İş Sağlığı ve Güvenliği

iş güvenliği uzmanlarının görevde yükselmelerinde dikkate alınan fiili çalışmanın hesabı

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar ile (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacakların Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlarına yapacakları başvurulara dair hususlar “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”te hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az 3 yıllık (1095 gün), (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az 4 yıllık (1460 gün) fiili çalışma süresinin tamamlanması gerekmekte olup bu sürelerin hesabında uzaktan eğitimin başladığı tarihe kadar yapılan çalışmalar dikkate alınmaktadır.

Adaylar, İSG-KATİP üzerinden yapılan sözleşmelere dair fiili çalışma sürelerini İSG-KATİP’te yer alan “Kayıtlı Kullanıcı Girişi” sekmesine tıklayarak “Kişi Kartı” üzerinden “Süre Hesapla” butonu ile sorgulayarak öğrenebilecek olup (Fiili çalışma süresi, sorgulama yapılan günü de içerecek şekilde hesaplanmaktadır) adayların eğitim kurumlarına “Kişi Kartı” ile başvurması gerekmektedir. Kişi kartı dışında ibraz edilmesi gerekli evrakın neler olduğu ve sürelerin nasıl hesaplanacağına ilişkin detaylar aşağıda açıklanmıştır.

 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ EMSALSİZ  BAŞUCU REHBERİNİN 2019 BASKISI ÇIKTIII


İSG-KATİP üzerinden yapılan sözleşmeler kapsamındaki fiili çalışma süresinin hesabında;

 • OSGB bünyesinde çalışan iş güvenliği uzmanlarının “OSGB ile İş Güvenliği Uzmanı Arasındaki Sözleşme” türündeki görevlendirmeleri (OSGB içe görevlendirmeleri) fiili çalışma sürelerinin hesabında değerlendirilmemekte olup “OSGB ile Hizmet Alan İşyeri Arasındaki İş Güvenliği Uzmanlığı Sözleşmesi” türündeki görevlendirmeleri (OSGB dışa görevlendirmeleri) fiili çalışma süresinden sayılmaktadır.
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde sözleşmesi bulunan (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının fiili çalışma sürelerinin hesaplanmasında yalnızca ilgili işyerlerinde tehlike sınıfına uygun iş güvenliği uzmanının sözleşmesinin bulunduğu dönemlerdeki çalışma süreleri dikkate alınmaktadır.
 • SGK kayıtlarına istinaden işyerlerinin kapanması halinde ilgili işyeri ile İSG-KATİP üzerinden yapılmış sözleşme iptal edilmese dahi, fiili çalışma süresi hesabında işyerinin kapandığı tarihe kadar olan süreler dikkate alınır (İşyerleri SGK sicil numaraları esas alınarak İSG-KATİP’te işlem yaptıklarından SGK sicil numarasının değişmesi halinde işyeri kapanmış olarak değerlendirilmekte ve sözleşmelerin yeni alınan SGK sicil numarası üzerinden yapılması gerekmektedir).
 • (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacakların fiili çalışma süresinin hesabında; (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge tarihinden önce (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ile yapılan ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge tarihi itibariyle devam eden sözleşmeler (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge tarihinden itibaren başlayacak şekilde değerlendirilmektedir.

İSG-KATİP üzerinden yapılamayan (kamu, banka vb.) sözleşmeler ile İSG-KATİP öncesi döneme (15.02.2013 öncesi) ait sözleşmeler kapsamındaki fiili çalışma süresinin hesabında;

 • 02.2013 tarihinden önce;
 1. Adayların belge sınıfına uygun işyerlerinde yapmış olduğu çalışmaların fiili çalışma süresinden sayılabilmesi için görevlendirme belgeleri ve SGK prim dökümlerini eğitim kurumlarına ibraz etmeleri gerekmekte olup söz konusu evrak eğitim kurumlarınca program onay aşamasında İSG-KATİP’e yüklenecektir.
 2. (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı olup çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) veya (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının yanında görevlendirilenler, fiili çalışmalarını gösteren belgelere (sözleşme, SGK prim dökümü) ek olarak tehlike sınıfına uygun iş güvenliği uzmanının sözleşmesi ile SGK prim dökümünü de eğitim kurumlarına ibraz edecek olup söz konusu evrak eğitim kurumlarınca program onay aşamasında İSG-KATİP’e yüklenecektir.
 • Yukarıda değinilen Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası (yardımcı C sözleşmeleri) kapsamında;
 1. 09.2018 tarihinde yapılan duyuruya istinaden İSG-KATİP üzerinden sözleşme yapılması ve karşılıklı olarak en geç beş gün içerisinde İSG-KATİP üzerinden onaylanması gerekmektedir. Tehlike sınıfına uygun iş güvenliği uzmanının ve buna yardımcı olmak üzere görevlendirilen tam süreli uzmanın sigortalılık durumu kontrol edilecek olup sigortalarının bulunmaması durumunda sözleşmeler iptal edilecektir. Duyuru tarihinden itibaren görevlendirmelerini İSG-KATİP üzerinden yapılmayan iş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri bir üst belge sınıfına geçişlerinde hesaba katılmayacaktır.
 2. 04.2015 – 20.09.2018 tarihleri arasında yapılan yardımcı iş güvenliği uzmanlığı sözleşmelerine (yardımcı C sözleşmeleri) ilişkin işveren veya işveren vekili tarafından ıslak imzalı olarak düzenlenmiş görevlendirme belgesi ve görevlendirilen kişinin ilgili işyerinde tam süreli sigortalı olarak çalıştığını gösterir SGK prim dökümlerinin yanı sıra görevlendirmenin hangi tarihler arasında gerçekleştiğine dair işyerinden alınacak yazının eğitim kurumuna ibraz edilmesi gerekmekte olup söz konusu evrak eğitim kurumlarınca program onay aşamasında İSG-KATİP’e yüklenecektir. İşyerinin tehlike sınıfına uygun olarak görevlendirilmesi zorunlu olan iş güvenliği uzmanının kontrolü Genel Müdürlükçe yapılacaktır.
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile SGK tescil sisteminde henüz işyeri ve çalışan kaydı bulunmayan 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki işyerlerinden kamu kurumu niteliğinde olanlar tarafından görevlendirilenler, görevlendirme belgelerinin (Görevlendirme oluru, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Ek-3 veya Ek-5b) onaylı suretleri ile görevlendirmenin hangi tarihler arasında gerçekleştiğine dair kurumlarınca düzenlenecek belgeleri eğitim kurumlarına ibraz edecek olup söz konusu evrak eğitim kurumlarınca program onay aşamasında İSG-KATİP’e yüklenecektir.
 • Farklı illerde şubeleri bulunan bankalar, özel sandık vb. işyerlerinde yapılan görevlendirmelere ilişkin işveren veya işveren vekili tarafından ıslak imzalı olarak düzenlenmiş görevlendirme belgesi (İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Ek-3 veya Ek-5b) ve görevlendirmenin hangi tarihler arasında gerçekleştiğine dair kurumlarınca düzenlenecek belgelerin eğitim kurumuna ibraz edilmesi gerekmekte olup söz konusu evrak eğitim kurumlarınca program onay aşamasında İSG-KATİP’e yüklenecektir.

Fiili çalışma sürelerine ilişkin eğitim kurumlarınca elektronik ortamda yüklenmesi gereken evrak ve süre hesabında dikkat edilecek hususlar yukarıda belirtilmiş olup eğitim kurumları ya da adaylar tarafından Genel Müdürlüğe yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir