Muhasebe Rehberi

Beyannameleri imzalatma zorunluluğu

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 227’nci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı;

*  Vergi beyannamelerinin 3568 sayılı kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler tarafından da imzalanması mecburiyetini getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya,

* Vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya,

*  Vergi kanunları kapsamındaki yeminli mali müşavir tasdik işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmeye ve tasdik konusu işlemleri mükellef grupları, faaliyet ve tasdik konuları itibariyle ayrı ayrı belirlemeye ve uygulatmaya, bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Yukarıda belirlenen hallerde beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek mensupları imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını oluşturan belgelere uygun olmasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına (kaybına) bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 37 seri numaralı SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğ ile 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden 2004 yılı aktif toplamı 3 milyon TL ve net satışlar toplamı 6 milyon TL’yi aşmayan mükelleflerin beyannamelerini 3568 sayılı kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmaları zorunlu kılınmıştır.

Diğer yandan Maliye Bakanlığı tarafından özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, sözü edilen genel tebliğde yer alan parasal hadler her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır. Bu bağlamda 37 seri no’lu SM, SMMM ve YMMM Kanunu Genel Tebliğ ile bu şekilde yapılacak hesaplamada 500 TL ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 500 TL’den fazla olan tutarların ise 1.000 TL’ye artırılacağı ifade edilmiştir.
Bu bilgiler ışığında 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2012 yılı aktif toplamı 5 milyon 580 bin TL ve net satışlar toplamı 11 milyon 156 bin TL’yi aşmayanlar beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorunda değildirler.

37 seri no’lu SM, SMMM ve YMMM Kanunu Genel Tebliği’nde 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere beyannamelerini imzalatmak zorunda olmayan mükellefler için esas alınacak 2004 yılı hadleri belirlenmiş ve izleyen yıllara ilişkin olarak özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, sözü edilen genel tebliğde yer alan parasal hadlerin her yıl, bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir.

Buna göre 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, beyannamelerini imzalatmak zorunda olmayan mükellefler;
* İkinci sınıf tacirlerden, alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan, 2012 yılında satışlarının tutarı 186 bin TL’yi, bu faaliyetler dışındaki işlerle uğraşanlardan 2012 yılı gayrisafi iş hasılatlarının tutarı 94 bin TL’yi,
*  Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden, 2012 yılında hâsılatları tutarı 186 bin TL’yi,
*  Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan, 2012 yılında gayrisafi hâsılatları tutarı 130 bin TL’yi aşmayanlar olarak belirlenmiştir.
Yukarıdaki mükelleflerden belirlenen hadleri aşanlar, beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar. Diğer yandan gelirleri ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve sair kazanç ve iratlardan oluşan gelir vergisi mükelleflerine ait beyannamelerin imzalatılması zorunluluğu yoktur.

Ayrıca herhangi bir hadle sınırlı olmaksızın noterlerin ve özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile bunların oluşturdukları birliklerin, beyannamelerini Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatma zorunluluğu yoktur. Bu bağlamda da gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan mükelleflerde muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorunda değildirler.

Kaynak: VEYSİ SEVİĞ / İTO G./25.03.2013

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir