İnsan Kaynakları İşsizlik Sigortası ve İŞKUR SGK İşveren Rehberi

ÇSGB’de “Çalışma uzmanı” olma esasları belirlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında istihdam edilecek çalışma uzmanı ve uzman yardımcıları ile çalışma uzman yardımcılığı giriş sınavına katılacak adaylara ilişkin esaslar belirlendi.

Bakanlığa Çalışma  uzman yardımcısı olarak atanacaklar, giriş sınavı ile alınırlar. Uzman yardımcılığı giriş sınavı Bakanlık tarafından yapılacak yazılı ve sözlü veya sadece sözlü sınavdan oluşacaktır.

Çalışma uzman yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme, iktisat, mühendislik veya mimarlık fakültelerinden veya Bakanlıkça yürütülen hizmetlerin gerektirdiği, ihtiyaç duyulan ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den, giriş sınav duyurusunda belirtilen taban puan ve üzeri puan almış olmak,

ç) Bakanlıkça ayrı bir yabancı dil tespit sınavı yapılmaması halinde, YDS/e-YDS’den asgari (C) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

d) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,     şartları gerekiyor.

Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve yetkileri 

a) Bakanlığın görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak.

b) Bakanlığın görev alanına giren konuları izlemek, araştırmak ve analiz etmek, kurumsal stratejinin planlanmasına ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve proje üretmek.

c) Mevzuat ve mesleği ile ilgili alanlarda yapılan yayımları takip etmek, analiz etmek ve gerektiğinde bunlara ilişkin özet veya rapor hazırlamak.

ç) Bakanlığın görev alanına ilişkin olarak, uluslar üstü topluluklarla ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla uyum çalışmalarını ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlanmasına ilişkin işlemleri yürütmek, düzenlemelerde ve istişarelerde bulunmak, ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek.

d) Birimin görev alanı kapsamında, yerinde inceleme de dâhil olmak üzere, araştırma veya değerlendirme yapmak ve rapor hazırlamak.

e) Görev yaptığı birimin görev alanına giren ve amirleri tarafından verilecek diğer benzeri nitelikteki görevleri yerine getirmek.

           Uzman ve uzman yardımcıları görevlerinin mevzuata, plan ve programlara uygun olarak, süresinde ve eksiksiz yerine getirilmesinden, hizmetlerin adil, verimli ve etkin sunulmasından bağlı bulunduğu daire başkanı ve üstü amirlerine karşı sorumludurlar. Uzman yardımcıları, amiri tarafından belirlenen uzmanların refakatinde ve onların gözetiminde çalışırlar. Uzmanlar, uzman yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine katkı sağlarlar. Uzman ve uzman yardımcıları, mesleğinin gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak ve mesleğin gerektirdiği etik ilkelere aykırı düşecek nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir