SGK İşveren Rehberi

SGK 2024 yılına yeni 100 Sosyal Güvenlik Denetmeni alarak denetimleri artıracak

2024 yılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hem SGK hem de Maliye için yoğun denetim yılı olacak. SGK  hem müfettiş hem denetmen istihdam etmektedir. Özelikle ücretli  bazlı kayıt dışı istihdam üzerinde yoğunlaşma olacak. SGK taşra teşkilatı kadrolarında (İstanbul) Genel İdari Hizmetler sınıfında istihdam edilmek üzere Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav yapılmak suretiyle […]

SGK İşveren Rehberi

TEŞVİKLERDE Yabancı Uyruklu Sigortalılara Yönelik Yeni Uygulama

25/2/2011 tarihli ve 27857 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 s. Kanun ile 4447 sayılı Kanun‘a eklenen geçici 10. maddesi kapsamında genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik uygulanan düzenleme ile özel sektör işverenlerinin 1/3/2011-31/12/2023 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, bu sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamının İşsizlik […]

SGK İşveren Rehberi

SGK tarafından Teminat kabul edilecek banka teminat mektupları ile sigorta kefalet senetleri

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10/1.   (2) numaralı bendinde, bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetlerinin teminat olarak kabul edileceği belirtilmiştir. 6183 sayılı Kanunun 48 ve/veya 48/A maddelerine istinaden yapılan tecil taleplerinde borçlular tarafından teminat olarak gösterilen banka teminat mektupları ile sigorta şirketleri […]

SGK İşveren Rehberi

SGK gecikme zammı ve cezası tutarlarını zamladı

Sosyal Güvenlik Kurumunca  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmeliğe göre  tecil faizinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği oranlarda uygulanacağı, Aynı maddenin beşinci fıkrasında, tecil faizi oranında değişiklik yapılması hâlinde bu değişikliğin R.G’de yayımlandığı tarihten önce tecil edilen alacaklara değişikliğin yapıldığı tarihe kadar eski oranlar, değişiklik tarihinden itibaren ise belirlenen yeni […]

SGK İşveren Rehberi

Geçici İş İlişkisine Aykırı Davrananlar Hakkında Yapılacak İşlemler

4904 sayılı Kanunun “Özel istihdam bürosu kurma izni ve geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin iptali”  başlıklı 18. maddesinde;”Kurumca verilen özel istihdam bürosu kurma izni; İzin verilmesi için aranan şartların kaybedilmesi veya taşınmadığının sonradan anlaşılması, 6098 sayılı Kanunun 26 ncı ve 27 nci madde hükümlerine aykırı davranılması, Kurumdan izin almaksızın geçici iş ilişkisi faaliyeti yürütülmesi, …….. […]