SGK İşveren Rehberi

Yeni Torbada SGK borçları nasıl yapılandırılacak

I.GİRİŞ: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM’ye gönderilecek. tasarı ile; 3.8.2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunla yatırımların arttırılarak kalkınmanın temin edilmesine yönelik kararlan desteklemek ve müteşebbislerin iş ve yatırım kararlarına daha sıhhatli bir şekilde odaklanmalarına imkân sağlamak için özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkânı getirilmiş ve ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması ve vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi sağlanmıştır. Ayrıca vergilemede öngörülebilirlik artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ise ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması için matrah artırımı imkânı getirilmiş ve işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hâle getirilerek kayıtlı ekonomiye geçiş teşvik edilmiştir.

6736 sayılı Kanun ile getirilen imkânlardan azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla 6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu halde şartları ihlal edenlere yeniden bir hak verilmiş, ayrıca 2017 yılı Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır.

15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminin ülkemize verdiği sosyal ve ekonomik hasarları gidermek amacını da taşıyan 6736 sayılı Kanun, 30 Haziran 2016 tarihini esas aldığından, vatandaşlarımızın bu tarihten sonraki dönemlerde kamuya olan yükümlülüklerini yerine getirememeleri sonucunda oluşan vergi, prim ve benzeri borçlarının da yapılandırılarak ödenmesine imkân sağlanması gerekliliği doğmuştur.Bu Tasarı ile 6736 sayılı Kanun kapsamına giren alacak türleri ve alacaklı idareler esas alınarak bu idarelerin 31.3.2017 tarihine kadar olan kesinleşmiş alacakları yine anılan Kanunda düzenlenen şartlara uyumlu olarak yapılandırılmaktadır.

Yeniden yapılandırma hükümleri, esasen 1.7.2016 tarihinden sonraki dönemleri kapsamakla birlikte 6736 sayılı Kanun kapsamında başvuru yapamamış borçlulara da yeni düzenlemeden yararlanma imkânı getirmektedir. Bununla birlikte 6736 sayılı Kanundan yararlanmış olan ve taksit ödemeleri devam eden borçluların anılan Kanun kapsamında yapılandırılan borçları kapsam dışında tutulmuştur.

II.Yeniden Yapılandırılacak SGK AlacaklarıTasarı ile  Sosyal Güvenlik Kurumuna ait bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup Kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği halde Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

  • 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, topluluk sigortası primi alacakları,
  • Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış olan isteğe bağlı sigorta primleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacak asılları ile bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların,
  • Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakların,
  •  2017 yılı Mart ayı ve önceki aylarda bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup Kanunun yayımı tarihinden önce Sosyal Güvenlik Kurumunca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan alacakların,
  • -2017 yılı Mart ayı ve önceki aylarda işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarının,
  • -Kapsama giren alacakların; asıllarının Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın,

yapılandırılması düzenlenmektedir.

Diğer yandan 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının ı’b) bendi kapsamındaki sigortalıların. 5510 sayılı Kanunun ek 5. ve ek 6. maddeleri kapsamında sigortalı olanların, madde kapsamındaki borçların; yapılandırması hâlinde, genel sağlık sigortasından yararlanma şanları düzenlenmektedir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir