SGK Emeklilik

Malulluk aylığı bağlanması ile ilgili yeni yapılan değişiklikler

5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği‘nin 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında, 50 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında, 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında, 62 nci maddesinin birinci fıkrasında, 67 nci maddesinin altıncı fıkrasında, 78 inci maddesinin beşinci fıkrasında ve geçici 4 üncü maddesinde değişiklikler yapılmış, Yönetmeliğe ayrıca ek 8 inci, ek 9 uncu, ek 10 uncu, geçici 35 inci ve geçici 36 nci maddeler eklenmiştir.

Buna göre, söz konusu düzenlemeler sonucunda emeklilik işlemlerinde meydana gelen değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

 Malul Sayılmasına Rağmen Aylık Bağlanamayan 4/l-(c) Kapsamındaki Sigortalıların 4/1-(a) ve 4/l-(b) Kapsamında Çalışarak Malullük Aylığı Talebinde Bulunması

SSİ Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında 5/12/2017 tarihinde yapılan değişiklik gereğince, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinden birden fazlasına tabi sigortalı olanların malullük aylığı bağlanmasına ilişkin talepleri, son sigortalılık haline göre sonuçlandırılacak olmakla birlikte Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamındaki sigortalılardan, Kanunun 25 inci maddesi uyarınca vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünün kaybedilmesi veya hastalıkları kanunlarında tayin edilen sürelerden fazla devam etmesi nedeniyle Kurum sağlık kurulunca malul sayılmalarına rağmen, söz konusu maluliyet kararları esas alınarak görevleriyle ilişiği kesilenlerden aylık bağlanmasına ilişkin sigortalılık süresi ve/veya prim ödeme gün sayısı şartını sağlamamaları nedeniyle bu statüdeki (4/l-(c)) görevlerinden ayrıldığı tarih itibariyle aylık bağlanamayan sigortalılara, belirtilen koşullan sonradan sağlamaları ve talepleri halinde yeniden sevk işlemi yapılmaksızın son sigortalılık statüleri esas alınarak malullük aylığı bağlanacaktır.

Ancak, bu sigortalılardan Kurum sağlık kurulunca kontrol muayenesine tabi tutulanlardan, malullük aylığı talep tarihinden önce kontrol muayenesi bulunanlara kontrol muayenesine tabi tutulmak ve ilk maluliyetinin devam ettiği anlaşılmak kaydıyla son sigortalılık statüleri esas alınarak malullük aylığı bağlanacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir