SGK İşveren Rehberi

Müjde SGK Geriye Yönelik Prim Teşviklerinden Yararlanmayı açtı hemen deneyin

Uzun süredir gerek gazete yazılarımızla gerekse STK yönetici ve bürokrasi aracılığıyla  sürekli gündeme getirdiğimiz işverenlere kolaylık getirilmesi ve bazı kötü niyetli kişilerin SGK işveren şifrelerini ele geçirmesi ve dolandırılmalarının önüne geçilmesi için SGK’nın acil olarak  SGK’nın geriye dönük teşvik uygulama programını açması yönündeki çabalarımız gerçekleşti.

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından işverenlerimizin geriye dönük teşvik uygulamalarından yararlanabilmeleri için hazırlanan yazılım işletime açılmıştır.

7103 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 17 nci maddede yapılan düzenleme ile sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanma şartlarına haiz olmasına karşın, daha evvel herhangi bir kanun numarası seçilmeksizin teşviklerden yararlanılmayan ayların/dönemlerin ya da kanun numarası seçilerek teşvikten yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türünün tercih edilecek başka bir teşvik türü ile geriye yönelik olarak değiştirilmesine imkan tanınmıştır.

Anılan Ek 17 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak başvuru tarihinin son günü 1/6/2018 (dahil) tarihi olmakla birlikte, geriye yönelik sigorta primi teşvik ve desteklerden yararlanmak üzere işverenlerce yapılan müracaatların, genel itibariyle iptal/asıl/ek aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmek suretiyle ünitelerimize dilekçe ekinde ibraz edildiği gözlemlenmektedir.

Sorun cevaplayalım: isakarakas@hotmail.com

Gerek ünitelerimizin iş yoğunluğunu azaltmak gerekse uygulamadaki iş ve işlemlerin kolaylığı açısından söz konusu müracaat dilekçeleri ile geriye yönelik olarak yararlanılmayan ya da yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türünün başka bir teşvik türü ile değiştirilmesi talep edilen ay/dönemlere ait iptal/asıl/ek aylık prim ve hizmet belgelerinin işverenlerimizce internet ortamında verilmesine yönelik Kurumumuzca hazırlanan programlar işletime açılmıştır.

Söz konusu ekranlara sgk.gov.tr web adresinden;

 • Başvuruda bulunmak ve onaylamak için “e-SGK / İşveren / İşveren Sistemi / Uygulamaya Giriş / İşveren / Teşvikler ve Tanımlar / 5510 Ek 17.Madde Teşvik Kanun No

Değişikliği Başvuru Onaylama”,

 • Daha önce düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin iptal edilerek tercih edilecek teşvik türüne ilişkin asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesine çevrilmesi için ise

“e-SGK / İşveren / E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi”  menüleri seçilerek ve e-bildirge şifresi ile giriş yapılarak erişilebilecektir.

Bu kapsamda, geriye yönelik teşvik ve desteklerden yararlanma veya teşvik değişiklik talepleri için daha evvel işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine kağıt ortamında talepte bulunan veya bulunmayan işverenlerin, anılan Ek 17 nci maddenin,

 • İkinci fıkrası kapsamında değerlendirilecek 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin taleplerini 1/6/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil),
 • Birinci fıkrası kapsamında değerlendirilecek 2018/Nisan ayı ve sonrasına ilişkin taleplerini ise 2/6/2018 tarihi ve sonrasında, söz konusu sisteme giriş yaparak başvurmaları gerekmektedir.

Bahse konu program vasıtasıyla yapılan ve onaylanan başvurular, sosyal güvenlik il müdürlüğü / sosyal güvenlik merkezine yapılmış sayılacaktır.

Programa giriş yapan işverenlerimizin sosyal güvenlik il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine daha önce kağıt ortamında müracaat etmiş olmaları halinde, başvuru bölümünde yer alan “Daha Önce Kağıt Ortamında Başvuruda Bulundum” linkinin seçilmesi, kağıt ortamında yapılan müracaatın Kurum kayıtlarına giriş yapılan evrak tarihi ve sayısının “evrak tarihi”/ “evrak sayısı” alanlarına kaydedilmesi gerekmektedir.

Ancak daha önce kağıt ortamında müracaatı olan ve internet ortamında müracaatını yenileyerek evrak tarihi/evrak sayısı alanlarını dolduran işyerleri için, daha önceki evrak tarihi/evrak sayısının gerçeği yansıtmayan bilgiler olması halinde, sosyal güvenlik il müdürlükleri / sosyal güvenlik merkezlerince, işverenlerin internet ortamında başvuruda bulunduğu tarih esas alınacaktır.

Sistem üzerinden girişi yapılan başvurunun onaylanması halinde, sistem tarafından barkod numarası verilecek ve onaylanmış başvuru üzerinde herhangi bir değişiklik ya da başvuruyu silme işlemi yapılmasına izin verilmeyecektir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında başvuru tarihi 1/6/2018 (dahil) tarihinde sona ermekle birlikte, bu tarihe kadar internet ortamında başvuruda bulunan işyerleri tarafından, “E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” menüsü seçilerek daha önce yasal süresi içinde onaylanmış belge için geriye yönelik tercih edilecek teşvik türünden yararlanılabilmesi için öncelikle ilgili döneme ait “tahakkuk yıl/ay” bölümünün seçilerek,

“Belge Mahiyeti” bölümünün “İptal”,

“Tahakkuk Nedeni” bölümünün “(D) Belge türü ve/veya Kanun Numarası Değişikliği”,  olacak şekilde seçilmesi,

Daha önce yasal süresi içinde onaylanmış belgenin işaretlenerek “tahakkuk seç” bölümünün seçilmesi, belgede iptali istenen sigortalının ya da sigortalıların seçilerek “seçili kişileri iptal et” butonunun, ardından “yeni belge işlemlerine geç” butonunun seçilmesi,

Teşvik değişikliği talep edilen kanun numaralı yeni belge için;

“Belge mahiyeti”, “Belge türü” ve “belge işlemleri” butonunun, ardından yararlanılmak istenen kanun numarasının, “seçili belge için işlem yap” bölümünün seçilmesi ve “onayla ekranına geç”, “bildirge onayla” seçenekleri ile işlemin tamamlanması gerekmektedir.

Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından, işverenlerimizce sisteme giriş yapılan iptal/asıl/ek belgelere ait tahakkuklar, işyerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğü / sosyal güvenlik merkezince incelenerek şube onay ekranları vasıtasıyla onaylanması halinde belge muhteviyatı tahakkuklar değiştirilerek iade ya da mahsup edilecek fark tutarlar tespit edilecektir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında başvuru tarihinin son günü 1/6/2018 (dahil) tarihi olmakla birlikte, bu tarihe kadar başvuruda bulunan işverenlerce internet ortamında E-Bildirge V2 ekranlarından yapılacak tahakkuk değişikliğine ilişkin iptal/ek ya da asıl belgelerin 1/6/2018 tarihi ve sonrasında da sistem üzerinden verilmesi ve onaylanması mümkün bulunmaktadır. 

konuyla ilgili yazılar

SGK, işverenlerin ve sigortalıların hangi prim teşvikleri kapsamına girdiğini kontrol etmelerine imkan sağlayan ‘Potansiyel Teşvik Sorgulama’ ekranını işletime açtı. Böylece geriye dönük faydalanmadığınız teşvik olup olmadığını tek kuruş kaptırmadan en güvenli şekilde kendiniz sorgulayabilirsiniz.

Devlet, işsizliği azaltmak, mesleği olmayanlara yeni işler kazandırmak, işverenleri ve üretimi desteklemek amacıyla çok sayıda teşvik programını uygulamaya koydu. 
Ancak bu teşvik ve destek uygulamaları maalesef mevzuat boşluklarından faydalanan ve kendilerini sosyal güvenlik uzmanı diye tanıtan bazı şarlatanlar tarafından istismar ediliyor.

TEŞVİK KARMAŞASI YAŞANIYOR

SGK’nın uzun yıllardır farklı şartlar ihtiva eden çok sayıda teşvik uygulaması da maalesef işverenlerde kafa karışıklığına yol açıyor. 
Bu nedenle çoğu işveren hakkı olduğu halde bazen bu teşviklerden yararlanamıyor ya da daha cazip teşvik yerine daha az kârlı teşvikleri tercih edebiliyor.

Bu durum piyasada “çantacı” diye tabir edilen, aslında SGK ile yakından uzaktan ilgisi bulunmayan ve kendilerini sosyal güvenlik / SGK uzmanları diye tanıtan birçok şarlatanın türemesine yol açtı. Ne yazık ki, birçok işveren de bunların gerçek uzman olup olmadığını sorgulamadan tüm işyeri bilgilerini kaptırıyor.

İşverenleri kapı kapı dolaşarak SGK’dan geriye dönük büyük paralar tahsil edeceklerini, ancak bu paranın bir kısmını kendilerinin alacağını söyleyen sahte uzmanların elinde, gerçeği yansıtmayan, birbirinden farklı sonuçlar çıkaran programlar bulunuyor. Bütün bu olgular, işverenlerin kafasını daha da karıştırıyor.

GERİYE DÖNÜK TEŞVİKLER

Geriye dönük teşvikten yararlanma ile ilgili 2015 yılında çıkarılan SGK Genelgesi, norm hiyerarşisi bağlamında yasal boşluğu dolduramayınca SGK, nihayet yasal düzenleme yaptı. 
21 Mart 2018 tarih ve 7103 sayılı kanun ile önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış ya da önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenlere bir ay içinde kuruma başvurma imkanı tanındı. İşverenler böylece yararlanamadıkları prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanabilecek veya yararlandıkları prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirebilecek.

Sorun cevaplayalım: isakarakas@hotmail.com

TEŞVİK SORGULAMA HİZMETTE

SGK, işverenlerin ve sigortalıların hangi prim teşvikleri kapsamına girdiğini kontrol edebilmelerine imkan sağlayan “Potansiyel Teşvik Sorgulama” ekranını işletime açtı. Böylece faydalanmadığınız teşvik olup olmadığını tek kuruş kaptırmadan en güvenli şekilde kendiniz sorgulayabilirsiniz. 
Söz konusu ekrana www.sgk.gov.tr adresinden erişilebilir.

İŞYERİ BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN

SGK’nın her bir işyeri için vermiş olduğu SGK numarası, işverenlerin ve personelinin tüm önemli bilgilerini, hatta ticari sırlarını kapsıyor. Kapınız tanımadığınız kişiler tarafından çalındığında ve vaad ettikleri büyük paralara inanıp işyeri bilgilerinizi bu kişilere verdiğinizde işyeriniz bile elinizden gidebilir. Sizden habersiz işlenecek sahte sigorta ve dolandırıcılık sayesinde hapse bile girebilirsiniz. Diğer yandan, SGK sistemine giren kötü niyetli kişiler işverenlerin ve çalışanların yanı sıra SGK’nın da çok kritik bilgilerine ulaşabilir.

İŞTE SGK TEŞVİKLERİ

 • 5 puanlık prim indirimi
 • Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteği
 • İlave 6 puanlık prim indirimi
 • İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olanları çalıştıran işverenlere yönelik prim indirimi
 • 4447 sayılı kanunun geçici 10’uncu maddesi ile özel sektör işverenlerine yönelik prim indirimi
 • İşbaşı eğitim programlarını tamamlayanları işe alan özel sektör işverenlerine yönelik prim indirimi
 • Engelli sigortalıların istihdamına ilişkin prim teşviki
 • Ar-Ge Kanunu kapsamındaki prim teşviki
 • Kültür Yatırımları ve Girişimcilerini Teşvik Kanunu prim teşviki
 • KHK teşviki ile asgari ücret üzerinden tüm primlerin devlet tarafından karşılanması desteği
 • 6111 sayılı kanun kapsamında genç ve kadın çalıştıranlara yönelik teşvikler 
 • Torba Kanunla yürürlüğe konan ve konacak olan teşvikler
Sorun cevaplayalım: isakarakas@hotmail.com
Paylaşabilirsiniz

2 thoughts on “Müjde SGK Geriye Yönelik Prim Teşviklerinden Yararlanmayı açtı hemen deneyin

 1. iyi günler 01.06.2018 tarihinde başvuruyu yaptım ek ve iptalleri kuruma bildirme süremiz ne zamana kadar tşk ler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir