerince (kat malikleri kurullarınca) yapılacak olan başvuru sırasında kullanıcı kodu ve şifresinin yönetici adına veya yetki verilmiş olan kişi adına verilmesine yönelik noter onaylı karar defterinin;

  • Binaya ilişkin bilgilerin yer aldığı ilk sayfasının,
  • Yönetici seçimine ilişkin kat malikleri kurul kararının yer aldığı sayfanın,
  • Yetki verilmesi talep edilen kullanıcı için çıkartılmış vekâletnamenin aslı veya noter onaylı sureti ya da ilgili idarelerce onaylı sureti de istenilmeyecek olup ünite tarafından gerektiğinde ibrazı istenebileceğinden ilgililerce söz konusu belgeler de düzenlenerek saklanacaktır.
Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir