SGK İşveren Rehberi

SGK,Maliye ve diğer borçlara af ve yapılandırma getiren Kanun yürürlüğe girdi

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu Kanun ile  özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkânı getirilmesi, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi, vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması, işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hâle getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların, Kanunun öngördüğü şartlar dâhilinde ödeyemeyen borçlulara yeniden bir hak verilerek kamu alacaklarının tasfiyesi öngörülmektedir.

Bu Kanunda; SGK-Vergi cezaları, gümrük borçlar, taşınmaz varlıklarının korunmasına katkı payı, SSK-SGK sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası prim alacakları ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezaları,askerlik, seçim, nüfus, trafik karayolu geçiş ücreti ve RTÜK idari para cezaları,  ile ilgili yapılandırmalar içermektedir.

Kanunun Tam metni için;

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819.htm

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.