SGK İşveren Rehberi

Belediye şirketleri SGK’nın bu işlemlerini yanlış yapmayın

5510 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında ;

21) Kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve yukarıda belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmelerden Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumlarını,

İfade eder,

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanununun “Tanımlar ” başlıklı 3 üncü maddesi; ” Münhasıran bu Kanunun uygulanmasında;

  1. a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idareleri,
  2. b) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini,
  3. c) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar: Bu Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumları,
  4. d) Sosyal güvenlik kurumları: Bu Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu kurumlarını,
  5. e) Mahallî idare: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri,

            ….

İfade eder.” Düzenlemeleri yer almaktadır.

Bu doğrultuda belediyeler tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabii olarak kurulmuş olan şirketlerin işyerlerinin tescili aşamasında mahiyet kodu olarak 2 mahiyet kodu esas alınarak işlem yapılacaktır.

Diğer yandan bu nitelikteki işyerlerinin mahiyet kodlarının özel işyeri olarak belirlenmesi SGK tarafından uygulanan teşvik hükümlerinden yararlanılacağı anlamına gelmeyecektir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir