SGK Emeklilik

Gurbetçi emeklilerin yeni beyan esasları

Yurt dışı sürelerini borçlanmak suretiyle aylık bağlananlara ilişkin söz konusu bulgu; aynı zamanda  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun geçici 2. maddesine göre bağlanan aylıklar hariç olmak üzere sadece 5510 sayılı Kanuna tabi hizmetlerine istinaden bağlanan aylıkları da içerdiğinden, yurt dışında çalışmaya başlayacakları yönünde yazılı beyanda bulunanlar hakkında yapılacak iş ve işlemler aşağıda açıklanmıştır.

Bilindiği üzere,  Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 6. maddesinde Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışanların aylıklarının kesileceği, 5510 sayılı Kanunun 27 nci ve 30 uncu maddelerinde de ilk defa 5510 sayılı Kanuna tabi olup aylık bağlananlardan yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayacakların aylıklarının kesileceği öngörülmüştür.

Kurumca, sadece 2008/Ekim ayı başından sonraki çalışmalarına ya da 3201 sayılı Kanuna göre borçlanılan yurt dışı sürelere istinaden aylık bağlananlardan, yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışmaya başlayacaklarına ilişkin yazılı beyanda bulunanların aylıkları, beyanlarını içeren başvurunun Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren durdurulacak ve ilgililerden çalıştıkları süreleri gösterir belgeyi Kuruma göndermeleri istenecektir.

Ancak, yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışmaya başlayacaklarına ilişkin yazılı beyanda bulunduktan sonra yeniden yazılı talepte bulunarak yurt dışında hiç çalışmadıklarını veya çalıştıkları işten ayrıldıklarını beyan etmelerine rağmen çalışma sürelerine ilişkin belge ibraz etmeyenlerin aylıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü giriş çıkış programından yapılacak kontrol sonucu ya da ilgililerin ibraz edeceği yurda giriş çıkış belgesine göre aylıklarının durdurulması yönünde Kurum evrak kaydına alınan dilekçe tarihinden sonra;

– Yurt dışına çıkış yapılmadığının tespiti durumunda durdurulan aylıklar durdurulduğu tarihten itibaren yeniden ödenecek,

– Yurt dışına çıkış yapanların aylıkları ise güncel tarihli hizmet belgesi gönderilene kadar ödenmeyecektir.

Güncel tarihli hizmet belgesi ibraz edildiğinde ise belgede aylık bağlandığı tarihten sonra hiç çalışma olmaması halinde aylıklar durdurulduğu tarihten itibaren yeniden ödenmeye başlanacaktır.

Beyanlarına istinaden aylıkları durdurulanların ibraz ettikleri güncel tarihli hizmet belgesinde beyan tarihinden önce çalışmasının olduğu tespit edilenler hakkında 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, beyan tarihini takip eden ödeme döneminden sonra varsa yapılmış olan yersiz ödemeler hakkında anılan fıkranın (b) bendi kapsamında, kesilen aylıkların yeniden bağlanmasında ise 2018/38 s. Genelge hükümlerine göre işlem tesis edilecektir.

Yeniden aylık talebinde bulunduğu halde, güncel tarihli hizmet belgesini ibraz edemeyenlerden; sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde geçen çalışma süreleri sözleşmeli ülke sigorta kurumlarından Kurumca temin edilecek, sözleşme imzalanmamış ülkelerde geçen çalışma süreleri ise çalışmanın geçtiği ülkedeki dış temsilciliklerden ilgililerce temin edilerek Kuruma ibraz edilecektir.

Söz konusu belgenin Kuruma intikal ettiği tarihe kadar kesilen aylıkların yeniden bağlanmayacağı yönünde ilgililer bilgilendirilecektir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir