SGK İşveren Rehberi

SGK 2024 yılına yeni 100 Sosyal Güvenlik Denetmeni alarak denetimleri artıracak

2024 yılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hem SGK hem de Maliye için yoğun denetim yılı olacak. SGK  hem müfettiş hem denetmen istihdam etmektedir. Özelikle ücretli  bazlı kayıt dışı istihdam üzerinde yoğunlaşma olacak.

SGK taşra teşkilatı kadrolarında (İstanbul) Genel İdari Hizmetler sınıfında istihdam edilmek üzere Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav yapılmak suretiyle 100 (yüz) Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI: • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara sahip olmak. • En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, Tablo 1’de belirlenen fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için E-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekir.) • Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak. • ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) Tablo-1’de belirlenen KPSS puan türünde asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ • Başvurular 25 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 05 Ocak 2024 tarihinde saat 23.59 itibariyle sona erecektir. • Adaylar başvurularını E-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. • Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra E-Devlet üzerinden “Başvurularınız” ekranından başvurularını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularınız” ekranında “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir. • Başvuru yaptıktan sonra başvuru süresi içinde bilgilerini güncellemek ya da yeni belge eklemek/değiştirmek isteyen adaylar, başvuru devam ettiği sürece başvurusunu yenileyebilecektir. • Belirtilen gün ve saate kadar elektronik ortamda tamamlanmayan başvurular ile başvuru için gerekli belgeleri bulunmayan veya eksik ya da hatalı yüklenmiş başvurular dikkate alınmayacak ve belgelerin sonradan tamamlanması da mümkün olmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI • Başvurusunu tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar arasından KPSS puan sırasına göre yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır. • Başvuruların incelenmesi neticesinde, başvuru şartlarını taşıyan ve başvuru için gerekli belgeleri bulunan adaylar sınava katılmaya hak kazanacaktır. • Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saatine ilişkin bilgileri www.sgk.gov.tr adresinden ve kariyer kapısı işe alım platformundan (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) görüntüleyebilecek olup ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. • Adaylar sınava; üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan, süresi geçerli ve güncel fotoğraflı bir kimlik belgesi (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport) ile girebileceklerdir. V. SINAV TARİHİ VE YERİ Sınav Tarihi: 26 Şubat 2024 ile 8 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınav Yeri: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erkan ÖZKAN toplantı salonunda (Mithatpaşa Cad. No:7 A Blok 1.Kat Sıhhiye-Çankaya / ANKARA) adresinde yapılacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI • Giriş sınavı sözlü şeklinde ve tek aşamalı olarak yapılacaktır. • Sözlü sınavda adaylar, a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 Puan) b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 Puan) c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 Puan) ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 Puan) d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 Puan) e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 Puan) yönlerinden ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle değerlendirilir. Sınav Konuları a) Kamu Maliyesi: 1) Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi) 2) Maliye Politikası 3) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi b) İktisat: 1) İktisat Teorisi (Mikro İktisat, Makro İktisat ve İktisadi Analiz) 2) İktisat Politikası 3) Para Teorisi ve Politikası 4) Uluslararası İktisat 5) Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar c) Hukuk: 1) Anayasa Hukuku 2) Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç) 3) Borçlar Hukuku 4) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku) 5) İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku 6) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ç) Muhasebe: 1) Genel Muhasebe 2) Mali Tablolar Analizi d) Sosyal Hizmetler mezunlarından alınacak denetmen yardımcısı adayları için mezun olunan bölüme ilişkin alan bilgisi.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI • Sözlü sınavından başarılı sayılmak için Komisyon başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. • Başarı sıralaması, 70 (yetmiş) puandan düşük olmamak üzere Tablo-1’de belirlenen KPSS puan türünden alınan puan ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasının alınması suretiyle hesaplanır. • Yapılan sınavda başarılı olmak ve başarı puanı dikkate alınmak kaydıyla Tablo 1’de belirlenen kadro sayısını geçmemek üzere Komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayların isimleri ilan edilir. • Sınav sonuçları, Sosyal Güvenlik Kurumu (www.sgk.gov.tr) internet adresinden ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ • Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde dilekçe ile Kuruma yapılabilir. İtirazlar Komisyona ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı veya elektronik olarak bildirilir. • T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri ve süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. • Komisyonun inceleme sonuçları kesindir.

• Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını Kurum tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. • Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Sınav, atama ve göreve başlama aşamalarının herhangi birinde; eksik evrakının bulunduğu, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve/veya ibraz ettiği belgelerin doğru olmadığı tespit edilenlerin sınavları ve gerçekleştirilmişse atamaları geçersiz sayılır. Bunlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya ibraz ettiği belgelerin doğru olmadığı tespit edilenler hakkında derhal Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

DANIŞMANLIK&DENETİM&EĞİTİM ve YAYIN için bizlere

Whatsap : 0542 792 23 34 yada isakarakas@gmail.com  ulaşabilirsiniz.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir