Genel Sağlık Sigortası İş Sağlığı ve Güvenliği

İş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası ile ilgili hastanelerin SGK’ya karşı yeni sorumluluğu

(SUT) Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğin 19. maddesiyle, Sağlık Uygulama Tebliğinin Faturalandırma ve Ödeme İşlemleri başlıklı 5.1. numaralı maddesi yeniden düzenlenmiştir. Sağlık Uygulama Tebliğinin; “5.1– “MEDULA sistemi” başlığı altında, “(1) Kurumla protokollü/sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına, sundukları sağlık hizmetlerine ilişkin bedellerin ödenebilmesi için Kurum mevzuatı gereği istenilen bilgilerin belirlenen istisnalar hariç olmak üzere MEDULA […]

Genel

Yeni Yasalaşan Torba Kanunun iş ve SGK hükümlerinin tam metni

Torba Kanun ile, yaşlı aylığına ilişkin muhtaçlık hesaplamasında kişinin kendisi ile eşinin gelir tutarının esas alınması, yaşlı aylığından engelli aylığına geçişlerde hane içerisinde kişi başına düşen gelir tutarının dikkate alınması, zorunlu trafik sigortası kapsamındaki tazminatlara ilişkin özel düzenleme bulunmadığı hallerde genel esasların uygulanacağının ve teminat kapsamı dışında kalan hallerin açıklığa kavuşturulması, sosyal yardımdan yararlanan kişileri […]