Genel Sağlık Sigortası İş Sağlığı ve Güvenliği

İş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası ile ilgili hastanelerin SGK’ya karşı yeni sorumluluğu

(SUT) Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğin 19. maddesiyle, Sağlık Uygulama Tebliğinin Faturalandırma ve Ödeme İşlemleri başlıklı 5.1. numaralı maddesi yeniden düzenlenmiştir. Sağlık Uygulama Tebliğinin;
“5.1– “MEDULA sistemi” başlığı altında,
“(1) Kurumla protokollü/sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına, sundukları sağlık hizmetlerine ilişkin bedellerin ödenebilmesi için Kurum mevzuatı gereği istenilen bilgilerin belirlenen istisnalar hariç olmak üzere MEDULA sistemine girilmesi zorunludur.
(2) Kurumca “MEDULA Web Servisleri Kullanım Kılavuzu” ayrıca yayımlanmakta olup sağlık hizmeti sunucularının MEDULA entegrasyonu için yapacakları yazılımlar Kılavuzdaki açıklamalara göre gerçekleştirilir.
(3) Ayrıca Kurumla protokollü/sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının, sundukları sağlık hizmetlerine
ilişkin bedellerin ödenebilmesi için, Kurumca belirlenecek sağlık hizmetlerine ait oluşturulan ulusal kayıt
formlarını ve MEDULA sistemine girilmesi gerekli görülen geri ödemeye esas teşkil edecek diğer
bilgi/belgelerini MEDULA sistemine girmesi zorunludur. Sağlık hizmeti ulusal kayıt formları ve MEDULA
sistemine girilmesi gerekli görülen geri ödemeye esas teşkil edecek diğer bilgi/belgeler ile ilgili uyulması
gereken kurallar Kurumca ayrıca duyurulur,”
“5.3.1.Ç – Diğer belgeler” başlığı altında,
“(1) MEDULA hastane sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilme sağlanıncaya kadar
aşağıdaki incelemeye esas belgeler manuel olarak gönderilir.
……….
c) Adli vaka ve iş kazası geçiren kişilere ait faturaların ekinde ilk müdahalenin yapıldığı sağlık hizmeti
sunucusu tarafından hastane polisi veya ilgili kolluk kuvvetinden konuyla ilgili sağlanacak belge, tutanak,
ifade tutanağı, adli rapor gibi temin edilebilen her türlü belge,
ç) Meslek hastalığı tanısı koymaya yetkili ve ilk tanının konulduğu sağlık hizmeti sunucusu tarafından
meslek hastalığı tanısı alan kişilere bu tanıya ait sağlık kurulu raporu,
..…….” hükmüne yer verilmiştir.
Kurumumuz ile “Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esasların 7. maddesinde “….. Kurumca ihtiyaç duyulması halinde SUT’un fatura eki belgelere ilişkin hükümleri çerçevesinde istenen bilgi ve belgeleri en geç bir ay içerisinde Kuruma gönderir.

Ayrıca Kurumun üçüncü kişilere rücu işlemine konu olan iş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası ve diğer tüm adli vakalar ile ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre sağlık yardım belgesi verilen yurt dışı sigortalılarına (işlemlerin
MEDULA üzerinden yapılmasına yönelik çalışmalar tamamlanıncaya kadar manuel olarak) verdiği sağlık hizmetlerine ilişkin olarak her kişi için ayrı ayrı düzenlenmiş hizmet detay belgesiyle birlikte diğer bilgi ve belgeleri ilişkilendirildiği Kurum ilgili birimine iletir. SHS bunların dışında Kuruma ayrıca fatura ve dayanağı belge göndermez.” hükümleri yer almaktadır.
Kurum ile Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esaslar imzalayan sağlık hizmeti sunucularınca; Kurumun üçüncü kişilere rücu işlemine konu olan iş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası ve adli vaka kapsamında sundukları sağlık hizmetlerine ilişkin fatura eki belgelerin elektronik ortamda gönderilmesi için MEDULA-Hastane sisteminde gerekli düzenleme sağlanılmış olup 2019 Yılı Ağustos ayı fatura dönemi itibariyle söz konusu işlemlere ait ek bilgi/belgelerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olacaktır.
Bu itibarla Kurumumuz ile Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esasları imzalayan sağlık hizmeti sunucularınca, Kurumun üçüncü kişilere rücu işlemine konu olan iş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası ve adli vaka kapsamında sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin fatura eki belgelerin elektronik ortam gönderilmesi yönünde gereken hazırlıkların yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması,
2019 Yılı Ağustos ayı fatura dönemi itibariyle MEDULA hastane sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilen rücuya konu işlemlere ait fatura eki belgeler (istisnalar hariç) ayrıca manuel ortamda gönderilmemesi gerektiğinden, Kurum mevzuatına uygun gönderilmeyen bilgi/belgelerden de ilgili sağlık hizmeti sunucuları  sorumlu olacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir