Genel

Yapılandırmada Bağkur teşvikinden yararlanılır mı

19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 3/8/2016 tarihli ve 6736 s.Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, anılan Kanunun 10. maddesinin 21. f. uyarınca SGK’ya verilen yetkiye istinaden 22/8/2016 tarihli ve 2016/18 sayılı Kurum Genelgesiyle düzenlenmiştir.

Bununla birlikte, 7/9/2016 tarihli ve 29824 s. R.Gazete’de yayımlanan 6745 s. Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 62 inci maddesi ile 5510 s. Kanununun 81. maddesinin 1. fıkrasına eklenen (j) bendinde;
“İsteğe bağlı sigortalılar hariç   (4b)  kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Sigortalıların bu prim indiriminden yararlanabilmeleri için primlerin Hazinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde ödenmesi. Kuruma kendi sigortalılıklarından  kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması şarttır. Ancak  Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını taksitlendiren veya yapılandıran sigortalılar bu taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece bu bent hükmünden yararlandırılır.
Borçlanma ve ihya kapsamındaki primlerden dolayı bu indirimden yararlanılmaz. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.” hükmü yer almakta olup, 5510 s.K.un 81. maddesinin 1. fıkrasına eklenen (j) bendi 1/10/2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 (4b) kapsamındaki aktif sigortalılardan (isteğe bağlı sigortalılar hariç) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (j) bendi hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin ilgili Kanun hükmü gereği Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını yapılandırmaları ve yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece (kapsama girmeyen sigorta primi borçları ile gecikme cezası ve gecikme zammını ödemeleri halinde) yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.
SGK 2016/18 sayılı Genelgenin “13.10. Sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılması” başlıklı bölümün sonuna aşağıda yer alan fıkrayı ekledi;
“ (4b) kapsamındaki sigortalıların (isteğe bağlı sigortalılar hariç) Kuruma muaccel sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının olması halinde bu borçların 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması durumunda başvuruda bulunulan tarihten itibaren, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçların bulunmaması ve yapılandırmaya ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, sigorta primi teşviklerinden yararlandırılması mümkün olacaktır. Ancak, 6736 sayılı Kanun kapsamında Kuruma olan borçlarını yapılandırmış sigortalılardan (gerek peşin ödeme, gerekse taksitle ödeme), peşin ödeme yolunu tercih etmiş olanların peşin ödeme tutarını, taksitli ödeme yolunu tercih etmiş olanların ise ilk taksit tutarını 2/1/2017 tarihine kadar ödememeleri halinde, teşvik uygulamasının başlatıldığı 1/10/2016 tarihinden 2/1/2017 tarihine kadar yararlandıkları teşvikler iptal edilerek sigorta primi teşvik tutarları, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.
Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.